Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Czereśniowy sad nasze serca skradł - 27.06.2017

W nie­dzie­lę 25.06.2017 r. dział­kow­cy ROD „Oaza” i „Flora” z Żar pojechali do Ar­bo­re­tum Woj­sła­wi­ce na Świę­to Cze­re­śni w ra­mach pro­jek­tu „CZE­RE­ŚNIO­WY SAD NASZE SERCA SKRADŁ” współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Bur­mi­strza Mia­sta Żary oraz pry­wat­ne­go fun­du­szu „Mi­kro­Do­ta­cje-Da­nu­ta Ma­dej-Wspie­ram lo­kal­nie”.

Ar­bo­re­tum Woj­sła­wi­ce to filia Ogro­du Bo­ta­nicz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go w Niem­czy pod Wro­cła­wiem.

Dział­kow­cy zwie­dzi­li ogród z wy­kwa­li­fi­ko­wa­nym prze­wod­ni­kiem po­sze­rza­jąc swoją wie­dzę na temat ro­ślin i ogrod­nic­twa, a potem zgod­nie z za­in­te­reso­wa­niem brali udział w wy­kła­dach, warsz­ta­tach ogrod­ni­czych, kon­kur­sach, czy kon­cer­tach.

Im­pre­za była bar­dzo uroz­ma­ico­na, więc każdy zna­lazł coś cie­ka­we­go dla sie­bie.

Po­go­da i hu­mo­ry do­pi­sy­wa­ły, a Ar­bo­re­tum Woj­sła­wi­ce oka­za­ło się praw­dzi­wym „ka­wał­kiem raj­skie­go ogro­du na ziemi”, który z czy­stym su­mie­niem można po­le­cić każ­de­mu, kto kocha przy­ro­dę, kul­tu­rę i sztu­kę.

Anna Wa­lic­ka

wi­ce­pre­zes ROD „Oaza”

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio