Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

„Na półmetku" - posiedzenie OZ PZD w Szczecinie - 31.05.2017

Odbywające się posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w dniu 26.05.2017 r. miało bogaty program obrad. Oceniona została sytuacja, wynikająca z zagrożenia dla żywotnych interesów działkowców i ogrodów działkowych zrzeszonych w PZD, przez nieodpowiedzialne wystąpienia do najważniejszych czynników państwa o rewizję ustawy o ROD, blokowanie działań w realizacji zadań PZD oraz nieuprawnione stawianie zarzutów przez grupę tzw. „Wolnych działkowców”, uzurpującej sobie prawo do podejmowania kroków, zmierzających do oceny funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w państwie i funkcjonowania PZD.

Po omówieniu listów skierowanych do Prezesa PIS, Ministra Infrastruktury, Ministra Sprawiedliwości i dyskusji nad zagrożeniami, uczestnicy przyjęli stanowisko sygnując je własnym podpisem, które prezentujemy TUTAJ

Omówione zostały główne kierunki prawnej obsługi ogrodów i działkowców przez Okręg Szczeciński oraz zasygnalizowane zostały kierunki prac nad zmianami w statucie PZD.

Od VIII Okręgowego Zjazdu Delegatów mija dwa lata bieżącej kadencji. Uczestnicy dokonali oceny realizacji programu działania na kadencję w mijających dwóch latach, sprecyzowano wnioski do dalszego działania na drugą połowę kadencji. Przy okazji omawiania pielęgnacji tradycji przedstawiono program obchodów 120 – lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich w skali krajowej.

 

Zgodnie z wymogami statutu stowarzyszenia PZD, organ okręgowy ocenił sprawozdanie zbiorcze finansowe za rok 2016 a tym samym poddano ocenie gospodarność w ogrodach oraz przyjęty został zbiorczy preliminarz finansowy ROD na rok 2017.

Frekwencja uczestnictwa była dobra i wynosiła 96%

W toku dyskusji została mocno zaakcentowana konieczność wzmożenia aktywności w obronie ustawy o ROD, jako gwaranta przyszłego losu i bytu ogrodów działkowych. Podkreślono, iż w aktualnej sytuacji obrona ogrodów jest możliwa przy zwiększeniu aktywności działkowców, pielęgnowaniu tradycji i reagowaniu na każdy przejaw ataku na PZD. W dyskusji podkreślano iż ważnym czynnikiem aktywizacji powinno być wdrażanie do działalności w ogrodach ludzi młodych i zmiana mentalności niektórych zarządów w kierunku prospołecznych działań każdego ROD. Mocno artykułowano, że jeżeli się chce, to da się radę i że od nas zależy jak będą wyglądały nasze ogrody. Na poparcie tej tezy przytaczano przykłady szeregu działań w poszczególnych ogrodach, promujących ich potrzebę istnienia. Podsumowując obrady, przyjęte zostały przez komisję uchwał i wniosków stanowiska ukierunkowujące ogrody w dziedzinie poprawy gospodarki i przestrzegania prawa a także unowocześniania stylu pracy zarządów ROD.

Uczestnicy wysoko ocenili działanie zarządów ogrodów w zakresie ich rozwoju i modernizacji oraz realizacji programu społecznego.

Gospodarkę w ogrodach oceniła Okręgowa Komisja Rewizyjna potwierdzając właściwe relację między planowaniem a wykonaniem a także dostrzegalną poprawę w gospodarowaniu mieniem i finansami ogrodu. Wytknięte zostały również słabe punkty w ubiegłorocznej pracy i zobowiązano prezydium OZ do podjęcia niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania w nielicznych ogrodach opracowania programu naprawczego oraz realizacji wniosków wynikających z powszechnego przeglądu ROD i działek w 2016 roku. Uczestnicy zostali zapoznani z programem okręgowych Obchodów 120 - lecia ogrodnictwa nad którym mecenat objęło Miasto Szczecin

CERTYFIKAT 

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.