Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

„Sprzedaż” działki a podatek dochodowy od osób fizycznych - 15.05.2017

Do Krajowej Rady PZD napływają liczne zapytania działkowców na temat podatku dochodowego od osób fizycznych, a w szczególności: czy przy „sprzedaży” działki w ROD od ceny uzyskanej w wyniku przeniesienia dzierżawy działkowej i sprzedaży nasadzeń i naniesień należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?  

 

Odpowiedź na to pytanie brzmi następująco, w chwili obecnej generalnie uznaje się, że „sprzedaż” działki w ROD jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że „opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku”. A wśród dochodów, które nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie ma wymienionych dochodów uzyskanych ze sprzedaży działki w ROD.

 

Potwierdzają to liczne interpretacje podatkowe wydane w indywidualnych sprawach przez Dyrektorów Izb Skarbowych (a obecnie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej) występujących w imieniu Ministra Finansów, a także orzeczenia sądowe np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26.02.2013 r. (I SA/Gd 1/13). Zgodnie z nimi, działkowiec jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od „sprzedaży” działki.

 

Wątpliwości organów pojawiają się tylko na tle tego, czy „sprzedaż” działki powinna być rozumiana jako przeniesienie przez działkowca praw i obowiązków wynikających z prawa majątkowego (dzierżawy działkowej) pociągająca za sobą  skutek w postaci przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów wykonanych przez zbywcę, znajdujących się na działce czy też te kwestie powinny być traktowane oddzielnie (osobno powinno być opodatkowane przeniesienie prawa do działki i osobno sprzedaż altan, nasadzeń i urządzeń na działce w ROD).

 

Tym problemem, w ostatnim czasie zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, który w wyroku z dnia 4 października 2016 r. (sygn. akt I SA/Bd 526/16), stanął na stanowisku, że „przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej nie jest tożsame z prawem przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, stanowiących własność działkowca”. W ten sposób, sąd zakwestionował dotychczasowe orzecznictwo i poglądy Ministerstwa Finansów, że podatek PIT należy płacić od całości dochodu osiągniętego przez działkowca zbywającego działkę czyli za prawo do działki i prawo własności naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na działce na podstawie tej samej podstawie prawnej tj. art. 10 ust. 1 pkt. 7 u.p.d.o.f. Od powyższego wyroku złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną Minister Finansów.

 

Biorąc pod uwagę znaczenie w/w wyroku dla ROD i działkowców, swój udział w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zgłosiła Krajowa Rada PZD, która zajęła stanowisko, że „sprzedaż” prawa do działki i „sprzedaż” nasadzeń i naniesień na działce w ROD powinna być potraktowana i opodatkowana odrębnie. Dzięki opodatkowaniu „sprzedaży” nasadzeń i naniesień, stanowiących własność działkowca na innej niż dotychczas podstawie prawnej (tj. art. 10 ust. 1 pkt. 8 u.p.d.o.f. zamiast art. 10 ust. 1 pkt. 7 u.p.d.o.f.) działkowiec będzie musiał zapłacić PIT od nasadzeń i naniesień tylko wtedy, gdy dokona ich sprzedaży przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

 

W dniu 6.04.2017 r. NSA wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy wyrok WSA w Bydgoszczy. Z uwagi na dotychczasowy brak uzasadnienia tego wyroku, trudno powiedzieć, jak ostatecznie NSA zinterpretował przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do ogrodów działkowych i działkowców. 

 

O treści uzasadnienia rozstrzygnięcia, Krajowa Rada PZD poinformuje zarządy ROD i działkowców. Do tego czasu prosimy o konsultowanie się w zakresie podstawy opodatkowania „sprzedaży” działki z właściwym terytorialnie urzędem skarbowym.

 

 

MAP

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.