Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Konferencje przedzjazdowe w Zabrzu i we Wrocławiu - 19.10.2017

W dniach 17 i 18 października br. odbyły się  2 spośród 5 zaplanowanych konferencji przedzjazdowych z delegatami na Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który został zwołany na 9 grudnia 2017 roku.

Delegaci z okręgów w Częstochowie, Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego obradowali w dniu 17 października br. w siedzibie Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego w Zabrzu, natomiast delegaci z ókręgów w Legnicy, Opolskiego, Sudeckiego, we Wrocławiu i w Zielonej Górze – w dniu 18 października 2017 roku w siedzibie Okręgu we Wrocławiu. Obydwu konferencjom przewodniczył osobiście Pan Eugeniusz Kondracki- Prezes PZD.

Podczas konferencji omawiane były dwa tematy: propozycje zmian w statucie PZD oraz rozwój rodzinnych ogrodów działkowych, czyli tematy, dla których  został zwołany Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów.

Mecenas Tomasz Terlecki, Zastępca Dyrektora Biura Prawnego KR, zanim przedstawił propozycje zmian do statutu PZD wypracowane przez Komisję ds. nowelizacji statutu PZD oraz Prezydium KR, który otrzymał każdy delegat, wyjaśnił, że głównym celem nowelizacji jest dostosowanie statutu do nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która weszła w życie w maju 2016 roku. Ustawodawca nakazał w niej każdemu stowarzyszeniu wprowadzić nowe zapisy wyznaczając na to 24 miesiące. Oznacza to, że do 20 maja 2018 roku takie zmiany w statucie PZD muszą nastąpić. Wprowadzenie ich nie tylko dostosuje go do nowych regulacji, ale udoskonali też inne zapisy, usprawniające pracę PZD.

Mec. Terlecki przedstawiając proponowane zmiany, podzielił je na 3 grupy zagadnień, których dotyczą: funkcjonowania organów w Związku, członkostwa w PZD i opłat. Przewidziano m. in. zmianę struktury organizacyjnej na poziomie okręgów, ułatwienia w zwoływaniu posiedzeń organów PZD, zakaz pobierania opłat ogrodowych od nowego działkowca w razie uiszczenia w danym roku przez poprzedniego użytkowania działki i wiele innych.  Największą dyskusję na obydwu konferencjach wzbudziła kwestia wprowadzenia wewnątrzorganizacyjnej kontroli wypowiedzeń umów dzierżawy działkowej. Delegaci poparli pomysł, ale zgłosili swoje uwagi, które zostaną przeanalizowane przez Komisję do spraw nowelizacji statutu PZD.

Delegaci zebrani zarówno w Zabrzu, jak i we Wrocławiu, żywo dyskutowali nad wprowadzonymi propozycjami, wyrażając swoją aprobatę i dziękując za rozwiązania w interesie działkowców, jak również zabezpieczające organy Związku.

Drugim niezwykle ważnym omawianym tematem, był  rozwój ogrodów działkowych. Przedstawił go delegatom Prezes PZD. Przybliżył działania podejmowane dla zbadania możliwości i opracowania programu rozwoju ogrodów działkowych. Obecnie trwa badanie zapotrzebowania na działki w Polsce, a pierwsze jego wyniki wskazują na to, że w szeregu miast zapotrzebowanie na nowe działki jest znaczne. Prezes podkreślał,  że w programie rozwoju ogrodów dużą rolę odegrają samorządy, które mogą wspierać istniejące ROD oraz pomóc w tworzeniu nowych ogrodów. Z niektórych rejonów kraju już mamy poparcie i zapewnienia władz samorządowych o pomocy w pozyskaniu nowych terenów, budowaniu nowych ogrodów działkowych, bądź też powiększaniu obecnych.

Delegatów nie trzeba było przekonywać do tego przedsięwzięcia, bo zgodnie stwierdzili, że należy podjąć działania, które zapewnią rozwój ogrodów działkowych.

Równolegle do odbywających się konferencji przedzjazdowych z delegatami trwają konsultacje nad projektem nowelizacji statutu w okręgach i ogrodach. Wszelkie propozycje i opinie, które zostaną w ich wyniku przekazane do Krajowej Rady przeanalizuje Komisja ds. nowelizacji statutu PZD.

Przed nami jeszcze 3 konferencje przedzjazdowe: w Toruniu, w Poznaniu i w Warszawie, które zakończą się jeszcze w październiku br.

 

ZRS

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.