Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wejścia w życie od 1 lipca 2017 r. ujednoliconych zasad segregacji śmieci - 30.06.2017

Dotychczas segregacja śmieci odbywała się w różny sposób. W zależności od gminy różniły się frakcje odpadów, które podlegały segregacji oraz liczba i kolory pojemników. Ponadto, w niektórych gminach można było segregować odpady w plastikowych workach, a w niektórych tylko w pojemnikach albo kontenerach na śmieci.

 

Od 1 lipca b.r. zasady segregacji śmieci ulegną zmianie za sprawą Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19), które wprowadza jednolity system segregacji odpadów. Ma ono na celu zwiększenie poziomu recyklingu.

 

Po pierwsze, zasadą będzie zbieranie odpadów w pojemnikach. Wyjątkowo tylko będzie można zbierać wybrane frakcje odpadów w workach, w miejscu ich wytworzenia. Decyzja w tym zakresie będzie zależała od konkretnej gminy lub prywatnej firmy wywozowej.

 

Po drugie selektywnemu zbieraniu odpadów będą podlegały następujące frakcje: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady podlegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

 

Będą obowiązywały 4 kolory pojemników na śmieci:

1)    do pojemnika koloru niebieskiego oznaczonego napisem "Papier” będzie można wrzucać odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (np. gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy)

2)    do pojemnika koloru zielonego oznaczonego napisem "Szkło" będzie można wrzucać odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (np. butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach). Jeżeli frakcję tych odpadów będą w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to szkło bezbarwne trzeba będzie zbierać w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem "Szkło bezbarwne", a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło kolorowe".

3)    do pojemnika koloru żółtego oznaczonego napisem "Metale i tworzywa sztuczne" będzie można wrzucać odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (np. butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folie aluminiową, opakowania po środkach czystości, kosmetykach)

4)    do pojemnika koloru brązowego oznaczonego napisem "Bio" będzie można wrzucać odpady ulegające biodegradacji (np. odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie drzewa i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew). Jednakże pamiętajmy, że na odpady zielone najlepszym miejscem jest kompostownik, w który powinna być wyposażona każda działka w ROD.

 

Po trzecie, dotychczasowe pojemniki nie spełniające w/w wymogów będzie trzeba zmienić. Termin na ich zmianę albo dostosowanie do powyższych wymogów został określony do 30 czerwca 2022 r. (5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia). Jeżeli nie zostaną one zastąpione nowymi pojemnikami albo dostosowane do wymogów w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. (w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia), w tym okresie trzeba będzie oznaczyć obecne pojemniki właściwymi napisami związanymi z odpowiednimi frakcjami odpadów, do których należą papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady podlegające biodegradacji. Na stronie Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl./grafiki-i-instrukcje-wsso pokazane są przykładowe etykiety na pojemniki.

 

Zgodnie z informacją uzyskaną w Ministerstwie Środowiska, obowiązek zmiany lub dostosowania dotychczasowych pojemników na śmieci dotyczy zarówno nieruchomości, gdzie wywóz śmieci odbywa się na zasadach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w których odbiorem odpadów zajmuje się gmina (poprzez firmy wybrane w drodze przetargu), jak i nieruchomości, których posiadacze mają zawarte indywidualne umowy z prywatnymi firmami wywozowymi. Zatem będzie on dotyczył wszystkich ogrodów, które segregują śmieci, niezależnie od tego czy odbiór odpadów zapewnia gmina czy prywatne firmy zajmujące się wywozem śmieci. Wymianą pojemników muszą oczywiście zająć się bezpośrednio te podmioty. Z wyłączeniem ogrodów, gdzie które same zakupiły pojemniki/kontenery na śmieci. W takich przypadkach, obowiązek dostosowania pojemników do nowych zasad będzie spoczywał bezpośrednio na zarządach ROD.

 

KRAJOWA RADA PZD

 

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio