Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradował Okręgowy Zarząd Mazowiecki - 01.06.2017

30 maja br. w Warszawie odbyło się posiedzenie OZ Mazowieckiego PZD, któremu przewodniczył prezes OZM PZD Krzysztof Podlewski. Obrady poświęcone były przede wszystkim zatwierdzeniu i przyjęciu zbiorczych sprawozdań finansowych z ROD  za 2016r. i preliminarzy ROD na rok bieżący, a także bieżącym problemom Związku i Okręgu. W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes PZD Stanisław Zawadka, kierownik wydziału prezydialnego KR PZD Marek Pytka, a także wiceprezes OZM PZD Janusz Górniak i przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zbigniew Parys.

Głównym punktem posiedzenia OZ było przedstawienie i przyjęcie zbiorczego sprawozdania finansowego z ROD i preliminarza na rok 2017. Szczegóły dotyczące tych dokumentów przedstawiła główna księgowa OZM PZD Monika Wójcik, odpowiadając na wszystkie zapytania i wątpliwości członków OZ. Sprawozdanie z badania bilansu finansowego ROD przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Rewizyjną przedstawił jej przewodniczący Zbigniew Parys. Sprawozdania i preliminarze zostały pozytywnie zaopiniowane i przyjęte przez członków OZ w formie stosownych uchwał.

W dalszej części obrad skupiono się na bieżących sprawach Okręgu i problemach Związku. Kierownik biura OZM PZD Mariusz Gaj omówił i podsumował działania związane z wnioskami o uregulowanie stanu prawnego ROD, zgodnie z art. 75 i 76 ustawy o ROD. Według przedstawionej przez niego informacji, do dnia 30 maja bieżącego roku do organów administracji złożonych zostało 251 wniosków z tytuły art.76 oraz 5 z tytułu art. 75. Wydanych zostało dotychczas 40 decyzji w sprawie prawa użytkowania terenu przez ROD, z czego ROD z terenu Warszawy  dotyczy 7 decyzji (5 pozytywnych i 2 negatywne). Łącznie wydane decyzje dotyczą 384,5 ha gruntów zajmowanych przez ROD na terenie OZM PZD, a do uregulowania pozostaje jeszcze 2000 ha.

Kierownik biura OZM PZD wstępnie podsumował również przebieg walnych zebrań sprawozdawczych w ROD na terenie Okręgu. Poinformował, iż do dnia 30 maja br. do biura OZM spłynęły sprawozdania z 217 ROD (na 467 ROD). Zauważył także, iż na podstawie wstępnej analizy dokumentów z walnych zebrań można zauważyć, iż często powtarzają się błędy w sporządzaniu protokołów po zebraniach, jak również daje się zauważyć spadkowa tendencja, jeśli chodzi  o frekwencję. Wiele miejsca na zebraniach zajmuje także dyskusja i spory na tle opłat, w tym głównie  za wywóz śmieci z ROD.

Bieżące problemy Związku i podejmowane aktualnie przez KR PZD działania omówił kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD Marek Pytka, który zwrócił uwagę przede wszystkim na potrzebę zmiany zapisów Statutu PZD, wynikającą głównie z konieczności dostosowania go do przepisów ustawy o stowarzyszeniach, jak również wprowadzenia zgłaszanych propozycji zmian, dotyczących funkcjonowania ROD, jak i Związku. Zaznaczył także, iż palącym problemem jest natłok nadsyłanych przez działkowców skarg, dotyczących wielu spraw, w tym często nieprawidłowości w ROD. W wyniku braku reakcji na skargi ze strony organów Związku i niedostatecznego pochylenia się nad nimi, narasta niezadowolenie działkowców, co przysparza całemu Stowarzyszeniu wrogów i  potęguje coraz częstsze w ostatnim czasie wystąpienia i publikacje nieprzychylne PZD. Pan Marek Pytka poinformował także o końcowym etapie prac KR PZD nad wprowadzeniem programu finansowo-księgowego, z którego będą mogły korzystać ROD z całego kraju, po przeprowadzeniu akcji pilotażowej w wybranych ogrodach. Wspomniał także o nadchodzących obchodach 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, które odbędą się 1 lipca br. w Koźminie Wielkopolskim, a także odpowiadał na liczne zapytania i wyjaśniał wątpliwości zgłaszane przez członków OZM PZD.

Znaczną część posiedzenia poświęcono omówieniu zasad pracy komisji problemowych przy OZM PZD i dyskusji na temat zaktywizowania ich działań. Według propozycji przygotowanej i przedstawionej przez sekretarz OZM PZD Zofię Paderewską przewiduje się działanie 9 komisji, tj.: oświatowo-szkoleniowo-medialnej, organizacyjno-prawnej, konkursowej, inwestycyjnej, polityki społecznej, bezpieczeństwa, odznaczeń, funduszy UE oraz finansowej. W wyniku dyskusji zaproponowano także powstanie dodatkowej komisji – ds. skarg, z uwagi na ogromny natłok spraw w tej dziedzinie. Ostatecznie, w celu dopracowania szczegółów, przeniesiono kwestię zatwierdzenia nowych składów i zasad działania komisji problemowych na kolejne posiedzenie.

oma

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.