Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

IX posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD - 02.06.2017

IX Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD odbyło się w dniu 31.05.2017r.  Głównymi tematami posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgu Śląskiego za 2016r,  preliminarza finansowego na 2017r. oraz sprawozdań finansowych ROD za 2016r. i zbiorczego preliminarza finansowego ROD na 2017r.

Obrady otworzył Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD – Józef Noski, który na wstępie przywitał wszystkich uczestników obrad, a także przedstawiciela Prezesa Krajowej Rady PZD Eugeniusza Kondrackiego, Panią Mirosławę Marks Główną Księgową Krajowej Rady PZD. Zgodnie z porządkiem obrad wybrano kandydatów do komisji niezbędnych do przeprowadzenia posiedzenia Okręgowego Zarządu.

Prezes OZ Józef Noski pokreślił, że każde sprawozdanie z działalności, szczególnie to finansowe, to także podsumowanie – spojrzenie z perspektywy czasu i ocena wytyczonych kierunków. Przyjmujemy je, zakładając że sprawozdanie to będzie również podstawą do wypracowania kierunków działalności Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych na walnych zebraniach sprawozdawczych, jako wyraz oraz wyzwolenie inicjatywy ofiarnie działającego aktywu i szerokich rzesz działkowców, dla realizacji przyjętych  zadań.  Musimy chronić działkowców przed nimi samymi szczególnie gdy podejmują na walnych zebraniach sprzeczne z prawem decyzje. Każdy działkowiec należy do wspólnoty ogrodowej, która musi prawidłowo funkcjonować. Wynika to zarówno z ustawy o ROD, jak i Statutu PZD. Dzięki temu rozwiązaniu wśród działkowców wzmocnieniu ulega poczucie odpowiedzialności za ogród. Należy jednak stwierdzić, że w wielu ogrodach utożsamianie się działkowców ze wspólnotą i samorządem ogrodowym nie jest wystarczające. Musimy w szczególności chronić tych, którzy nie mogą ochronić się sami. Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD podjęło uchwałę w sprawie obsługi prawnej dla ROD. Będą mogli z niej skorzystać wszyscy działkowcy oraz członkowie zarządów ROD należących do PZD. Dzięki temu możliwe będzie bieżące wyjaśnianie pojawiających się wątpliwości wynikających z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD – podkreślił Prezes OZ.

W dalszej kolejności posiedzenia zebrani członkowie OZ Śląskiego wysłuchali szczegółowych danych dotyczących sprawozdania finansowego Okręgu Śląskiego za 2016r,  preliminarza finansowego na 2017r. oraz sprawozdań finansowych ROD za 2016r. i zbiorczego preliminarza finansowego ROD na 2017r. co do których pozytywną ocenę wyraziła Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD, której przewodniczy Zenon Jabłoński – członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Wszystkie uchwały zatwierdzające przedmiotowe dokumenty zostały podjęte jednogłośnie.

Otwarcie dyskusji stało się okazją do poruszenia ważnych zadań i kwestii jakie realizuje na co dzień Okręg Śląski. W pierwszej kolejności St. Inspektor ds. terenowo – prawnych p. Mateusz Macianty przestawił aktualny stan regulacji stanu prawnego nieruchomości ROD prowadzonej na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD. Członkowie OZ zostali poinformowani, że na dzień dzisiejszy zostało uregulowanych 241 ROD o łącznej powierzchni 991 ha, co stanowi 38% całej powierzchnie podlegającej regulacji. W tej kwestii  przedstawiono także szereg problemów i czynników, które mają wpływ na długość prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym sprawy podziałów geodezyjnych nieruchomości, konieczność wyjaśniania kwestii formalno- prawnych związanych z funkcjonowaniem ROD na danej nieruchomości, a także wpływ innych postępowań na prowadzoną regulację.

Kolejnym punktem jaki znalazł się w porządku obrad było omówienie zasad prowadzenia inwestycji w ROD przez St. Inspektora ds. inwestycji p. Artura Olczyka. Odniósł się on do zasad i kryteriów prowadzenia inwestycji i remontów  obowiązujących w Okręgu Śląskim od lat, a szczególnie w roku 2017, w oparciu o obowiązujące w PZD  prawo i przepisy inwestycyjne. Wskazał najczęstsze  problemy przy realizacji zadań inwestycyjnych, a dotyczące m.in.: nie zgłaszania planowanych inwestycji, konieczności występowania przez zarządy o udzielenie pełnomocnictw na podejmowanie działań przekraczających zwykły zarząd,  przestrzegania zasad i kryteriów przeprowadzania przetargów, sposobu wyłaniania komisji przetargowych. Zwrócił także uwagę na obowiązujące od 2017 roku wymogi podejmowania dodatkowych uchwał przez walne zebrania w przypadku ubiegania się o dotację (uchwała upoważniającą zarząd do występowania o dotację) oraz konieczność używania druków i formularzy zatwierdzonych przez Krajowa Radę PZD.

Członkowie OZ przedstawili nurtujące ich wątpliwości i pytania. P. Zygmunt Man oraz p. Kazimierz Chmiel poruszyli kwestię wprowadzenia przymusowej przynależności ROD do Ośrodków Finansowo – Księgowych co w ich ocenie niewątpliwe ułatwi prowadzenia spaw księgowych i finansowych ROD. Z kolei p. Zbigniew Palian przedstawił problem niemożliwości używania przez Zarządy ROD kart bankomatowych, podkreślając, że w dzisiejszych czasach w celu sprawnego funkcjonowania ROD powinna ta kwestia zostać uregulowana. P. Iwona Smieskol odniosła się do sprawy roszczeń na terenie Miasta Ruda Śląska oraz kwestii wynagrodzeń za dokonanie przeglądów w ROD.

Po wysłaniu wszystkich wypowiedzi głos zabrała reprezentującą Krajową Radę PZD p. Mirosława Marks. W swojej wypowiedzi odniosła się do obowiązujących zasad rachunkowości i zakładowego planu kont w PZD, zgodnie z którymi działają wszystkie służby finansowe w naszym Związku. Pokreśliła jak ważna jest w obliczu dzisiejszych ataków na PZD rzetelna i prawidłowa realizacja zadań związanych z finansową sprawozdawczością. Wynika to z faktu, że nieprzychylne osoby i środowiska medialne próbują w złym świetle przedstawić wszystkie fakty jakie dotyczącą pracy Polskiego Związku Działkowców. Ukazywane później w mediach reportaże i artykuły pokazują nieprawdziwe informacje, które pomimo naszych starań nie są prostowane. Następnie przedstawiono temat programu komputerowego, który ma usprawnić prace Zarządów ROD. Zgodnie z przekazaną informacją umowa już została przez PZD podpisana, a co za tym idzie w najbliższym czasie zainteresowane ROD wraz z Krajową Radą PZD rozpoczną działania mające na celu wdrożenie programu. Program będzie zawierał wiele bardzo ważnych i istotnych funkcji ułatwiających bieżące funkcjonowanie ROD – co podkreśliła p. Mirosława Marks. W dalszej części wystąpienia odniosła się do pytań członków OZ dotyczących przynależności ROD do ośrodków finansowo – księgowych oraz kwestii kart bankomatowych. Wnioski członków OZ zostaną przekazane Krajowej Radzie celem dalszego wyjaśnienia, bowiem jest to istotna kwestia z puntu bieżącego funkcjonowania ROD.

Dyrektor Biura OZ – p. Krzysztof Tekla przedstawił wstępną ocenę tegorocznych walnych zebrań sprawozdawczych ROD. W tej kwestii przedstawił pojawiąjące się problemy dotyczące m.in. małej frekwencji na zebraniach czy nieprawidłowości przy podejmowaniu uchwał. Omówił także m.in. sprawę roszczenia ROD „Energetyk” w Rudzie Śląskiej, która jest trudną sprawą ze względu na skomplikowany charakter i stan faktyczny i prawny sprawy. Przekazał bieżące w tym temacie działania Okręgu i Zarządu ROD oraz ich efekty.

Na zakończenie członkowie OZ podjęli stanowisko z okazji jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, którego treść prezentujemy poniżej.

http://www.slaski-ozpzd.pl/component/phocadownload/category/7-artykuly?download=152:stanowisko-oz-31-05-17

Mateusz Macianty – St. Inspektor ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio