Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenie Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Żor - 22.09.2017

14.09.2017 roku w Domu Działkowca ROD „Aster” odbyło się szkolenie Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Żor. Szkolenie przeprowadziły:  Irena Fijałkowska członek OKR w Katowicach Lucyna Cyrek sekretarz prezydium OZŚL w Katowicach.

Wprowadzeniem do szkolenia był ważny temat dla PZD i jego działaczy, to „Jubileusz 120 lecia ruchu ogrodnictw działkowego w Polsce”. Krajowa Rada PZD dla uczczenia jubileuszu przyjęła otwarty program obchodów tego święta, który skierowany jest do wszystkich działkowców, zarządów ROD oraz okręgowych zarządów PZD. Jego celem jest nie tylko upamiętnienie jubileuszu, ale też zachęcenie do uczestnictwa wszystkich, którzy cenią własną działkę, ogród oraz idee ogrodnictwa działkowego.

Lucyna Cyrek przedstawiła akty prawne dotyczące zasad i funkcjonowania PZD. Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku. Statut PZD  uchwalony 2 lipca 2015 roku na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD, który 9 września 2015 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Irena Fijałkowska członek OKR w Katowicach przeprowadziła warsztaty szkoleniowe:

Celem szkolenia Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych było zapoznanie z zadaniami, które stoją przed komisją.

O jakości pracy komisji świadczy jej merytoryczne przygotowanie i umiejętność poruszania się w przepisach prawa obowiązującego w Polskim Związku Działkowców.

Zadania postawione przed nią określają zapisy §89 do 93 Statutu PZD oraz Regulamin Komisji Rewizyjnych uchwalony przez Krajową Komisję Rewizyjną dnia 12 listopada 2015 r.

W czasie szkolenia odwołano się do Wytycznych Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Śląskiego w zakresie przeprowadzania kontroli, które można znaleźć na stronie; www.slaski-ozpzd.pl : we Wzorach dokumentów „ Komisja Rewizyjna”.

Przypomniano Uchwałę nr 8/III/2015 KKR PZD z dnia 12 listopada 2015 r w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań. 

Zgodnie z Regulaminem kontrola powinna być zapowiedziana oraz ustalony jej zakres, zgodnie z rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej.

 

Komisje zapoznały się z dokumentami Walnego Zebrania z ich ROD, w celu porównania, jakość dokumentów z wytycznymi do przeprowadzenia Walnych Zebrań. Jako pomoc do oceny tych dokumentów zostały przygotowane pomocne pytania, które miały pomóc w ocenie wszystkich dokumentów z walnego zebrania ich ROD.  Uczestnicy szkolenia sprawdzili czy zostały opracowane zgodnie z wytycznymi i drukami do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w latach 2016-2018 uchwalone przez Prezydium Krajowej rady PZD w dniu 17 grudnia 2015 r.

Omówiono szczegółowo opłaty uchwalone przez Walne Zebrania czy są zgodne z prawem związkowym. Szkolenie pogłębiło merytoryczną wiedzę uczestników pozwalającą poruszać się w przepisach obowiązującego prawa w PZD, dotyczącego przeprowadzania kontroli w ROD oraz wskazało sposoby unikania konfliktów, które zdarzają się między Komisją Rewizyjną a Zarządami ROD.

 Irena Fijałkowska członek OKR w Katowicach

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio