Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2016 roku - 28.06.2017

KOMUNIKAT

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie realizacji inwestycji i remontów w  ROD w 2016 roku.

 

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 28 czerwca
2017 r. zapoznało się z analizą w sprawie zrealizowanych w PZD inwestycji i remontów w ROD w 2016 roku. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane przez służby inwestycyjne okręgowych zarządów PZD informacje z rodzinnych ogrodów działkowych oraz uzupełniony o dane ze sprawozdań finansowych z Funduszu Rozwoju ROD na dzień 31 grudnia 2016 r.

W badanym okresie wybudowano bądź wyremontowano następującą infrastrukturę w ROD:

 • 78 469 m² ogrodzeń,
 • 425 bram i furtek,
 •  34 hydrofornie i inne urządzenia wodne,
 • 75 pomp wodnych,
 • 577 punktów czerpalnych wody,
 • 115 441 mb sieci wodociągowej,
 • 99 261 mb sieci energetycznej,
 • 58 468 m² dróg i alei ogrodowych,
 • 12 528 m² parkingów,
 • 14 153 m² pasów zieleni,
 • 13 115 mb kanalizacji i 35 sanitariatów,
 • 10 779 m² placów zabaw,
 • w 443 ROD wykonano prace remontowo-inwestycyjne w domach działkowca i budynkach administracyjnych,

Ponadto, wykonano szereg innych zadań towarzyszących inwestycjom, takich jak nowe tablice informacyjne, plany zagospodarowania ogrodów czy monitoring.

W oparciu o zbiorcze sprawozdania finansowe ROD za zeszły rok, rodzinne ogrody działkowe wybudowały nową infrastrukturę w ogrodach na łączną kwotę 19 658 587 zł. Natomiast remonty i modernizacje istniejącej już infrastruktury ogrodowej wyniosły 33 969 763 zł. Łącznie w 2016 roku ogrody zrealizowały inwestycje i remonty na kwotę 53 628 350 zł.

Zebrane informacje pokazują, iż położony przez Związek silny nacisk na rozwój ogrodów działkowych i promowanie tematu inwestycji i remontów w ROD na naradach z zarządami ROD, na stronach internetowych okręgowych zarządów PZD i Krajowej Rady PZD, oraz w publikacjach związkowych przynosi efekty. Liczba zadań inwestycyjno – remontowych w ogrodach rośnie. Oznacza to także, że świadomość samych działkowców się zmienia. Coraz chętniej decydują o przeprowadzeniu zadań, nie tylko koniecznych z uwagi na zdekapitalizowanie się infrastruktury, ale i realizują nowe inwestycje, które przyczyniają się do lepszego i bardziej komfortowego wypoczynku na ogrodach.

Prezydium Krajowej Rady PZD docenia trud i zaangażowanie zarządów ROD, którzy podjęli się wykonania zadań inwestycyjno – remontowych w ROD, a także działkowców, którzy ponieśli znaczne obciążenie finansowe towarzyszące realizacji tych prac. To przecież dzięki ich inicjatywie, pracy, oraz pieniądzom, można było wykonać wiele potrzebnych zadań.

Mimo włożonej pracy, potrzeby inwestycyjne są w dalszym ciągu spore. Przerastają one możliwości samych działkowców. Pomocy - na miarę swoich możliwości - na pewno nadal będzie udzielał Związek. W zeszłym roku jednostki nadrzędne PZD przekazały ogrodom w formie dotacji prawie 5 mln zł. Także i w tym roku ogrody mogą liczyć na dotacje z Funduszu Rozwoju ROD okręgowych zarządów PZD i Krajowej Rady PZD. Związek zabezpieczył na ten cel ponad 5,6 mln zł, a więc więcej niż w 2016 roku. Zatem, zarządy ROD, które planują w tym roku remonty bądź modernizacje infrastruktury ogrodowej, mogą występować o wsparcie finansowe do Związku.  

Pomocne na pewno mogą być również niskooprocentowane pożyczki udzielane z Funduszu Samopomocowego, dzięki którym z całą pewnością realizacja zaplanowanego zadania zostanie znacznie przyśpieszona. Na rok 2017 Prezydium Krajowej Rady PZD ustaliło oprocentowanie pożyczek z w wysokości 1 %. rocznie. Zatem wysokość oprocentowania uwzględnia tylko przewidywaną inflację, aby realna wartość środków zgromadzonych na tym Funduszu nie malała.

Ponadto, Związek od kilku już lat nakłania rodzinne ogrody działkowe do większej aktywności w zakresie poszukiwania nowych źródeł finansowania, jak i korzystania z obecnie obowiązujących unormowań prawnych zawartych w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, które w art. 17, umożliwiają ubieganie się o dotacje celowe z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD.

Jednak, aby takie środki były zabezpieczone dla ogrodów w budżecie gminnym, ważna jest aktywność zarządów ROD i samych działkowców. To oni, jako mieszkańcy danego miasta czy gminy, muszą głośno przypominać radnym o obowiązkach, jakie ciążą na samorządach związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju ROD.

Równie ważnym źródłem pomocy finansowej dla ROD mogą być budżety obywatelskie. Jest to coraz bardziej popularna metoda realizacji inwestycji w miastach, zwłaszcza, że coraz większa pula środków jest przeznaczana na zadania realizowane właśnie w ramach tych budżetów. Związek bardzo gorąco zachęca ogrody do korzystania z tej formy pomocy, gdyż realizacja inwestycji ze środków budżetów obywatelskich jest stosunkowo łatwa, zwłaszcza, że za wykonanie odpowiada gmina, bądź miasto realizujące zadanie.

Prezydium KR PZD uznaje również za konieczne zwiększenie zaangażowania służb inwestycyjnych w okręgach w organizowanie, prowadzenie i nadzór nad prowadzonymi w ROD inwestycjami i remontami.

Przed wszystkimi strukturami PZD jeszcze wiele pracy, która winna przynieść korzyści w latach następnych. Zadbane i dobrze wyposażone ogrody działkowe winny stać się wizytówką nie tylko Związku, ale i wszystkich mieszkańców. Zadania podejmowane z inicjatywy zarządów ROD i przy współpracy z organami wyższymi PZD oraz pomocy finansowej pochodzącej ze środków zewnętrznych, zapewnią działkowcom wyższy standard przebywania na działkach, jak i umożliwią społeczności lokalnej korzystanie z uroków, jakie dają rodzinne ogrody działkowe.

 

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 28 czerwca 2017 r.

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.