Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie Komisji Rewizyjnych ROD w rybnickiej delegaturze - 30.11.2017

25 listopada 2017 roku w Domu Działkowca ROD „Powstańców Śląskich” w Raciborzu odbyło się szkolenie Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych . To piąte szkolenie z cyklu szkoleń dla Komisji Rewizyjnych Delegatury Rejonowej w Rybniku.

Szkolenie przeprowadziły: Irena Fijałkowska członek OKR w Katowicach, Lucyna Cyrek sekretarz prezydium OZŚL w Katowicach, oraz Józef Tomas kierownik ośrodka  szkoleniowego przy Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku.

Lucyna Cyrek przedstawiła akty prawne dotyczące zasad i funkcjonowania PZD, w tym: ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku, statut PZD i Regulamin ROD.

Komisja Rewizyjna ROD powinna opierać się na następujących dokumentach:

- zasady rachunkowości i zakładowy plan kont, zatwierdzony Uchwałą nr 104/2015 przez Prezydium KR PZD z dnia 12 kwietnia 2015roku.

- ustawie o rachunkowości,

- ustawie o ROD,

-ustawie o stowarzyszeniach,

- statucie Polskiego Związku Działkowców

- uchwałach organów nadrzędnych w PZD,

-ordynacji podatkowej i ustawie o podatku od osób fizycznych

- ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

 Irena Fijałkowska członek OKR w Katowicach szczegółowo omówiła Zasady funkcjonowania komisji rewizyjnych ROD oraz Wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Śląskiego PZD w zakresie przeprowadzania kontroli w ROD. Kontrola powinna być zapowiedziana oraz ustalony jej zakres zgodnie z rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej.

Komisjom rewizyjnym zwrócono uwagę, że zgodnie z Zakładowym Planem Kont należy przestrzegać utrzymania wysokości stanu gotówki w kasie (tzw pogotowia kasowego). Każdy ROD  podejmuje  Uchwałę Zarządu ROD w sprawie pogotowia kasowego oraz właściwego zabezpieczenia gotówki w kasie.

Zgodnie z §36 Statutu PZD przewodniczący komisji lub jego zastępca mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu ROD danej jednostki organizacyjnej PZD.

Józef Tomas kierownik ośrodka szkoleniowego przy Delegaturze Rejonowej w Rybniku przedstawił z kolei zasady zagospodarowania i modernizacji działki: - prawidłowe zagospodarowanie działki z uwzględnieniem funkcji jakie ma spełniać, budowę i wyposażenie działki w urządzenia według przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego i powszechnie obowiązującego, nasadzenia z zachowaniem odległości regulamionowej.

Szkolenie pogłębiło merytoryczną wiedzę uczestników pozwalającą poruszać się w przepisach obowiązującego prawa w PZD, dotyczącego przeprowadzania kontroli w ROD oraz wskazało sposoby unikania konfliktów, które zdarzają się między Komisją Rewizyjną a Zarządami ROD.

Lucyna Cyrek sekretarz OZ ŚL.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio