Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działania Okręgu Śląskiego w unowocześnianiu infrastruktury ROD w 2017 roku - 22.12.2017

Rodzinne Ogrody Działkowe podejmują ciągłe starania w celu unowocześniania swojej infrastruktury. Decyzja w o kierunku rozwoju ROD jest podejmowana przez samych Działkowców w formie podejmowanych odpowiednich uchwał na walnych zebraniach. Na walnych zebraniach zapadają decyzje o sposobie realizacji inwestycji/remontu.

Realizacja może odbywać się systemem zleconym (inwestycja/remont wykonywana na zlecenie ROD przez podmiot zewnętrzny), systemem gospodarczym (inwestycja/remont wykonywana przez samych Działkowców) oraz systemem mieszanym stanowiącym połączenie systemu gospodarczego i zleconego.

Każde działanie mające na celu unowocześnienie infrastruktury Rodzinnego Ogrodu Działkowego wiąże się z dużymi kosztami, które ponoszą sami Działkowcy oraz Polski Związek Działkowców, który wspomaga Rodzinne Ogrody Działkowe poprzez dofinasowanie do inwestycji i remontów. Wiele Rodzinnych Ogrodów Działkowych może starać się o dofinasowanie i otrzymuje ją. W samym 2017 roku  78 ROD-ów otrzymało dotację, a w ogóle 150 zrealizowało i realizuje zadania, które zostały umieszczone w planie zadań Okręgu Śląskiego. To znaczący wzrost w stosunku do ostatnich lat.

Po prostu wystarczy za pośrednictwem odpowiedniej Delegatury Rejonowej przesłać do Okręgu Śląskiego  PZD komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się o pomoc finansową, które zostały szczegółowo opisane i zawarte w „Zasadach i kryteriach prowadzenia inwestycji i remontów oraz udzielania i rozliczania dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach”, a także na stronie internetowej Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach. Staranie się Rodzinnych Ogrodów Działkowych o dotacje z Polskiego Związku Działkowców - Okręgowego Zarządu Śląskiego cieszy się ogromną popularnością. Na przestrzeni ostatnich lat, PZD OZ Śląski zauważa, iż mamy w tym przypadku do czynienia z tendencją wzrostową. Dzięki temu Działkowcy mogą przebywać na coraz lepiej wyposażonych działkach  i samych Ogrodach wzbogaconych np. o wyremontowane domy działkowca, powstałe place zabaw, utwardzone aleje i nowe ogrodzenia.

Do każdego wniosku o udzielenie dotacji dla ROD, Prezydium OZ Śląskiego podchodzi indywidualnie. Przede wszystkim weryfikuje aktualny stan infrastruktury ROD. Największa potrzeba uzyskania dotacji pojawia się w tych ROD, gdzie nie ma sieci wodnej lub sieci energetycznej. W dalszej kolejności są ROD, które posiadają infrastrukturę, lecz została ona wykonana dawno i wymaga remontu. Duże znaczenie w takich przypadkach mają kwestie bezpieczeństwa Działkowców. Tylko nieliczne wnioski nie zostały zaakceptowane, a najczęstszą przyczyną była po prostu niewłaściwie przygotowana dokumentacja wnioskowa, która ostatecznie nie została poprawiona lub uzupełniona przez Zarządy ROD lub wystąpił sumaryczny brak odpowiednich środków do realizacji zadania, który w przypadku przystąpienia do realizacji zadania mógłby nieść ostatecznie niekorzystne konsekwencje finansowe dla Ogrodu i samych Działkowców.

W roku 2017 Rodzinne Ogrody Działkowe mogły liczyć, tak jak w poprzednich latach, na dotacje z Polskiego Związku Działkowców w wysokości do 40% inwestycji, nie więcej jednak niż 30 000,00 zł.

Rodzinne Ogrody Działkowe w  2017 realizowały inwestycje/remonty w następujących kategoriach:

  • Sieć energetyczna:  28 zadań
  • Sieć wodna: 25 zadań
  • Ogrodzenie zewnętrzne i bramy: 30 zadań
  • Domy Działkowca/Świetlice: 42 zadania
  • Aleje ogrodowe, chodniki, place: 13 zadań
  • Inne: 12 zadań (np. monitoring, tereny rekreacyjne, place zabaw, ochrona środowiska)

 

Łącznie, zgłoszona do planu zadań i podjęta przez ROD- y do realizacji kosztorysowa wartość zadań w 2017 roku wyniosła ogółem około 6 100 tys. złotych, a dofinasowanie przekroczyło łącznie 1 200 tys. złotych

W celu zapoznania z obowiązującymi wymaganiami formalnymi związanymi z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych w Ogrodach,  Dział Inwestycji OZ Śląskiego PZD udziela wszelkiej bieżącej pomocy Zarządom ROD oraz prowadzi szkolenia w poszczególnych Delegaturach. W 2017 roku, dla ułatwienia przygotowania dokumentów dla samych Ogrodów , jak i poprawienia możliwości weryfikacyjnych przez odpowiednie służby (Komisje Inwestycyjno-Remontowe przy Delegaturach lub w Okręgu Śląskim) przygotowano tzw. Tabelę Sprawdzenia dokumentów zgłoszeniowych do umieszczenia zadania w planie oraz dokumentów do bezpośredniego ubiegania się o dotację. Powyższe rozwiązanie sprawdziło się i będzie kontynuowane także w roku 2018.

Polepszająca się infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych powoduje, że w wielu Ogrodach jest wielu chętnych do uzyskania prawa do działki rodzinnej. Potrzeba nowych terenów zielonych. W tym celu Polski Związek Działkowców stara się współpracować również z władzami miast, które coraz bardziej zdają sobie sprawę, iż zachodzi konieczność zapewnienia mieszkańcom powszechnego dostępu do zmodernizowanych i funkcjonalnych ogrodów działkowych. Znajduje to także wyraz w częściowym dofinasowaniu zadań realizowanych przez Ogrody bezpośrednio przez budżety gminne celowe lub pozyskane poprzez budżety obywatelskie. Powyższe źródła stają się uzupełnieniem do środków finansowych przeznaczanych na realizacje zadań przez same Ogrody i dofinasowanie ze strony Polskiego Związku Działkowców.

 

Bożena Kurek, Artur Olczyk - Dział Inwestycji OZ  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.