Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

IX posiedzenie plenarne OZ PZD we Wrocławiu - 02.06.2017

We wtorek, w dniu 30 maja 2017r.odbyło się IX-te posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu. Obrady dotyczyły kilku bardzo ważnych tematów jak podsumowanie kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego, regulacji stanu prawnego terenów ROD w trybie przepisów art. 75 i art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zatwierdzeniu rocznego, zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2016r., przyjęciu rocznego, zbiorczego preliminarza finansowego ROD okręgu na 2017 rok, Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego, nowelizacji Statutu PZD i przygotowań do XIII nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PZD.
       W obradach plenarnych Okręgowego Zarządu oprócz członków Okręgowego Zarządu, wziął udział Prezes Polskiego Związku Działkowców - Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki oraz Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani mgr Zofia Zielińska.
       Przed rozpoczęciem posiedzenia uczestnicy obrad uczcili chwila ciszy zmarłego byłego, wieloletniego Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Henryka Tomaszewskiego.
       Okręgowy Zarząd powołał Komisję Uchwał i Wniosków w składzie : Czesław Warych – Przewodniczący oraz członkowie Henryka Kopacka, Krystyna Kałdunek, Zdzisław Rak i Zdzisław Watras.
       Przewodniczący posiedzenia – Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu mgr Janusz Moszkowski po zatwierdzeniu porządku obrad zaproponował powołanie na zwolnione miejsca nowych członków Okręgowego Zarządu w osobach Pani inż. Krystyny Kałdunek (Prezes ROD „Zgoda”) i Pani mgr Marii Ptak (Prezesa ROD „WZMot” we Wrocławiu). Po zaprezentowaniu się kandydatów, którzy poinformowali o swojej dotychczasowej działalności – Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu jednogłośnie podjął uchwały o powołaniu w/w osób na członka Okręgowego Zarządu.
       Informacje z przebiegu kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego w 2017r. przedstawił Sekretarz Okręgowego Zarządu – Pan Karol Pacanowski, który stwierdził, że do zakończenia zebrań pozostało odbycie 3 walnych zebrań – tj. w ROD „Bratek” (za zgodą Prezydium OZ) oraz zebrania w ROD „Gajowice” i ROD „Maciejka”, w których powołane Zarządy Komisaryczne zwołają zebrania wyborcze jeszcze w czerwcu br. Poinformował, że średnia frekwencja wyniosła 26% a średnia wielkość opłaty ogrodowej wyniosła w całym okręgu 46gr/m2 powierzchni działki. Zwrócił uwagę na podjęty na walnych zebraniach duży zakres prac inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2017r. co dobrze służy na przyszłość działkowcom i ogrodom.
       Informację o realizacji regulacji stanu prawnego terenów rodzinnych ogrodów działkowych w trybie przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przedstawił Prezes Okręgowego Zarządu – mgr Janusz Moszkowski. Poinformował, że do końca maja 2017r. Polski Związek Działkowców uzyskał potwierdzenie nabycia prawa użytkowania w stosunku do 378 ha 53 arów i 26 m2, co stanowi 86% ogółu gruntów ROD podlegających regulacji. Polski Związek Działkowców otrzymał 70 decyzji, w tym 66 decyzji Prezydenta Wrocławia, na tereny 63 rodzinnych ogrodów działkowych.
       Dokonane już dalsze uzgodnienia powinny zaowocować w najbliższych 3 miesiącach wydaniem kolejnych 7 decyzji na grunty ROD „Polana Popowicka”, ROD „Oaza”, ROD „Pokój”, ROD „Magnolia”, ROD „Różanecznik”, ROD „Kuźniki” i ROD „Złotniki”.
       Prezes Okręgowego Zarządu stwierdził, że osiągnięcie tak wysokiego wyniku wymagało licznych negocjacji i podejmowania licznych działań prawnych, jak złożenie 12 skarg do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz 11 odwołań do SKO na odmowne decyzje Prezydenta Wrocławia. Podkreślić należy, ze zarówno wszystkie skargi jak i odwołania zostały uwzględnione.
       Roczny zbiorczy bilans i sprawozdania finansowe ROD okręgu wrocławskiego za 2016r. przedstawiła Gł. Księgowa OZ – mgr Bożena Każura. Protokół z badania bilansu i sprawozdania finansowego przedstawiła – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani mgr Zofia Zielińska z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania. ROD okręgu wrocławskiego zamknęły się nadwyżką za 2016r. w wysokości 754.132,56 zł.
       Zbiorczy, roczny preliminarz finansowy ROD okręgu wrocławskiego na 2017r. przedstawiła również Gł. Księgowa OZ – mgr Bożena Każura a pozytywną Opinię do preliminarza przedstawiła w imieniu Okręgowej Komisji RewizyjnejJej Przewodnicząca mgr Zofia Zielińska.
       W czasie dyskusji na tematy będące przedmiotem obrad wzięli udział : Władysława Lech, Krystyna Przychodna, Witold Stankiewicz, Bożena Ankowitsch, Barbara Korolczuk, Tadeusz Minko, Zbigniew Skrzypczak.
       O przygotowaniach do obchodów Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz w sprawie nowelizacji Statutu PZD szeroko poinformował Prezes polskiego Związku Działkowców – mgr inż. Eugeniusz Kondracki. Podkreślił, że ten godny Jubileusz rozpocznie się w Koźminie Wielkopolskim w najstarszym ogrodzie im. Powstańców Wielkopolskich, którzy istnieje już 194 lata. W dniu 1 lipca br. będzie tam miała miejsce pierwsza uroczystość z udziałem przedstawicieli wszystkich okręgów. Główne uroczystości Jubileuszowe odbędą się podczas Krajowych Dni Działkowca, które prawdopodobnie odbędą się w Bytomiu. Prezes Polskiego Związku Działkowców zaapelował, by uroczystości Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego odbyły się w każdym okręgu i w rodzinnych ogrodach działkowych. Odnosząc się do nowelizacji Statutu PZD stwierdził, iż jest ona konieczna w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o stowarzyszeniach, która wymaga dokonania zmian w statucie PZD dostosowując go do nowych przepisów tej ustawy. W tej sprawie wnioski jakie będą spływać z rodzinnych ogrodów działkowych, z okręgów analizować będzie specjalna powołana Komisja Statutowa przy udziale ekspertów – prawników PZD a następnie poddane będą rozpatrzeniu przez Prezydium KR i Krajową Radę a ostatecznie do przyjęcia przez XIII Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD, który powinien odbyć się w październiku 2017r. Celem jest zarejestrowanie zmian w Statucie w takim terminie, by nowy Statut obowiązywał od 1 stycznia 2018r.
       Prezes Polskiego Związku Działkowców – Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki z uznaniem odniósł się do przebiegu i odbycia walnych zebrań sprawozdawczych w ogrodach okręgu wrocławskiego zwracając uwagę na ich obsłużenie przez członków Okręgowego Zarządu i inne osoby do tego powołane (pracownicy Biura OZ i członkowie Okręgowej komisji Rewizyjnej). Podkreślił rolę kontrolną jaką spełnia Okręgowy Zarząd zwracając uwagę by zebrania były dobrze przygotowane i przeprowadzane a tam gdzie trzeba by reagować na nieprawidłowości. O spełnieniu roli nadzoru najlepiej świadczy unieważnienie i uchylenie 40 uchwał walnych zebrań podjętych wbrew obowiązującym przepisom. W swoim wystąpieniu podkreślił skuteczne działania i podjęte czynności prawne, które doprowadziły do potwierdzenia prawa użytkowania 86% terenów ogrodów objętych wnioskami w zakresie regulacji stanu prawnego.
       Prezes Polskiego Związku Działkowców zwrócił uwagę na wciąż istniejące zagrożenia wobec ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, wobec Związku ze strony przeciwników , byłych działkowców i byłych działaczy, którzy w kłamliwy sposób próbują przedstawić działalność Polskiego Związku Działkowców, dążąc do zmiany ustawy. W sumie jest to grupa niewiele ponad 30 osób, która jednak występuje do różnych władz państwowych, TVP szkalując Związek i jego działaczy, posługując się kłamstwem i nieprawdziwymi informacjami. Jest to jednak „pożywka” dla przeciwników ogrodów, którzy w swej istocie dążą do likwidacji terenów ROD służąc tym samym deweloperom i innym inwestorom chcącym pozyskać tereny ogrodów pod swoje inwestycje. Musimy zwracać uwagę i w porę reagować na takie wystąpienia i demaskować ich kłamstwa. W tych sprawach Krajowa Rada jak poinformował Prezes wystąpiła na drogę sądową przeciwko TVP.
       Nawiązując do wystąpienia Prezesa PZD – Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu poinformował, że obchody Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w okręgu wrocławskim będą miały miejsce w dniu 9 września 2017r. (sobota) z udziałem przedstawicieli wszystkich ogrodów działkowych, władz wojewódzkich i samorządów miast i gmin.
       Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu serdecznie podziękował Prezesowi PZDF mgr inż. Eugeniuszowi Kondrackiemu za zaszczycenie swoim udziałem obrad plenarnych Okręgowego Zarządu i przekazanie wielu cennych informacji.
       Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przyjął 9 uchwał tj. :
1)     Uchwała Nr 1/IX/2017 w sprawie posumowania kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego w 2017r.,
2)     Uchwała Nr 2/IX/2017 w sprawie realizacji zadań związanych z regulacją stanu prawnego terenów rodzinnych ogrodów działkowych w trybie art. 75 i art. 76 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r.,
3)     Uchwała Nr 3/IX/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego, zbiorczego sprawozdania finansowego rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego za 2016r.,
4)     Uchwała Nr 4/IX/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego, zbiorczego preliminarza finansowego rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego na rok 2017,
5)     Uchwała Nr 5/IX/2017 w sprawie Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich,
6)     Uchwała Nr 6/IX/2017 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowego Zarządu Wiesławy Szeremety,
7)     Uchwała Nr 7/IX/2017 w sprawie powołania członka Okręgowego Zarządu – Krystynę Kałdunek,
8)     Uchwała Nr 8/IX/2017 w sprawie powołania członka Okręgowego Zarządu – Marię Ptak,
9)     Uchwała Nr 9/IX/2017 w sprawie powołania Komisji do spraw skarg.
      
 
                                                                                  Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                                                       mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.