Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie środków z tytułu likwidacji ROD przekazanych działkowcom w 2016 roku - 29.06.2017

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2017 r. zapoznało się z informacją w sprawie środków z tytułu likwidacji ROD przekazanych na rzecz PZD i działkowców w 2016 roku. Materiał został przygotowany w oparciu o informacje będące w posiadaniu Krajowej Rady PZD, uzupełnione o dane przekazane przez okręgowe zarządy PZD oraz dane ze sprawozdań finansowych z Funduszu Rozwoju ROD OZ PZD na dzień 31 grudnia 2016 r.

Celem przedmiotowego badania było przeprowadzenie analizy obowiązujących przepisów pod kątem ich skuteczności w obronie praw działkowców i PZD w związku z prowadzonymi likwidacjami, oraz wypracowanie ewentualnie nowych kierunków postępowania. Powyższe badanie dotyczyło zarówno likwidacji zakończonych w 2016 roku, jak i tych, które w dalszym ciągu są procedowane. Wyznacznikiem ich wykazania był wpływ środków na konta działkowców i PZD.

Zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r.  gwarantują wypłatę odszkodowań dla działkowców i PZD za składniki majątkowe znajdujące się na terenie przeznaczonym do likwidacji, a także grunt zamienny i odtworzenie ROD. Natomiast tzw. specustawy: drogowa czy przeciwpowodziowa, zobowiązują podmiot likwidujący do wypłaty odszkodowań działkowcom i PZD oraz do zapewnienia gruntu zastępczego.

Łącznie w 2016 roku likwidacje częściowe dotyczyły 51 ROD o powierzchni 29,2300 ha, co stanowi 0,07 % powierzchni ROD w kraju. Likwidacji uległo 387 działek rodzinnych w całości i 158 działek rodzinnych w części. Zatem likwidacje dotknęły 545 działki rodzinne, co stanowi 0,06 % wszystkich działek rodzinnych w Polsce.

W związku z przedmiotowymi likwidacjami działkowcy uzyskali odszkodowania za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność na poziomie  6 200 000 zł.

Mimo, iż w większości przypadków odszkodowania były wypłacane bezpośrednio działkowcom, to Związek w każdym przypadku aktywnie uczestniczył w procedurze zmierzającej do wyceny, a następnie wypłaty odszkodowań na rzecz użytkowników działek. Przedstawiciele PZD nie wyrażają zgody na wysokość odszkodowań dla działkowców, gdyż jest to wyłączne uprawnienie właścicieli urządzeń i nasadzeń, ale w każdym przypadku gdy była taka konieczność, udzielali merytorycznej pomocy, w celu właściwego i rzetelnego oszacowania majątku działkowców. 

W większości przypadków, gdzie dochodziło do likwidacji części działek rodzinnych, działkowcy w dalszym ciągu je użytkują, gdyż powierzchnie likwidowanych działek były na tyle niewielkie, że pozostała powierzchnia umożliwia im dalsze z nich korzystanie. Natomiast w przypadku działkowców, których działki uległy całkowitej likwidacji, 82 z nich otrzymało już działki w istniejących ROD, część oczekuje na działki zamienne w nowych ROD, a 174 działkowców zrezygnowało z działek.

Także w każdym przypadku, gdy dochodziło do likwidacji majątku PZD, podmiot likwidujący zlecał wykonanie operatów szacunkowych określających ich wartość i środki przekazywane były na konto Funduszu Rozwoju ROD OZ PZD. W zakresie zapewnienia terenu zamiennego i odtworzenia ROD, należy stwierdzić, iż w większości przypadków okręgi odstępowały od egzekwowania od podmiotu likwidującego tego zobowiązania, z uwagi na niewielkie powierzchnie ulegające likwidacji. Jednakże w takim przypadku dochodziło do wypłaty odszkodowań za utratę prawa do gruntu, co rekompensowało brak zapewnienia nieruchomości zamiennej. 

Prezydium KR PZD stwierdza, iż przepisy dotyczące likwidacji ROD we właściwy sposób chronią interesy zarówno PZD jak i działkowców. W każdym przypadku podmiot dokonujący likwidacji wypłaca odszkodowania na rzecz działkowców za majątek znajdujący się na likwidowanych działkach rodzinnych oraz na rzecz PZD.

 

 

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 28 czerwca 2017 r.

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.