Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OZ Mazowiecki PZD skutecznie przeciwdziała drastycznym podwyżkom opłat za wywóz odpadów - 19.05.2017

OZM PZD informuje, że w wyniku pracy zespołu prawnego Okręgu Mazowieckiego wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie sygn. akt III SA/Wa 3873/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Siedlce z dnia 25 maja 2016 r. nr XXIII/186/2016 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Siedlce.

Na podstawie ww. uchwały wprowadzono w 2016 r. drastyczne podwyżki opłat za wywóz odpadów dla rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Gminy Siedlce.

WSA podzielił pogląd prezentowany przez pełnomocników Okręgu, iż przy podejmowaniu uchwały zostały naruszone przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie poprzez zaniechanie dokonania przez organ rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki opłat. Organ przed podjęciem uchwały nie ustalił średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy. Sąd podkreślił, że uchwała została podjęta w sposób arbitralny, a unikanie dyskusji, rezygnacja z konsultacji i pośpiech skutkowały stworzeniem wadliwego aktu prawnego.

Powyższy wyrok pokazuje, że możliwe jest przeciwdziałanie drastycznym podwyżkom opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Wyrok nie jest prawomocny.

 

Radca prawny

Łukasz Polak

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio