Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Realizacja Programu "Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów działkowych - ROD XXI Wieku" w ROD Okręgu Pilskiego. - 21.12.2017

Celem programu "Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów działkowych - ROD XXI Wieku" jest unowocześnianie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych poprzez budowę nowej infrastruktury, remont i modernizacja istniejącej. Program zakłada, że zadania podejmowane przez Zarządy ogrodów głównie ze środków działkowców i zaoszczędzonych przez Zarządy ROD  winny być wspierane przez samorządy gmin, gdyż są to inicjatywy nakierowane na działkowców i jego rodzinę podnoszące na wyższy standard warunki ich przebywania na działkach. Poza tym zadbany i nowoczesny ogród to wizytówka Związku i miasta. Z takich ogrodów korzysta również społeczność lokalna.

Uprawnienia do pozyskiwania środków finansowych z Gmin dała nam ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Zapisy art. 17 ustawy o ROD dają podstawę prawne gminom do udzielenia z ich budżetów dotacji celowych przeznaczonych na budowę i modernizację  infrastruktury ogrodowej.

W 2015 roku na Konferencji w dniu 21 września 2015 roku Okręgowy Zarząd PZD przyjął Program działania OZ PZD w zakresie pozyskiwania środków unijnych z Narodowego i Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, że środków budżetowych Gmin i Starostw  oraz współdziałanie z Lokalnymi Grupami Działania.

Realizując przyjęty program w 2015 i 2016 roku Okręgowy Zarząd PZD zorganizował  szkolenia  dla wszystkich Prezesów ogrodów w ramach Kolegiów Prezesów, których celem  była nauka  jak będziemy wspólnie zabiegali   w samorządach lokalnych  o środki finansowe. Szkolenia przeprowadził z nami doświadczony samorządowiec.

Na wszystkie spotkania w Kolegiach Prezesów poprosiliśmy  Prezydenta m. Piły, Burmistrzów i Wójtów miast i gmin gdzie posiadamy ogrody oraz Starostów aby pokazać im jakie są potrzeby inwestycyjne i remontowe w ogrodach na  terenie ich działania.   

Wszystkie spotkania przebiegały w atmosferze zrozumienia problemu i potrzeb inwestycyjnych ROD.

W wyniku podejmowanych wspólnych działań  uchwały w sprawie określenia trybu postępowania  o udzielenie dotacji  na cele publiczne inne niż określone w ustawie z dnia      24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - przyjęły  Rady  Miast i Gmin oraz Gmin w:

- Wyrzysku - uchwałę R M i G przyjęła w 2014 roku. ROD im. Pod Słonecznikiem w Wyrzysku  otrzymał  do 2017 roku - 18.000,-złotych,

- Gołańcz-  uchwałą RM i G przyznała dotacje dla ROD im. K. Libelta w Gołańczy od 2016 roku otrzymał 6.000,- złotych,

- Wronkach - uchwałą RM i G przyznała  w  2016 r. - 11.600,- , w 2017 roku 30.184,- złotych dotacje dla ROD miasta Wronki .

- Krzyżu Wlkp. - Rada M i G przyznała  uchwałą w 2017 roku dla ROD  Kolejarz w Krzyżu Wlkp. dotację w wysokości 10.000,- złotych,

- Czarnkowie -  Rada Miejska  przyznała uchwałą w 2017 roku dotację w wysokości 10,000,- złotych dla ROD miasta Czarnkowa,

- Ujściu - Rada M i G w 2016 roku przyznała uchwałą dla ROD im. Huty Szkła Ujście w Ujściu dotację w wysokości - 10.000,- złotych w 2016 roku

- Łobżenicy  RM i G przyznała uchwałą dla ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy - 36.000,- złotych - w 2017 roku - 12.000,- złotych,  pozostałe środki w 2018 -19 roku po 12.000,- zł. 

Czekamy na uchwałę w Wągrowcu i Pile.

Dotacje dla ogrodów  przyznaje od wielu lat Gmina Miejska Chodzież dla wszystkich ROD miasta Chodzieży. W 2016 roku  przyznano -10.200,- złotych , w 2017 - 20.000,- złotych na zakup dla wszystkich ROD 2 rębaków oraz szkolenie osób do ich obsługi.

Gmina  Miejska Rogoźno przeznaczyła kwotę 186 tys, złotych na wykup roszczenia do gruntów ROD im. Przemysława w Rogoźnie.

Z Miasta Piły - Rodzinne Ogrody Działkowe miasta Piły otrzymały dotacje w wys. 10.000,- złotych na  wykonanie tablic  informacyjno - edukacyjnych.

 Z Budżetów  Starostw i Gmin rodzinne ogrody działkowe naszego okręgu w latach 2016-2017 otrzymały  :

- na dofinansowanie realizowanych inwestycji i remontów w kwocie: 157.984,- złotych,

- na wykup roszczenia do gruntów ROD Przemysława w Rogoźnie w wysokości: 186.000,- zł,

- środki z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska uzyskane przez Gminę Łobżenica na urządzenie 3 działek ROD oddanych w nieodpłatne użytkowanie na urządzenie miejsc edukacyjnych z zakresu "Zielona klasa" - 10.000-zł.

 Wnioski o zabezpieczenie środków dla ROD w budżetach Gmin  na 2018 rok złożyły Zarządy ROD Wronek, Czarnkowa, Chodzieży i Wyrzyska. Okręgowy Zarząd PZD złożył wnioski dla  ROD w Gołańczy oraz  dla  ROD miasta Piły.   

 Na realizowane  zadania inwestycyjne i remonty w ramach PROGRAMU nasze ogrody otrzymały  dotacje  z Funduszu Rozwoju ROD będącego w dyspozycji Krajowej Rady PZD oraz z Funduszu Samopomocowego PZD.

W latach 2016-2017 dotacje z Krajowej Rady PZD otrzymały:

ROD Malwa w Pile, ROD Malwa i Transportowiec w Trzciance, ROD K. Libelta w Gołańczy,  ROD K. Marcinkowskiego w Rogoźnie, ROD St. Staszica w Pile, ROD T. Kościuszki w Łobżenicy, oraz Zalesie w Pile.

Ogólna kwota dotacji z KRPZD to - 46.500,- złotych.

 Pożyczki na realizowane inwestycje i remonty z Funduszu Samopomocowego PZD  w latach 2016-2017 otrzymały:

- ROD  Kalinka , Calineczka , Malwa i Podlasie w Pile, Transportowiec w Trzciance.

Kwota ogólna przyznanych środków - 143.000,- złotych.

 W latach 2016-2017  w wyniku nawałnic i obfitych deszczy nasze ogrody, w których nastąpiły zniszczenia w infrastrukturze ogrodowej otrzymały dotacje z Funduszu PZD na usuwanie skutków  klęsk żywiołowych w ROD.

Datacje na ten cel otrzymały :  ROD Zielony Zakątek w Chodzieży, ROD im. Huty Szkła Ujście w Ujściu, ROD T. Kościuszki w Łobżenicy.

Ogólna kwota dotacji  to: 23.606,- złotych

 Ogrody naszego okręgu otrzymały również dotacje z Funduszu Rozwoju ROD będącego w dyspozycji OZ PZD. Środki na Fundusz wpłynęły  z odpłatnej służebności przesyłu od ENEA S.A. , za sieci kanalizacyjne oraz z  częściowej likwidacji ROD.

Otrzymały je ROD im. 40- lecia WP w Pile, Ceramik w Chodzieży, 550 - lecia Chodzieży w Chodzieży, Kolejarz w Chodzieży, ROD Wielatowo w Złotowie.

Ogólna kwota przyznanych dotacji z naszego Funduszu Rozwoju ROD OZPZD   w latach 2016-2017 wyniosła: 15.525,- złotych.

 Z Funduszu Rozwoju ROD będącego w dyspozycji Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców - rodzinne ogrody działkowe naszego okręgu otrzymały - w latach 2016-2017  kwotę -  213.106,- złotych.

 

Z Funduszu Rozwoju ROD będącego w dyspozycji OZ PZD  w Pile- 15.525,- złotych.

 Okręgowy Zarząd PZD zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady PZD w sprawie Pozyskiwania środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  - wystąpił  z 1 wnioskiem o dofinansowanie "Oczyszczenia i regulacji rowów odwadniających tereny ROD w Pile" do WFOŚ i GW w Poznaniu,

- oraz Zarządy ROD m. Trzcianki i Wągrowca , które złożyły 8 wniosków na realizację edukacji ekologicznej  i konkursy ekologiczne w ROD dla dzieci i młodzieży.

Nie otrzymaliśmy wsparcia z  Wojewódzkiego FOŚ i GW w Poznaniu. Pozyskanie środków z tego  Funduszu jest  bardzo trudne.

Przed złożeniem wniosków do WFOŚ i GW w Poznaniu  odbyło się  w 2016 roku w Obornikach z inicjatywy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  Krzysztofa Paszyka  - spotkanie nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych z udziałem Prezes  WFOŚ w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli działacze ROD okręgu pilskiego oraz okręgu poznańskiego. Prezesi OZ PZD z Poznania, Kalisza i Piły w sprawach pozyskiwania środków z Funduszu Wojewódzkiego i z UE spotkali się kilka razy z p. Marzeną Wozińską - członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

 Zarządy wielu ROD współpracują z Lokalnymi  Grupami Działania w celu pozyskania z tego źródła środki na poprawę zagospodarowania terenów ogólnych ROD

 Za uzyskane środki od działkowców, samorządów lokalnych, dotacji z KRPZD i OZPZD - zarządy rodzinnych ogrodów działkowych naszego okręgu realizują zadania  remontowe i inwestycyjne zgodnie z uchwałami walnych zebrań sprawozdawczych członków PZD  zapisane w Programie "Unowocześniania Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych - ROD XXI Wieku".

Prezydium

Okręgowego Zarządu PZD

w Pile

 

Piła, dnia 16 grudnia 2017 r.

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio