Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Współpraca PZD z Gminą Nowy Sącz w sprawie roszczeń - 13.06.2017

W dniu 6 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza w Wydziale Geodezji i Mienia spotkali się przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców i Urzędu Miasta Nowego Sącza. Spotkanie odbyło się na prośbę OZM PZD w Krakowie.
Uczestniczyli w nim:
ze strony Urzędu Miasta Nowego Sącza:
Dyrektor Wydziału i Mienia mgr inż. Krzysztof Kurzeja,
z-ca Dyrektora Wydziału Joanna Małek.
ze strony Polskiego Związku Działkowców:
Prezes OZM PZD w Krakowie Ewa Błachut,
radca prawny OZM PZD w Krakowie Bogusława Krystyjan,
pracownik biura OZM PZD w Nowym Sączu Elżbieta Jachnik
oraz Członkowie Zarządów:
ROD „Kolejarz” w Nowym Sączu – Prezes Leszek Majda i Wiceprezesa Dominik Grzylewicz,
ROD „Szarotka” w Nowym Sączu – Prezes Łucja Poczynek,
ROD „Węzła PKP” w Nowym Sączu – Prezes Krzysztof Skorupka.
Przedmiotem spotkania było omówienie spraw związanych z sytuacją prawną ROD „Szarotka”, „Węzła PKP” i „Kolejarz” w Nowym Sączu powstałą po wydaniu przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu Wydział III Cywilny – Odwoławczy sygn. akt: III Ca 679/16 prawomocnego rozstrzygnięcia uzgadniającego treść księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Skutkiem orzeczenia jest przyznanie osobom fizycznym udziałów we współwłasności nieruchomości, na których znajdują się częściowo w/w Rodzinne Ogrody Działkowe.
Uczestniczący w spotkaniu radca prawny OZM PZD w Krakowie przedstawiła propozycje rozwiązania sprawy z uwzględnieniem interesów działkowców i Polskiego Związku Działkowców. Wskazała na potrzebę jak najszybszego uregulowania sprawy w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń ze strony osób fizycznych. Przedstawione rozwiązania miały na celu zachowanie terenów ROD w obecnym stanie. Omówiła możliwość nabycia własności przez Skarb Państwa (ewentualnie Gminę Nowy Sącz) udziałów należących do osób fizycznych. Podała, że Prezydium OZM PZD w Krakowie w stanowisku z dnia 13 marca 2017 roku zwróciło się również do Prezydenta Miasta Nowego Sącza o zamianę nieruchomości przez Gminę i przyznanie współwłaścicielom będącym osobami fizycznymi innych nieruchomości na terenie Gminy, co pozwoliłoby utrzymać ROD w obecnych granicach.
Pracownik biura OZM PZD w Nowym Sączu oraz Prezesi Zarządów ROD podali, że część terenów należąca do ROD jest niezagospodarowana pod działki, co potwierdziły okazane przez Gminę zdjęcia terenu. Wobec czego padła propozycja aby ten grunt stał się przedmiotem negocjacji ze współwłaścicielami.
Przedstawiciele Urzędu Miasta Nowego Sącza zaaprobowali proponowane rozwiązania w celu uniknięcia sporów i wyrazili gotowość prowadzenia rozmów ze współwłaścicielami terenu. Po konsultacji z Prezesami Zarządów ROD obecnymi na spotkaniu, zaproponowano alternatywne rozwiązanie uwzględniające aktualny stan zagospodarowania działek ewidencyjnych objętych roszczeniem. Przedstawiciele Gminy są świadomi odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.
Ostatecznie ustalono, że Urząd Miasta Nowego Sącza wystosuje do Polskiego Związku Działkowców konkretne propozycje rozwiązania sprawy.
Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i miało charakter wzajemnego zrozumienia. Gmina Nowy Sącz wyraziła gotowość rozmów z Polskim Związkiem Działkowców i pomoc dla działkowców objętych sprawą.
OZM PZD w Krakowie liczy, że dzięki wzajemnej współpracy uda się rozwiązać sprawę i uniknąć kolejnych roszczeń, skutkiem których najbardziej poszkodowani stają się działkowcy, którzy podobnie jak Polski Związek Działkowców, działali w zaufaniu do decyzji wydanych przez ówczesne organy administracji publicznej.
Prezes OZM PZD w Krakowie
Ewa Błachut

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.