Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2017 r. - 03.07.2017

Krajowa Rada PZD na XIV posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2017 r. dokonała oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, które odbyły się w tym roku.

Walne zebrania odbyły się w 4625 rodzinnych ogrodach działkowych. Walne zebrania nie odbyły się w 23 ROD – są to ogrody najczęściej w trakcie wydzielenia się z PZD lub w trakcie likwidacji. W 223 ogrodach walne zebrania odbyły się w I terminie, a więc frekwencja przekraczała 50% członków PZD w danym ROD. W 67 ROD odbyły się konferencje delegatów, na których frekwencja kształtowała się od 56,8% do 92%. W 507 ogrodach przeprowadzono wybory uzupełniające do organów w ROD, a w 48 ROD walne zebrania dokonały zamiany wcześniej dokooptowanego członka zarządu ROD lub komisji rewizyjnej wybierając inne osoby w skład tych organów.

W ocenie osób obsługujących walne zebrania były one dobrze przygotowane pod względem merytorycznym przez zarządy i komisje rewizyjne, a także pod względem organizacyjnym, co usprawniło przebieg walnych zebrań.

Podczas wszystkich walnych zebrań poruszano problemy dotyczące bieżącego funkcjonowania ogrodu, ponadto dominującymi tematami były wysokie i niczym nie uzasadnione koszty wywozu śmieci, bezpieczeństwo w ogrodzie i współpraca w tym zakresie ze służbami miejskimi, inwestycje i remonty infrastruktury oraz pozyskiwanie na nie środków zewnętrznych. W zależności od występujących problemów w danym ogrodzie poruszano sprawy związane z właściwym zagospodarowaniem i wykorzystywaniem działki, a w tym problemy z chowem gołębi, stałym utrzymywaniem kotów, bezpieczeństwem działkowców w sąsiedztwie pasiek. 

Działkowcy podczas zebrań formułowali wnioski pod adresem organów wyższych:

do okręgów zwracali się o większą pomoc finansową na inwestycje, pomoc w rozstrzyganiu konfliktów w ogrodzie, dokończenie regulacji prawnej ROD, pomoc w wypracowaniu metod walki z dzikimi zwierzętami niszczącymi działki, dzikimi kotami i stałym utrzymywaniu psów na działce.

Do Krajowej Rady – przede wszystkim  zwracali się o dalszą skuteczną obronę praw działkowców, ogrodów i Związku,; wypracowanie skuteczniejszych metod do zwalczania rażących naruszeń prawa dot. zagospodarowania działki; podjęcia działań mających na celu pozyskiwanie w szeregi struktur młodszych ludzi; utrzymanie obecnej oferty wydawnictw związkowych.

W wielu walnych zebraniach uczestniczyli prezydencji i burmistrzowie miast, radni, przedstawiciele policji i straży miejskiej.

 

Po zapoznaniu się z materiałem analitycznym sporządzonym na podstawie sprawozdań ze wszystkich okręgów, Krajowa Rada w przyjętej uchwale stwierdziła, że walne zebrania sprawozdawcze spełniły swoje statutowe zadania. Przede wszystkim rozliczyły organy w ROD z wykonania powierzonych im zadań zatwierdzając sprawozdania zarządów i komisji rewizyjnych za 2016 r. zatwierdziły sprawozdania finansowe za rok ubiegły oraz uchwaliły plan pracy i preliminarz finansowy na rok 2017. Przed zatwierdzeniem preliminarza finansowego walne zebrania ustaliły opłaty na potrzeby funkcjonowania ogrodu.

Krajowa Rada stwierdziła, że przebieg i wyniki walnych zebrań w dużej mierze zależą od działań okręgów przed tymi zebraniami. W bieżącym roku okręgi zadbały o dobre przygotowanie osób obsługujących zebrania i o to, aby te osoby współpracowały z zarządami w okresie przygotowywania walnych zebrań.

Bardzo duże znaczenie dla działkowców miały informacje przekazywane przez przedstawicieli okręgów dotyczące sytuacji Związku i ogrodów, a także czuwanie przez tych przedstawicieli nad prawidłowym, zgodnym z prawem przebiegiem walnego zebrania.

Do prawidłowego przebiegu walnych zebrań przyczyniły się także materiały przygotowane przez Prezydium KR PZD i przesłane do ROD, a więc wytyczne do przeprowadzenia zebrań i wzory wszystkich niezbędnych druków i uchwał, jakie są potrzebne do przeprowadzenia zebrania.

Podczas całej kampanii sprawozdawczej nie uniknięto błędów i zdarzało się, że walne zebranie podjęło uchwałę, której nie ma w zakresie swych kompetencji, ale wówczas prezydium okręgowego zarządu właściwie reagowało eliminując taką uchwałę z obrotu prawnego.

Krajowa Rada złożyła podziękowania wszystkim członkom PZD, którzy czynnie uczestniczyli w walnych zebraniach, a także zarządom ROD za trud włożony w przygotowanie zebrań, a okręgowym zarządom za zaangażowanie w przygotowanie zebrań, a szczególnie członkom zespołów do obsługi walnych zebrań, którzy wypełnili swoje obowiązki.

Krajowa Rada PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.