Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stan prawny gruntów ROD - 26.04.2017

Podczas narady omówiono także podejmowane działania w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 lub 75 ustawy o ROD. Temat przedstawiła Mariola Kobylińska- kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami. Zadania związane z realizacją regulacji stanu prawnego gruntów ROD są na bieżąco monitorowane przez KR PZD. PZD dzięki zapisom ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych złożył wnioski o wydanie decyzji potwierdzającej prawo użytkowania w stosunku do 1774 ROD o łącznej powierzchni 10 254 ha.

Według stanu na dzień 1 kwietnia 2017 r, decyzje potwierdzające na rzecz PZD tytuł prawny, Związek  uzyskał w stosunku do 852 ROD o powierzchni 4209 ha, czyli 41 % powierzchni podlegającej regulacji uzyskało już wymagany dokument. Fakt ten wskazuje, ze ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych poprzez swoje unormowania prawne działa z korzyścią dla ogrodów i działkowców. Jednakże szereg wniosków, które PZD złożył do przedstawicieli władz poszczególnych gmin czy Skarbu Państwa oczekuje jeszcze na realizacje i wydanie stosownych dokumentów. Szczególnie oczekują na to ogrody i działkowcy z terenu działania następujących okręgów: pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, szczecińskiego, śląskiego. Związek działania te traktuje priorytetowo i zaleca włączenie wszystkich struktur PZD do tych działań przy wykorzystaniu wszelkich argumentów społecznych i prawnych. Wskazano, że o zintensyfikowaniu działań w tym względzie wypowiedziała się także Krajowa Rada PZD w dniu 15 grudnia 2016 r (Biuletyn Informacyjny KR PZD nr 9/2016).

Niezmiernie ważne jest zdecydowane reagowanie przez organy PZD na sytuacje, gdzie postepowania administracyjne są przewlekane, bądź  nie zostały w ogóle wszczęte. Okręgowe Zarządy PZD we współpracy z zarządami ROD winny w takich sprawach niezwłocznie reagować poprzez : prowadzenie rozmów i uczestniczenie w spotkaniach z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami Skarbu Państwa celem ustalenia przyczyn braku wydania decyzji na podstawie ustawy o ROD i uzgodnienia sposobu usunięcia tych przyczyn. W dalszej kolejności, gdy działania w/w nie przynoszą rezultatu należy składać zażalenia lub skargi na przewlekłość lub bezczynność organów państwowych lub samorządowych. Związek występuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, uzyskując w większości spraw pozytywne rozstrzygnięcie. Działania takie zostały miedzy innymi podjęte przez OZ Mazowiecki, OZ Świętokrzyski, OZ Podkarpacki, OZ Opolski, OZ Wrocławski. Po wyczerpaniu środków zaskarżenia PZD może skierować sprawę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność (przewlekłość lub bezczynność) ma być zaskarżona, np. pozytywne rozstrzygnięcie na rzecz PZD wydał WSA w Kielcach.  Związek nadal aktywnie uczestniczy we wszystkich postepowaniach i ma nadzieje, że na drodze polubownej uda się sfinalizować proces regulacji stanów prawnych gruntów ROD, dla dobra ogrodów i działkowców.

MK

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.