Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Aktualny stan regulacji gruntów ROD w trybie art. 75 i 76 w Okręgu Śląskim - 10.05.2017

Warto przypomnieć sprawę regulacji stanu prawnego nieruchomości ROD, jaka cały czas procedowana jest przez Polski Związek Działkowców. Przypomnijmy, że ustawa z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych dała stowarzyszeniom ogrodowym, w tym Polskiemu Związkowi Działkowców szansę na uzyskanie tytułu prawnego w postaci prawa użytkowania do nieruchomości na których funkcjonują Rodzinne Ogrody Działkowe.

PZD od początku wejścia w życie ustawy prowadzi tysiące postępowań administracyjnych, których celem jest uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości ROD, które do tej pory miały nieuregulowany stan prawny nieruchomości. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania ogrodów, ponieważ zabezpiecza prawa działkowców i PZD w przypadku ewentualnej likwidacji ROD bądź roszczenia do jego terenu.

Na obszarze Okręgu Śląskiego znajduje się największa liczba ogrodów o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości, która łącznie obejmuje ponad 2 600 ha i  62 tysiące działek rodzinnych. Na dzień dzisiejszy znaczną część postępowań administracyjnych udało się zakończyć z powodzeniem, czego wynikiem jest stwierdzenie nabycia przez PZD prawa użytkowania do nieruchomości zajmowanych przez ROD. Prowadzone w tym temacie zestawienia wskazują, że Okręg Śląski otrzymał decyzje dla 236 ROD o łącznej powierzchni ponad 974 ha co stanowi 37 % gruntów podlegających regulacji.  Poniżej prezentujemy wykaz ROD, do których udało się uzyskać przedmiotowe decyzje.

Wykaz uzyskanych decyzji dla ROD

Cały czas prowadzone są starania w celu zakończenia pozostałych postępowań, jednak konieczność wyjaśniania wielu kwestii i problemów związanych z prowadzonymi postępowaniami powoduje znaczne przedłużanie przez organy administracyjne terminów zakończenia poszczególnych spraw. Najczęstszym problemem jest kwestia zajmowania przez ROD w części danej nieruchomości, co uniemożliwia wydanie stosownej decyzji. Na marginesie informujemy, że część  organów administracyjnych zdecydowała się wydać decyzje na części nieruchomości zajmowane przez ROD. W pozostałych przypadkach wiąże się to z przeprowadzaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości, co z kolei powoduje konieczność przeprowadzenia odrębnych postępowań administracyjnych, które trwają przynajmniej kilka miesięcy. W większości przypadków koszty podziałów geodezyjnych, które niejednokrotnie sięgają wielu tysięcy złotych pokrywa miasto, natomiast w części postępowań takie koszty musiały zostać pokryte przez PZD i działkowców. Niemniej jednak wszystkie działania idą w dobrym kierunku i z czasem także dla tych ROD zostaną wydane stosowne decyzje.

Inne problemy dotyczą z kolei konieczności przeprowadzania przez organy administracyjne tzw. postępowań komunalizacyjnych do tych nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów stały się własnością danej gminy. Ponadto wiele innych kwestii takich jak udowadnianie spełnienia przesłanek do wydania decyzji, wyjaśnienie stanu geodezyjnego ROD, przedłożenia różnego rodzaju dokumentów formalno – prawnych, udział w wizjach i rozprawach administracyjnych wpływa na termin zakończenia postępowań. W przypadkach gdy dany organ bezpodstawnie przedłuża przedmiotowe postępowania, Okręg wysyła stosowne monity w celu podjęcia przez organ konkretnych kroków zmierzających do zakończenia regulacji. W niektórych przypadkach wydane rozstrzygnięcia przez dany organ były niezgodnie z naszym wnioskiem, co z kolei pociągało za sobą tryb odwoławczy do organów II instancji. W tych przypadkach przedstawiona w odwołaniu nasza argumentacja znalazła akceptację organów odwoławczych i  wadliwe decyzje zostały uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia. Okręg cały czas aktywnie uczestniczy w pozostałych kilkuset postępowaniach z nadzieją na ich szybkie zakończenie, o czym będziemy informować w przyszłości.

Mateusz Macianty  - Starszy Inspektor ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio