Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

II Plenarne Posiedzenie OZ Toruńsko–Włocławskiego PZD - 02.06.2017

W dniu 31 maja 2017 roku odbyło się II Plenarne Posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców. Zebranie otworzył prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski, który przywitał przybyłych członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz gościa honorowego – 
p. Batłomieja Piecha, reprezentującego Prezesa PZD – p. Eugeniusz Kondrackiego.

Na wstępie dokonano wyboru komisji uchwał i wniosków oraz stwierdzono prawomocności obrad na podstawie listy obecności. W dalszej kolejności przeanalizowana została bieżąca sytuacja polityczno – medialna, panująca wokół stowarzyszenia ogrodowego PZD. Prezes OZ PZD oraz p. Piech szeroko omówili problemy związane z atakami na PZD prezentowanymi w Internecie i w mediach. Odnieśli się także do konieczności natychmiastowego reagowania przez poszczególne organy PZD i działkowców na publikowane fałszywe oskarżenia. Dają one widoczne efekty choćby przez poprawę nastawienia polityków czy urzędników państwowych do działalności Polskiego Związku Działkowców. W ostatnim czasie wyraźną zmianę odczuwamy w relacjach z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który odbył spotkanie z Prezesem PZD – p. Eugeniuszem Kondrackim, a także z grupami działkowców w ogrodach działkowych, co zaowocowało pozytywną zmianą jego opinii o właściwym funkcjonowaniu ustawy o rod i działalności stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców. Nie ustają natomiast wystąpienia przeciwników PZD, których celem jest doprowadzenie do zmian w ustawie o rod i chęć zalegalizowania łamania przez nich prawa, głównie poprzez zamieszkiwanie w rod. Uczestnicy posiedzenia przyjęli w tej sprawie list otwarty w sprawie Apelu Niezależnych Działkowców i apel do zarządów ROD.

Omówiono również przygotowania do obchodów 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, którego obchody zostaną połączone z Okręgowym Dniem Działkowca w dniu 9 września 2017 r. na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu. Dla naszego okręgu jest to wyjątkowy jubileusz, ponieważ jest on ściśle związany z powstaniem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu, dlatego przeprowadzenie tych uroczystości będzie miało niezwykle podniosły charakter.  Organizację imprezy wsparły już finansowo niektóre ogrody działkowe, zwrócono się także o pomoc do władz miasta Grudziądza, które zapewniło udostępnienie sceny.

 W kolejnym punkcie zebrania - został wygaszony mandat p. Zbigniewa Sadeckiego, który w dniu 19.05.2017 r. złożył rezygnację z członka OZ PZD. Na jego miejsce został dokooptowany p. Stanisław Rusowicz z ROD „Społem – Polder” w Toruniu. Tym samym skład OZ PZD został uzupełniony do 27 osób.

Ważnym tematem, wokół którego toczyła się aktywna dyskusja, była konieczność zmiany Statutu PZD i dostosowania tego dokumentu do znowelizowanej ustawy 

o stowarzyszeniach. W tym celu konieczne będzie zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, zaplanowanego na koniec bieżącego roku. Wstępne propozycje zmian omówił p. Bartłomiej Piech i poprosił o kierowanie własnych uwag
i wniosków dotyczących zmian w statucie, za pośrednictwem OZ PZD.

W dalszej części posiedzenia członkowie OZ PZD zostali zapoznani z treścią zbiorczego sprawozdania finansowego rodzinnych ogrodów działkowych za 2016 rok oraz zapoznali się ze zbiorczym preliminarzem finansowym rod na 2017 rok. Oba dokumenty przedstawiła Główna Księgowa OZ PZD – p. Maria Dąbrowska. Wysłuchano opinii Okręgowej Komisji Rewizyjnej na temat obu zbiorczych dokumentów finansowych rod. Ubiegły rok pokazał, że dzięki prowadzonym
w ogrodach inwestycjom – zwiększył się majątek trwały ROD. Członkowie OZ PZD jednogłośnie przyjęli wszystkie uchwały w powyższych sprawach.

Następnie wysłuchano szczegółowej analizy i oceny tegorocznej kampanii sprawozdawczej w ROD, którą opracowała i przedstawiła p. Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura OZ PZD. Zebrany materiał jasno i przejrzyście pokazał, że zarówno organy ogrodowe, jak i działacze okręgowi stanęli na wysokości zadania aby prawidłowo przygotować i przeprowadzić walne zebrania sprawozdawcze we wszystkich ogrodach działkowych okręgu.

Jak w każdej organizacji skupiającej wielu członków nie da się uniknąć skarg czy krytyki osób zarządzających ogrodami. W tym celu członkowie OZ PZD powołali odrębną komisję ds. skarg oraz nagłych interwencji w terenie, aby zgłaszane problemy były szybko i skutecznie wyjaśniane, a Prezydium OZ PZD mogło podejmować odpowiednie decyzje prawne.

W sprawach różnych, uczestnicy posiedzenia poruszali przede wszystkim problemy związane z dużymi kosztami wywozu śmieci z terenów ROD oraz złego nastawienia samorządów do naliczania w/w opłat działkowcom. W wielu gminach ustalane są wygórowane ryczałtowe stawki, bez analizy rzeczywistych potrzeb ogrodów. Mecenas Piech zwrócił uwagę na konkretne zapisy w ustawie o odpadach i zalecił dokładną analizę zgodności miejscowych aktów prawnych z w/w ustawą.

Na tym posiedzenie zakończono.

Anna Bołądź – Z-ca Dyrektora Biura OZ PZD

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio