Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie czasowych zajęć terenów ROD w 2016 roku - 22.05.2017

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. zapoznało się z analizą dotyczącą czasowych zajęć terenów rodzinnych ogrodów działkowych PZD w 2016 roku. Materiał został przygotowany na podstawie złożonych przez OZ PZD sprawozdań z czasowych zajęć terenów w 2016 r.. Zaprezentowana analiza pozwoliła na ustalenie skali zjawiska czasowych zajęć terenów ROD oraz ograniczeń dla ROD związanych z realizacją inwestycji celu publicznego. Pozwoliła ona także na określenie kierunków pożądanych działań OZ PZD w zakresie czasowych zajęć terenów. 

Z przesłanych przez OZ PZD sprawozdań wynika, iż w 2016 roku czasowe zajęcie terenu, czyli wyłączenie części ogrodu na określony czas celem wykonania inwestycji celu publicznego nieprzewidujących likwidacji części ogrodu, dotyczyło 172 rodzinnych ogrodów działkowych w 22 okręgach
o powierzchni łącznej 10,97966 ha i objęło 47 działek rodzinnych w całości i 184 działki rodzinne w części oraz 150 ze 172 terenów ogólnych ROD
. Najczęstszą przyczyną zajęć była konieczność zrealizowania przez Inwestora inwestycji polegającej na budowie lub modernizacji linii elektrycznej, energetycznej lub kanalizacji.

Środki pozyskane przez OZ PZD z czasowych zajęć terenów są ważnym źródłem finansowania nowych inwestycji w rodzinnych ogrodach działkowych, których tereny są czasowo zajmowane. Środki finansowe pochodzące z czasowego zajęcia terenu powinny bowiem być przeznaczane w pierwszej kolejności na uzasadnione potrzeby tego Ogrodu, którego terenu dotyczy zajęcie w zakresie budowy, modernizacji i remontu budynków i budowli oraz infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez działkowców.

 

Prezydium KR PZD pozytywnie oceniło działania OZ PZD w zakresie stosowania przepisów wewnątrzzwiązkowych stwierdzając, że jedynie przez zapewnienie pełnej zgodności prowadzonego procesu czasowych zajęć terenów ROD                                  z procedurami interesy działkowców i Związku będą w pełni zabezpieczone.                   

Prezydium KR PZD zwróciło również uwagę na szczególną rolę działań OZ PZD w zakresie protokolarnego przekazania i przyjęcia zajmowanego terenu oraz pozyskiwania od Inwestora dokumentacji powykonawczej. Równie ważną kwestią, która była przedmiotem dyskusji było zobowiązanie OZ PZD do podejmowania aktywnego uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym, którego następstwem są czasowe zajęcia terenu ROD już na etapie ustalania warunków przebiegu inwestycji celu publicznego. Jest to bowiem decydujący moment dla określenia działań OZ PZD w zakresie kształtowania przyszłych warunków porozumienia z Inwestorem. Prezydium KR PZD uznało, że istotne jest także nadzorowanie przebiegu realizacji inwestycji objętej czasowym zajęciem terenu ROD pod kątem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania ROD i bezpieczeństwa dla działkowców.

 

W kontekście czasowych zajęć terenów, w szczególności zaś w aspekcie nadzorowania przebiegu realizacji inwestycji, Prezydium KR PZD szczególnie doceniło rolę Zarządów ROD. W wielu przypadkach to właśnie zarządy ROD, działające w miejscu realizacji inwestycji i reagujące na bieżąco na wszystkie potrzeby działkowców pełnią kluczową rolę kontrolną wobec działań Inwestora,                      zabezpieczając tym samym interesy użytkowników działek. Zarządy ROD prowadzą bowiem sprawy Ogrodu, a naczelną zasadą ich działania jest ochrona interesów działkowców; w szczególności gdy są one zagrożone działaniami Inwestora niezgodnymi z zawartymi z OZ PZD porozumieniami w zakresie czasowego zajęcia terenu. Prezydium KR PZD podkreśliło, że dla zabezpieczenia interesów działkowców kluczowa jest dobra współpraca między zarządami ROD a służbami inwestycyjnymi OZ PZD. OZ PZD powinny wyposażać zarządy ROD w informacje oraz wytyczne niezbędne dla dokonania przez nie oceny działań Inwestora oraz dla zachowania wymaganych procedur. Prezydium KR PZD wyraziło przekonanie, że dalsza współpraca między zarządami ROD i OZ PZD  w zakresie czasowych zajęć terenów będzie skutkowała coraz lepszą ochroną interesów użytkowników działek ROD czasowo zajmowanych przez Inwestora.

 

OZ PZD powinny nadal podejmować aktywne działania na każdym etapie procesu czasowych zajęć terenów – począwszy od ustalenia przebiegu inwestycji celu publicznego, a skończywszy na protokolarnym przejęciu zajmowanego terenu ROD oraz pozyskaniu od Inwestora dokumentacji powykonawczej. Bowiem aktywne uczestnictwo OZ PZD w procesie czasowych zajęć terenów pozwoli na pełne zabezpieczenie interesów działkowców i Związku.

Pełna analiza w zakresie czasowych zajęć terenów ROD za 2016 r. zostanie zamieszczona w Biuletynie KR PZD.

Prezydium KR PZD

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.