Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wystąpienie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego podczas XIII posiedzenia KR PZD ws. skarg i zażaleń - 25.05.2017

Skargi i zażalenia

 

Szanowni zebrani,

 

Rozpatrywanie skarg i zażaleń, reagowanie na zgłaszane problemy, to jedna z ważnych dziedzin działalności Związku na wszystkich szczeblach, w tym także w Krajowej Radzie PZD.

Do Krajowej Rady wpływa wiele zapytań natury interpersonalnej. To zapytania o zastosowanie przepisów związkowych i prośby o interpretacje przepisów. Pytania w wielu przypadkach świadczą o nieznajomości prawa związkowego, a nawet chęci poszukania odpowiedzi na stronie internetowej Krajowej Rady. Wpływają także materiały zawierające oceny działkowców w poszczególnych sprawach i również prośby o pomoc w rozwiązaniu konkretnych spraw w ogrodzie. Niektóre kierowane są bezpośrednio do Krajowej Rady, ale duża część to sprawy, które nie zostały skutecznie rozwiązane w ogrodzie, czy w okręgu.

 

Najważniejsze problemy, z jakimi występują działkowcy, to w szczególności: zagospodarowanie sąsiednich działek niezgodne z regulaminem ROD, problemy graniczne pomiędzy działkami, uniemożliwienie wjazdu na teren ROD osobom niepełnosprawnym, spalanie odpadów na działce, zamieszkiwanie w altanach, przygotowanie, przebieg i wyniki walnych zebrań, w tym uniemożliwienie zapoznania się z materiałami sprawozdawczymi, a także furtki w ogrodzeniu zewnętrznym ROD bezpośrednio na działki i ostatnio coraz więcej dotyczy utrzymywania zwierząt na działce – gołębie i coraz bardziej „medialne” karmienie dzikich kotów na działkach.

Najwięcej problemów zgłaszanych jest z okręgów: Mazowieckiego, Śląskiego, Pomorskiego, w Bydgoszczy, Poznaniu, Łódzkiego, a ostatnio coraz więcej z Opolskiego, Sudeckiego i z Wrocławia.

 

W wielu zgłaszanych sprawach Krajowa Rada udziela indywidualnej odpowiedzi, szczególnie jeśli chodzi o właściwą interpretację i zastosowanie przepisów związkowych. Część spraw przekazywana jest do okręgów z prośbą o zbadanie. W okręgach najczęściej posiadają tyle wiedzy na temat danej sprawy, aby udzielić odpowiedzi i poinformować o tym Krajową Radę. A tam gdzie nie ma tej wiedzy dokonuje się badania poprzez powołane komisje, pracowników biura okręgu, a w szczególnych przypadkach okręg zwraca się o przeprowadzenie kontroli do okręgowej komisji rewizyjnej. Celem jest pełne wyjaśnienie zgłoszonej sprawy, udzielenie odpowiedzi, a tam gdzie istnieje taka potrzeba należy poprawić działalność struktur, szczególnie zarządów ROD.

We wszystkich trudnych i ważnych sprawach Krajowa Rada oczekuje odpowiedzi dla siebie, aby mieć wiedzę na tematy mające wpływ na sytuację działkowców, ogrodów i Związku.

 

Jest jednak pewna grupa spraw, które w gruncie rzeczy nigdy się nie kończą. Zrobione badania w ogrodzie, udzielone wyjaśnienia przez okręg nie kończą sprawy bo oczekiwania skarżących są inne, nawet gdy żadne badania, także organów zewnętrznych, nie potwierdzają zarzutów. Szczególnie dotyczy to spraw osób, które ogłaszają się jako „niezależni działkowcy”. W tych przypadkach stwierdzamy, że ich oceny, stanowiska, apele mijają się z prawdą zarówno w poszczególnych zagadnieniach, jak i w odniesieniu do okręgów i Krajowej Rady.

Ich działanie jest celowe i nie dbają o to, czy używane argumenty są prawdziwe, czy nie.

 

Duże znaczenie dla zwiększenia się w ostatnim okresie ilości skarg miało ogłoszenie przez Krajową Radę Apelu podjętego 15 grudnia 2016 r. skierowanego do zarządów rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców. Skarżący wskazują na brak działania niektórych organów ogrodowych i okręgowych w ich sprawach, przywołują wystąpienia Krajowej Rady, a także Prezesa Związku do okręgów o pilne zbadanie sprawy. Niektórzy czują się w obowiązku poinformowania Krajowej Rady o problemach występujących w ich ogrodzie.

 

Każda sprawa jest w Krajowej Radzie uważnie czytana, działkowcy piszą o swoich problemach, o zachowaniu ludzi, o stosunkach panujących w ogrodzie. To jest źródło ogromnej wiedzy o potrzebach działkowców, ogrodów, a także struktur Związku w ogrodzie. To też jest źródłem podejmowania przez Krajową Radę inicjatyw mających na celu lepsze dotarcie z wiedzą do działkowców i do zarządów ogrodów. Problemy zgłaszane w skargach, zażaleniach, podczas dyżurów prawnych były m. in. inspiracją do wydawania Zielonej Rzeczpospolitej i Aktualności Związkowych. Tam staramy się propagować wiedzę o prawie związkowym, o zasadach funkcjonowania ogrodów, także odpowiadać na zgłaszane zapotrzebowania dotyczące konkretnych tematów.

 

Również duże znaczenie ma otwarcie się Związku, szeroka informacja na temat zagadnień prawnych i organizacyjnych prezentowana na stronach internetowych, uruchomienie w okręgach dyżurów prawnych na wzór działającego od lat dyżuru w Krajowej Radzie. Dyżury są źródłem informacji o występujących w ogrodach problemach, o potrzebach odpowiedniego nagłaśniania rozwiązań zawartych w prawie związkowym, aby unikać konfliktów, a tam gdzie zaistnieją rozwiązywać je.

 

Stosunkowo niewiele jest zapytań, czy też zgłaszanych problemów jeśli chodzi o modernizacje ogrodów. Zgłoszenia następują najczęściej od działkowców, którzy pomimo uchwały walnego zebrania o podjęciu inwestycji, nie chcą partycypować w jej kosztach. W wielu przypadkach skarżący nie myślą w kategorii ogólnych potrzeb ogrodu, na przykład elektryfikacja, tylko że sami nie zamierzają z tego korzystać.

 

Z analizy całości postępowań w sprawach skarg i zażaleń wynika, że potrzebna jest większa aktywność ze strony okręgów, szczególnie tam, gdzie jest większe zatrudnienie służb specjalistycznych. Konieczna jest także większa aktywność społecznych komisji i członków organów zarówno ogrodowych jak i okręgowych, aby żadna sprawa zgłaszana przez działkowców nie pozostawała bez reakcji, bo to jest najgorsze rozwiązanie. Trzeba zbadać i odpowiedzieć, jeśli ma rację działkowiec, należy mu ją przyznać i podjąć odpowiednie działania. Jeśli nie ma racji, także należy odpowiedzieć, że zarzuty się nie potwierdzają. To dotyczy w szczególności zarzutów pod adresem dobrze działających członków zarządów i zarządów ROD.

 

Szanowni zebrani

Polski Związek Działkowców, jak sama nazwa wskazuje, jest stowarzyszeniem działkowców. Na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku pełnimy role służebną wobec działkowców i mamy obowiązek działać na ich rzecz, a więc podmiotem naszych działań powinien być działkowiec. Dlatego powinniśmy wszędzie – od zarządu ROD począwszy, a na Krajowej Radzie kończąc starać się rozwiązywać wszystkie problemy występujące w ogrodach w zgodzie z celem istnienia ogrodów działkowych, obowiązującym prawem i w interesie działkowców.

 

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio