Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręg poznański ocenił działalność rodzinnych ogrodów działkowych - 14.06.2017

Na kolejnym, już 2 w bieżącym roku posiedzeniu obradował Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu w poniedziałek 12 czerwca. We wszystkich ogrodach działkowych Okręgu odbyły się walne zebrania członków stowarzyszenia, które  podejmowały uchwały zatwierdzające sprawozdania zarządów za działalności w 2016 r oraz przyjmowały plany pracy i preliminarze finansowe na rok bieżący. Teraz Okręgowy Zarząd zgodnie ze statutem PZD podsumował kampanię sprawozdawczą i musiał przyjąć zbiorcze sprawozdanie ze wszystkich 286 ogrodów Okręgu oraz zatwierdzić preliminarz na rok bieżący. W toku posiedzenia znalazły się także inne ważne dla ogrodów sprawy. Omówiono prace nad nowelizacja statutu PZD, przedstawiono plany obchodów w kraju,  Okręgu i ogrodach Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego, przedyskutowano tryb rozpatrywania skarg składanych przez niezadowolonych działkowców, omówiono działalność tzw.  „niezależnych działkowców”, których działalność przynosi szkody dla postrzegania ogrodnictwa działkowego i dla samych działkowców, a także przedstawiono sprawozdanie z wykonania Planu inwestycji i remontów. Korzystając z obecności dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania pani Joanny Jajus przedstawiono program wsparcia dla ogrodów kwotą 250 tys. zł na rozbudowę infrastruktury wskazując drogę dla innych samorządów jak wspierać ogrody działkowe. Pani Dyrektor w dniu 9 czerwca na spotkaniu prezesów ogrodów z terenu miasta Poznania z Zastępcą Prezydenta Poznania Jędrzejem Solarskim, który przekazał działkowcom tę dobrą nowinę i życzył powodzenia w dalszym rozwoju ogrodów, zaprezentowała podjętą przez Radę Miasta uchwałę i omówiła warunki oraz tryb ubiegania się o dotację a także procedurę rozliczania uzyskanych środków.   Obok dyr. Jajus gośćmi posiedzenia były panie: Agnieszka Rudawska z KR PZD i Martyna Włodarczyk – asystent posła K. Paszyka (PSL) a także przewodniczący powiatowych kolegiów prezesów ROD z terenu Okręgu. W posiedzeniu czynny udział brała przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej pani Dorota Zerba.

Bogaty program posiedzenia satysfakcjonował zgromadzonych na Sali Domu Działkowca ROD Mazurek. Każdy z punktów programu był gruntownie przedstawiony i przedyskutowany. Oceniono pozytywy w działalności ogrodów do których niewątpliwie należy tendencja zwiększania wysiłku inwestycyjnego w ogrodach, wygenerowania dodatnich wyników finansowych w większości ROD, poprawa stanu zagospodarowania działek i ogrodów, dobra współpraca ogrodów z lokalnymi samorządami. Martwi natomiast, że w niektórych ogrodach miały miejsce wewnętrzne konflikty i rodziło się niezadowolenie spowodowane złą pracą zarządów. Aż w 4 rodzinnych ogrodach działkowych nie przyjęto sprawozdań rocznych i doszło do konieczności wymiany zarządów. Niepokój wzbudza również powiększająca się skala skarg składanych przez działkowców z niektórych ogrodów . To też sygnał, że konflikty w tych ogrodach są niepotrzebne i powinny być rozwiązywane  w miejscu ich powstawania. Powinny zarządom służyć pomocą komisje mediacyjne w ogrodach i okręgowa komisja skarg i zażaleń.

Działkowcy wyrazili też zaniepokojenie agresywną kampanią skierowaną przeciwko naszemu stowarzyszeniu przez nieliczną ale hałaśliwą grupę tzw. „niezależnych działkowców”.  W tej sprawie zgromadzeni przyjęli Stanowisko obnażające prawdziwe intencje tej grupy osób, której działanie szkodzi całemu ogrodnictwu działkowemu.

Bieżący rok jest rokiem Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, a obchodzimy w Wielkopolsce też 90-lecie utworzenia pierwszej organizacji działkowców – Towarzystwa Ogrodów Działkowych Rzeczpospolitej Polski. W wielu ogrodach obchodzone będą jubileusze ogrodowe, które połączone z obchodami Dnia Działkowca będą okazją do zaprezentowania dorobku naszych ogrodów, lepszej integracji środowiska oraz spotkań z lokalnymi władzami i mieszkańcami osiedli. Okręg zaapelowało nadanie tym wydarzeniom uroczystej rangi.

Ważnym punktem programu była ocena wykonanych zaleceń po powszechnym Przeglądzie ROD i działek w roku 2016.

Przedstawicielka Krajowej Rady p. Agnieszka Rudawska pozytywnie odniosła się do przedstawionego programu posiedzenia i omówiła szereg wątków z procesu inwestycji.

Zebranie podjęło uchwały zatwierdzające zbiorcze sprawozdania  z ROD oraz preliminarz finansowy, a także powołało nowe ośrodki szkolenia działkowców i uzupełniło skład komisji szkoleniowych.

Zdzisław Śliwa 
prezes OZ PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio