Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - 27.06.2017

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami dokonała badania  rocznego sprawozdania finansowego Związku za 2016 rok.  Badanie przeprowadzono w oparciu o:

- sporządzone przez Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD za 2016 rok, zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD.  Wszystkie sprawozdania na wniosek komisji rewizyjnych zostały przyjęte uchwałami przez organy do tego upoważnione, czyli Walne Zebrania Sprawozdawcze członków PZD w ROD oraz członków Okręgowych Zarządów PZD.,

- sprawozdanie finansowe jednostki krajowej PZD, sprawozdanie z Funduszu Rozwoju, Funduszu Oświatowego, Funduszu Samopomocowego PZD, Funduszu Obrony ROD oraz Funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD zostało zbadane przez organ do tego upoważniony, czyli Krajową Komisję Rewizyjną PZD w dniach 21-23 lutego 2017 roku oraz zatwierdzone uchwałą Krajowej Rady PZD w dniu  28 lutego 2017 roku.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku.

Stwierdziła również, że wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD.

W dniu 23 czerwca 2017 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD podjęła Uchwałę Nr 4/XI/2017, która w § 2 stwierdza Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z § 138 pkt.4 Statutu PZD stawia wniosek do Krajowej Rady PZD o przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za okres 01.01-31.12.2016 rok i jego zatwierdzenie.”.

W trakcie posiedzenia Krajowa Komisja Rewizyjna PZD rozpatrzyła również:  

- odwołania od uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Koszalinie i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Poznaniu i podjęła stosowne uchwały,

- omówiono wyniki kontroli przeprowadzone przez Krajowa Komisję Rewizyjną PZD w  ROD im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej oraz w ROD "Malwa" w Bydgoszczy,

- dokonano oceny sytuacji w ROD "Centralny" w Koszalinie po kontrolach KKR PZD.

Przewodnicząca

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

inż. Maria Fojt

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.