Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Telefoniczne dyżury prawne w PZD w 2017 roku - 21.12.2017

Niemal od roku w okręgach PZD cyklicznie odbywają się telefoniczne dyżury prawne dla działkowców oraz członków organów ROD (tu znajduje się wykaz numerów telefonów oraz godziny dyżurów prawników w poszczególnych okręgach). Dyżury prawników w okręgach stanowią uzupełnienie telefonicznych, piątkowych porad prawnych zapewnianych nieprzerwanie od kilku już lat w Krajowej Radzie. Podsumowując 2017 rok, należy zauważyć, że pomimo rozszerzenia zakresu pomocy prawnej poprzez organizację telefonicznych porad prawników w okręgach, nie obserwujemy w Krajowej Radzie spadku zainteresowania piątkowymi dyżurami prawnymi. Nie było też zresztą takiego zamiaru, by przenieść porady prawne do okręgów; chodziło zaś o to, by zwiększyć dostępność związkowych prawników dla działkowców oraz członków organów ROD, którzy przecież z racji społecznego charakteru pełnionej funkcji, często potrzebują bieżącego prawniczego wsparcia. Utrzymanie zatem telefonicznej pomocy prawnej dla działkowców, członków zarządów, komisji rewizyjnych ogrodów, a także innych osób, które są zainteresowane prawem działkowym (np. osób chcących nabyć działkę w ROD) jest dla jednostki krajowej PZD jednym z priorytetów na 2018 rok.

Warto w tym miejscu podkreślić, że z telefonicznych dyżurów prawnych – zarówno tych w okręgach, jak i w Krajowej Radzie, przygotowywane są zestawienia podejmowanych podczas dyżurów pytań oraz zgłaszanych problemów. Zestawienia te są wnikliwie analizowane w jednostce krajowej PZD. Pozwala to bowiem z jednej strony na diagnozowanie powtarzających się (w okręgach lub w skali kraju) problemów, z drugiej zaś – na skuteczne podejmowanie przez orany PZD działań, dzięki którym problemy te można wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć. Możemy tu wspomnieć choćby o często sygnalizowanych w trakcie dyżurów prawnych w 2017 roku zastrzeżeniach dotyczących wypowiadania umów dzierżawy działkowej. Skala tych spraw zgłaszanych przez działkowców (byłych działkowców) oraz członków zarządów ROD spowodowała zainicjowanie w jednostce krajowej PZD działań, które miały pomóc eliminować nieprawidłowości w tym zakresie jeszcze przed złożeniem działkowcowi przez zarząd ROD oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej. Ostatecznie doprowadziły one do wprowadzenia w tym zakresie zmian w Statucie PZD (przypominamy, że zmiany w statucie zostały uchwalone w dniu 9 grudnia 2017 r., ale wejdą one w życie dopiero po ich zarejestrowaniu przez sąd); przyjęte zatem zostało rozwiązanie, które ma uchronić nie tylko działkowców, ale i ogrody przed nieprawidłowościami w zakresie wypowiadania umów dzierżawy działkowej.

Często też problemy czy zagadnienia poruszane w trakcie telefonicznych dyżurów prawnych przesądzały o potrzebie przygotowania publikacji w mediach związkowych, stawały się tematami szkoleń i narad (nie tylko wewnętrznych narad prawników i pracowników jednostki krajowej PZD, ale i np. narad dla prezesów i dyrektorów biur okręgów, radców prawnych i prawników PZD). W ostatnim czasie zdecydowaliśmy się też uruchomić specjalną zakładkę na naszej stronie („sprawy z dyżurów telefonicznych”), w której w każdym tygodniu zamieszczamy wybrane pytania z telefonicznych porad prawnych w KR oraz krótkie wyjaśnienia prawników.

Zapewne wszystkie działania podejmowane w KR oraz w okręgach przyczyniają się do zwiększenia wiedzy na temat zarówno przepisów ustawy o ROD, jak i prawa wewnątrzzwiązkowego. W 2018 roku wsparcie prawne dla działkowców, osób zainteresowanych nabyciem prawa do działki w ROD, jak i członków zarządów oraz komisji rewizyjnych ogrodów, będzie nadal zapewniane przez prawników KR oraz prawników okręgów, co najmniej w dotychczasowym zakresie.

AO

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.