Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady prawne.

Czy zarząd ROD może odciąć działkowcowi prąd na działce w ROD z uwagi na zaległości w opłatach ogrodowych ? - 22.12.2017

Zgodnie z § 78 Regulaminu ROD „Korzystanie z energii elektrycznej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach uchwalonych przez walne zebranie ROD i zgodnych z obowiązującymi w PZD”. Tymi obowiązującymi zasadami jest m.in. uchwała nr 285/2015 Prezydium KR PZD z dnia 5 listopada 2015 r., w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych. 

Zgodnie z § 78 Regulaminu ROD „Korzystanie z energii elektrycznej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach uchwalonych przez walne zebranie ROD i zgodnych z obowiązującymi w PZD”. Tymi obowiązującymi zasadami jest m.in. uchwała nr 285/2015 Prezydium KR PZD z dnia 5 listopada 2015 r., w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych. Wskazuje ona przyczyny umożliwiające zarządowi ROD zablokowanie dostaw energii z przyczyn leżących po stronie działkowca, którymi są:

  • opóźnienie w uiszczaniu opłaty z tytułu zużytej energii albo opłaty energetycznej. Długość opóźnienia stanowiącego przesłankę do odcięcia dostaw powinna wynikać z uchwały walnego zebrania. Ponadto, o zamiarze odcięcia energii elektrycznej z tytułu nieopłacenia należności za jej zużycie zarząd ROD powinien powiadomić działkowca na piśmie;
  • stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej, które może polegać na podłączeniu się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika, bądź ingerencję w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazanie ilości zużycia energii;
  • bezpodstawne uniemożliwienie przez działkowca przeprowadzenia kontroli przez komisję energetyczną.

Stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy o ROD, każdy działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Z kolei art. 33 ust. 2 ustawy o ROD, jak i § 144 ust. 3 statutu PZD wskazują, że na takie koszty składają się m.in.:

  • wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
  • opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
  • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,
  • wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  • wydatki związane z zarządzaniem ROD.

Uchwały walnego zebrania dotyczące opłat ogrodowych obowiązują wszystkich działkowców. Zatem działowiec nie ma możliwości uchylania się od ich zapłaty (wyjątek – opłata energetyczna lub wodna, gdy działki nie są podłączone do sieci ogrodowych).

W przypadku uchybienia terminowi zapłaty powyższych opłat, zarząd ROD ma prawo podjąć działania w celu wyegzekwowania należności poprzez naliczenie odsetek.  Jeśli działkowiec zalega wobec PZD z opłatami za okres co najmniej 6 miesięcy, zarząd ROD - po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych opłat – może wypowiedzieć działkowcowi umowę dzierżawy działkowej. Zatem w przypadku opłat ogrodowych, o których mowa w art. 33 ustawy o ROD, to są jedyne sankcje, jakie może zastosować zarząd ROD względem działkowca.

Natomiast zarząd ROD nie ma prawnej możliwości odciąć działkowcowi prąd na działce z powodu zalegania z opłatami ogrodowymi. Jedyną sytuacją, kiedy może to zrobić, to wtedy, gdy działkowiec zalega z opłatą z tytułu zużytej energii albo opłaty energetycznej, która nie jest częścią opłaty ogrodowej, o której mowa w art. 33 ust. 2 ustawy o ROD. Jest ona bowiem odrębnie uchwalana przez walne zebranie członków PZD, gdyż nie jest pokrywana przez wszystkich działkowców, a tylko tych którzy posiadają prąd na działce.

AR


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.