Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze - 06.06.2017

W dniu 31 maja br. Obradował Okręgowy Zarząd. Obradom przewodniczyła I Wiceprezes OZ PZD w Zielnej Górze, Pani Joanna Mikołajczyk. Z ramienia prezydium Krajowej Rady PZD w obradach uczestniczyła Pani Barbara Korolczuk- Skarbnik Związku.

Okręgowy Zarząd dokonał oceny przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2017 roku oraz zgodności podejmowanych uchwał ze statutem PZD i przepisami prawa związkowego. Uznano, że pomimo pojedynczych niewielkich niedociągnięć, kampanię sprawozdawczą należy ocenić pozytywnie.

Przyjęto  zbiorcze sprawozdanie finansowego z ROD za 2016rok i preliminarz finansowy ROD na 2017 rok. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Pani Kazimiera Daiksler zapoznała zgromadzonych z protokółem z badania zbiorczego sprawozdania finansowego z ROD za 2016 rok i z badaniem zbiorczego preliminarza finansowego z ROD na 2017 rok dokonanym  przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna pozytywnie odniosła się do sprawozdań i preliminarzy, oceniając gospodarkę finansową w rodzinnych ogrodach działkowych jako poprawną, oszczędną i zrównoważoną.

Zapoznano członków OZ PZD z informacją z zakresu rozwoju i modernizacji ROD na rok 2017r. (zgodnie z planami przyjętymi przez Walne Zebrania w ROD). Łączna kwota zaplanowana na funduszach rozwoju w ROD wynosi ponad 2 miliony zł. Plany ujęte w preliminarzu pokazują że w 30 ROD podjęte zostaną nowe zadania inwestycyjne, a w 82 ROD przeprowadzone zostaną remonty istniejącej infrastruktury.

Przyjęto założenia do jubileuszu 120 lecia ogrodnictwa działkowego  Pani Joanna Mikołajczyk zapoznała z apelem  KR PZD do zarządów ROD w sprawie uczczenia Jubileuszu 120 lecia.  Zaapelowała do  zarządów ROD, by uroczystości organizować w ogrodach.

W dyskusji krytycznie odniesiono się do uchybień powstałych w trakcie walnych zebrań w ROD. Uznano, iż pomimo szeregu szkoleń i przygotowanych materiałów, wytycznych i druków nadal występują sporadyczne niedociągnięcia w przygotowaniu, dokumentowaniu i przebiegu walnych zebrań. Należy wzmóc działania by w przyszłości nie popełniano podobnych uchybień.

Skarbnik PZD – Pani Barbara Korolczuk –Zapoznała zgromadzonych  z wydarzeniami jakie obecnie toczą się wokół Związku., Zapoznała także z obecnymi działaniami Związku i pracami jakie toczą się  w  KR PZD. Poinformowała o wszczęciu prac związanych ze zmianą zapisów Statutu PZD. Zajmie się tym specjalnie powołana Komisja ds. Statutu PZD. Zmiana Statutu została podyktowana zmianą ustawy o stowarzyszeniach i Polski Związek Działkowców musi się do niej dostosować. Przy okazji możemy dokonać zmian zapisów, które już wiemy, że są nie życiowe i nie ułatwiają nam pracy. Musimy to zrobić do maja 2018 roku, poprzedzone to będzie odbyciem krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Poinformowała także , że w Krajowej Radzie powstał zespół do  spraw skarg.  Poinformowała też, że zostały już zakończone parce nad programem komputerowo-finansowym i do końca roku zostanie on wdrożony w ROD.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.