Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z IX posiedzenia OZ Małopolskiego PZD w Krakowie - 06.06.2017

W dniu 30.05.2017 r. odbyło się IX posiedzenie Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie. W obradach wzięła udział przedstawicielka Krajowej Rady PZD, pani Aneta Olędzka oraz przedstawicielka Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pani Zofia Jędrzejek-Chwastek.

Obrady przede wszystkim były poświęcone sprawom finansowym Okręgu Małopolskiego. Podczas posiedzenia zatwierdzono zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD PZD za 2016 r. a także zbiorcze preliminarze finansowe ROD PZD na 2017 r.

Dużą część posiedzenia poświęcono też omówieniu konieczności dostosowania statutu PZD do zmian określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Szczegóły uwarunkowań prawnych przedstawiła pani Aneta Olędzka. Zwróciła uwagę, że nowelizacja statutu musi przebiec sprawnie, aby jesienią Krajowy Zjazd Delegatów PZD mógł przyjąć dokument. Następnie pani Prezes przekazała propozycje, które omówiono na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Poprosiła też, aby zgłaszać swoje uwagi do statutu PZD.

Tematem, który został szczegółowo omówiony były zbliżające się obchody na szczeblu okręgowym i krajowym jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Uczestnikom posiedzenia przedstawiono program krajowych obchodów jubileuszu, które odbędą się w najstarszym polskim ogrodzie działkowym, ROD „im. Powstańców Wielkopolskich” w Koźminie Wielkopolskim. Pani Prezes poinformowała o konieczności zorganizowania okręgowego jubileuszu. W tym celu zaproponowała, aby w sierpniu zebrać się na uroczystym plenum OZM PZD w Krakowie, które będzie poświęcone tylko m.in. tematowi.

Na posiedzeniu podsumowano zakończoną niedawno kampanię sprawozdawczą w ROD, którą oceniono pozytywnie. Członkowie powołanego zespołu do obsługi walnych zebrań wzięli udział w 98% wszystkich zebrań. Chętnie służyli pomocą zarządom ROD w przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu zebrań.

Podczas obrad dokonano także oceny realizacji inwestycji i remontów w ROD. Zwrócono uwagę na zwiększoną aktywność zarządów ROD w tym zakresie. W stosunku do roku poprzedniego zanotowano dwukrotny wzrost ilości zadań inwestycyjno-remontowych.

Uczestnikom posiedzenia przekazano informację z ostatniego posiedzenia Krajowej Rady PZD. Poza obchodami jubileuszu i nowelizacji statutu, poinformowano o problemach pojawiających się przy załatwianiu skarg działkowców na funkcjonowanie zarządów ROD i stosunków pomiędzy użytkownikami. Zaapelowano o sprawne rozwiązywanie konfliktów na wczesnym etapie, aby nie dopuszczać do ich eskalacji.

Podczas dyskusji skupiono się głównie na omówieniu zgłaszanych z sali propozycji zmian do statutu, które mogłyby zostać wprowadzone przy okazji jego aktualizacji. Uczestnicy kierowali swoje uwagi do istniejących przepisów a także proponowali własne rozwiązania. Poruszano głównie kwestie wynagradzania osób pracujących na rzecz ogrodu, zwracając uwagę na trudności z brakiem osób chętnych do podejmowania działań w organach statutowych ROD. Omówiono propozycję utworzenia Rady Okręgu, czyli organu na wzór Krajowej Rady PZD. Uczestnicy posiedzenia bardzo pozytywnie ocenili tę koncepcję, jeżeli taka zmiana miałaby usprawnić funkcjonowanie okręgu. Wszystkie zgłaszane propozycje zostały zanotowane i będą rozpatrzone przez pracowników biura OZM PZD pod kątem przekazania ich do powołanej przez KR PZD komisji ds. statutu.

OZM PZD w Krakowie podjęło stosowne uchwały w omawianych sprawach.

Opracował: Krzysztof Fall, p.o. dyrektor biura OZM PZD w Krakowie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio