Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Inauguracja szkoleń dla członków władz ogrodowych w Częstochowie - 06.12.2017

W  dniu  5  grudnia 2017  roku  w  Sali  Domu  Działkowca  ROD „Hutnik”  w  Częstochowie  przy  ul.  Limbowej   odbyło  się  pierwsze  szkolenie  dla  członków   władz  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  W  szkoleniu  uczestniczyli  członkowie  5  ROD.  Okręgowy  Zarząd   reprezentowali   Dyrektor  Biura  Adam   Więcławik,    Skarbnik  OZ  Krzysztof  Szafel  oraz    członek  Prezydium  Tadeusz  Ciechan. 

Podczas  szkolenia  omówiono  aktualną  sytuację  Związku  na  którą  składają  się  przygotowania  do  XIII  Zjazdu  PZD,  na  którym  będą  przyjęte  zaproponowane   zmiany  do  Statutu  PZD,  wynikające   z  przyjętej  przez  Sejm  RP   nowelizacji  ustawy  prawo  o  stowarzyszeniach  oraz   sprawy  rozwoju  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Ponadto  omówiono  sprawy  funkcjonowania  Kolegiów  Prezesów  w  ROD.  Głównym  jednak    tematem  szkolenia  było  przygotowanie  Zarządów  i  ROD  do    kampanii  sprawozdawczej  2018  roku.   Omówiono  szczegółowo   zadania  władz  ogrodu  prze  walnym  zebraniem,  przygotowanie  materiałów  sprawozdawczych,  przebieg  zebrania  oraz  zadania  po  zebraniu.  Pomocne  w  tej  sprawie  okazały  się  przyjęte  przez  Krajową  Radę   wytyczne  z  dnia  25  października  2017  roku.

Podczas  szkolenia  omówiono  sprawy  komputeryzacji  ROD.  Wstępne   omówienie  zalet  programu  DGCS System PZD    przedstawił  Dyrektor  Biura. 

Ze  strony  uczestników  padło  wiele  pytań.  W  dyskusji  mocno  akcentowano  konieczność  ścisłego  przestrzegania  prawa  ogólnego  oraz  związkowego  jak  również  większej  dbałości  o  wygląd  i  lepsze  zagospodarowanie  naszych  ogrodów.

 

Opracował:  Adam  Więcławik

Zdjęcie :  Krzysztof  Szafel  

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.