Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Meldowanie na terenie ROD - 13.10.2017

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności, z dniem 1 stycznia 2018 r. zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Oznaczać to będzie, że od nowego roku m.in. obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie zobowiązany meldować się w miejscu stałego lub czasowego pobytu w terminie 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. W chwili obecnej jest procedowany rządowy projekt ustawy o zmianie w/w ustawy (druk 1815) utrzymujący obowiązek meldunkowy. Jeżeli zostanie on uchwalony obowiązek meldunkowy zostanie zachowany, bezterminowo.

Zniesienie obowiązku meldunkowego miałoby korzystne znaczenie dla rodzinnych ogrodów działkowych. Polski Związek Działkowców wielokrotnie wypowiadał się przeciwko zjawisku meldowania na działkach w ROD. W ostatnim piśmie w tej sprawie, skierowanym w dniu 4.01.2017 r. do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, PZD wprost wskazał, że wykorzystywanie terenów ROD do celów mieszkaniowych jest niezgodne z art. 12 ustawy o ROD i konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian z ustawie o ewidencji ludności, aby organy meldunkowe w przypadku wniosku o zameldowanie na terenie ogrodu mogły wydawać decyzje odmowne.  

Związek niejednokrotnie podkreślał, że zamieszkiwanie i meldowanie jest sprzeczne z ideą rodzinnych ogrodów działkowych, których celem nie jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa, lecz zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych działkowców. Korzystanie z działek w celach mieszkalnych jest niezgodne z prawem, ale i często bardzo uciążliwe dla pozostałych osób korzystających z działek. Działkowcy skarżą się m.in. na ciągle jazdy samochodów po alejkach ogrodowych, które niszczą je, zakłócają zaciszę i przeszkadzają w odpoczynku. Wskazują na problemy związane ze spalaniem odpadów w kominkach w altanach działkowych, co grozi zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych działkowców. Podnoszona jest kwestia konieczności płacenia wyższych odpłat za wodę, prąd czy też śmieci, które generują przede wszystkim zamieszkujący działkowcy.

W świetle obowiązujących przepisów zameldowanie jest potwierdzeniem miejsca stałego lub czasowego pobytu. Aby dokonać zameldowania niezbędne jest posiadanie  adresu, numeru domu i lokalu. Altana na terenie ROD nie spełnia tych wymogów. Adres posiada tylko ROD, a numer działki jest tylko numerem porządkowym na ogrodzie. Poza tym, altana nie spełnia wymogów technicznych, które są niezbędne do zamieszkiwania.

Problem zamieszkiwania i zameldowania w ROD w większości przypadków spowodowany jest bezrobociem, pogorszeniem sytuacji finansowej, brakiem mieszkań komunalnych czy też brakiem wsparcia instytucji, które winny zajmować się rozwiązywaniem tych problemów. Zdarzają się również przypadki, że zamieszkiwanie na terenie ROD nie jest wynikiem złej sytuacji materialnej, ale działaniem celowym żeby mieć mniejsze koszty utrzymania mieszkania. Wydaje się, że dopóki te problemy nie zostaną rozwiązane, dopóty – mimo wysiłku PZD – problem zamieszkiwania będzie pojawiał się na terenie ROD. Pamiętajmy jednak, że zamieszkiwanie i meldowanie się na terenie działki jest rażącym naruszeniem prawa – obowiązującej ustawy o ROD i statutu PZD. Osoba, która takie działania podejmuje naraża się na poważne konsekwencje, w szczególności utratę działki w wyniku wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

 

MAP

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.