Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

Kompost skarb działkowców - 03.11.2017

O czym należy pamiętać przy urządzaniu kompostownika?

 • materiał kompostowany powinien być rozdrobniony, dobrze ze sobą wymieszany i przedzielony warstwami ziemi,
 • materiał kompostowany powinien być również maksymalnie zróżnicowany, gdyż to polepsza właściwości odżywcze uzyskanego nawozu,
 • pryzma kompostowa winna być przykryta słomą, liśćmi lub starym sianem w celu zabezpieczenia przed wysychaniem,
 • drewniany kompostownik powinien posiadać szczeliny, dzięki którym zapewnione będzie odpowiednie napowietrzanie,
 • spód kompostownika dobrze jest wyłożyć gałęziami, a w pryzmie kompostowej dobrze jest umieścić dreny z otworami, gdyż złe napowietrzenie powoduje rozpoczęcie niepożądanych procesów gnilnych.
 

Czego NIE kompostujemy?

 • substancji, które nie ulegają rozkładowi (szkło, metal, tworzywa sztuczne, gruz budowlany),
 • resztek jedzenia, które nie są pochodzenia roślinnego (resztek mięsa, kości, tłuszczu itp.), gdyż łatwo gniją i bardzo utrudniają rozkład mikrobiologiczny pryzmy kompostowej, a ponadto wydzielają przykry zapach zwabiając muchy i inne zwierzęta,
 • skórek owoców cytrusowych, gdyż bardzo wolno się rozkładają, z uwagi na zawartość środków chemicznych zapobiegających gniciu,
 • chleba, ponieważ pleśń chlebowa zawiera substancję, która w znaczny sposób spowalnia procesy rozkładu substancji organicznej,
 • roślin zaatakowanych chorobami, zanieczyszczonych metalami ciężkimi, chwastów i roślin, które już wytworzyły nasiona oraz roślin z pozostałościami pestycydów, gdyż stanowią one zagrożenie dla czystości biologicznej wytwarzanego kompostu,
 • ścieków komunalnych oraz fekaliów, a także zwierzęcych odchodów, w tym również piasku i sorbentów dla kotów oraz zanieczyszczonych trocin po zwierzętach, z uwagi na względy sanitarne i higieniczne,
 • zadrukowanego papieru oraz pełnych papierowych worków z odkurzacza,
 • popiołu z kominka lub pieca,
 • papierosów, tytoniu i niedopałków.

NIE SPALAJ!!!

Art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zm.) brzmi: „Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł.”

Art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach brzmi: „Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

§ 68 punkt 5 Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego surowo zabrania użytkownikom działek spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

KOMPOSTUJ!!!

§ 42 Regulaminu ROD zobowiązuje działkowca do posiadania na działce kompostownika i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzących z działki części roślinnych.

KOMPOSTUJ!

I CZERP MAKSYMALNE KORZYŚCI

Z POSIADANIA NAJWIĘKSZEGO

DLA DZIAŁKOWCÓW SKARBU,

JAKI DAŁA NATURA – KOMPOSTU!

 

BIAŁE ZŁOTO – SKARB JUBILERÓW

CZARNE ZŁOTO – KOMPOST

– SKARB DZIAŁKOWCÓW

W związku z ogólnym kryzysem ochrony przyrody w Polsce i obserwowanym od kilku lat pogarszaniem się stanu środowiska naturalnego przez wzrost zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, MY DZIAŁKOWCY, jako obywatele świata, szczególnie uwrażliwieni na piękno natury musimy przede wszystkim:

 • ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza (spalanie śmieci i resztek organicznych),
 • efektywnie wykorzystywać odpady poprzez kompostowanie.

Kompostowanie jest niezwykle istotne w ochronie środowiska, ponieważ:

 • kompost poprawia jakość gleby,
 • dzięki stosowaniu kompostu następuje wzrost plonowania,
 • poprzez zastosowanie na działkach kompostu ulega zmniejszeniu zużycie nawozów mineralnych,
 • zwiększa sorbcję glebową, a co za tym idzie zmniejsza się ilość wymywanych składników pokarmowych z gleby,
 • następuje dzięki kompostowaniu przywrócenie środowisku naturalnemu składników glebotwórczych.

Kompostowanie odpadów organicznych wpływa na wielkość emisji gazów i przedostawania się ich do atmosfery, co w konsekwencji prowadzi do poprawy jakości naszego życia i zdrowia.

Właściwy stosunek do przyrody jest miarą kultury człowieka, a zdolność do odczuwania piękna natury i odpowiedzialność za postępowanie człowieka w świecie przyrody świadczy o jego duchowym bogactwie.

Co to jest kompost?

KOMPOST to podstawowy, niezastąpiony i najtańszy nawóz organiczny, podobny do próchnicy, bogaty w substancje organiczne, uzyskiwany w procesie kompostowania selektywnie zbieranych bioodpadów.

Co to jest kompostowanie?

KOMPOSTOWANIE to naturalna metoda unieszkodliwiania i ekologicznego zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego, oparta na reakcjach biochemicznych przebiegających w glebie (mineralizacja powstanie z materiału organicznego materiału mineralnego i humifikacja – stopniowy rozkład substancji organicznej, w wyniku której powstają związki humusowe – próchnica), przy udziale licznych mikroorganizmów, głównie tlenowych, w rezultacie których powstaje substancja próchnicza, dzięki której gleba magazynuje więcej składników pokarmowych i udostępnia je roślinom.

Jakie są ZALETY kompostu?

 • dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych,
 • jest doskonale przyswajalny przez rośliny poprzez odpowiednie połączenia próchnicze, które gwarantują stopniowe i sukcesywne uwalnianie składników odżywczych,
 • jest bezpieczny, gdyż jego stosowanie nie grozi przenawożeniem roślin,
 • poprawia strukturę gleby,
 • zapewnia odpowiednie nawilżenie i napowietrzenie gleby.

Wykorzystanie pędów i gałęzi oraz zrębków do kompostowania

Rozdrobnione ścięte z zabiegów pielęgnacyjnych pędy i gałęzie stosujemy w kompostowniku do przekładania z innym materiałem, natomiast grube wióry i ścinki można wykorzystać jako drenaż – gałęzie na kompostownik mogą stanowić 10-15% jego objętości, pamiętając o tym, że jest to materiał ubogi w azot, dlatego należy mieszać rozdrobnione gałęzie z zasobnym w azot nawozem organicznym (np. obornik, ptasi pomiot) lub dodać azot zawarty w nawozie mineralnym (np. 20 g mocznika na każde 10 litrów pociętych gałęzi).

Zrębki są doskonałym materiałem do ściółkowania – okrywania gleby ściółką, warstwą 8-15 cm grubości, która zmniejsza zachwaszczanie upraw, poprawia wilgotność gleby i jej termiczność, chroni przed erozją i mineralizując się odżywia rośliny. Zrębki podczas rozkładu pobierają azot, dlatego należy je wzbogacić w nawozy azotowe w ilości co najmniej 2 dkg na 1 m2 ściółki.

Zrębki kompostuj lub ściółkuj, ale nie spalaj odpadów z pielęgnacji drzew i krzewów uprawianych na działce.

Opracowanie: Okręg Świętokrzyski w Kielcach 

Zdjęcie: pixabay.com


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.