Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uwaga działkowcy z poznańskiego. Nowe zasady dot. odpadów w ROD. - 30.03.2017

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu podejmuje działania mające na celu łatwiejszą gospodarkę odpadami na terenie rodzinnych ogrodów działkowych oraz zmiejszenie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W ostatnich dniach odbyto szereg spotkań z kierownictwem GOAP dążąc do wypracowania najepszego rozwiązania dla ROD. 

Nadmienić należy, iż wolą dużej grupy przedstawicieli ogrodów działkowych zlokalizowanych w obszarze działania GOAP było pozostanie w systemie związku międzygminnego, ale na innych zasadach. W 2016 roku nałożono na ROD ryczałtową opłatę roczną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Opłata ryczałtowa, która obciążeni są działkowcy od 2016 roku jest niezależna od ilości wytwarzanych odpadów, w efekcie czego działkowcy płacą więcej, choć niejednokrotnie rzeczywiście mogliby mniej. Wprowadzenie opłaty ryczałtowej zrównuje wytwarzanie odpadów we wszystkich miesiącach w roku do tego samego poziomu, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Zrównuje również wszystkie ogrody do tego samego poziomu, ogród mały zawsze będzie miał inną specyfikę niż duży, ogród w mieście inną niż podmiejski. 9 marca 2017 r. OZ złożył wniosek  w imieniu rodzinnych ogrodów działkowych z prośbą o rozważenie możliwości rezygnacji z opłaty ryczałtowej i powrotu do poprzedniego systemy – ROD na deklaracji wskazuje ilość kontenerów, ich wielkość oraz częstotliwość wywozu. Zgromadzenie GOAP na posiedzeniu w dniu 27 marca br. przyjęło wniosek OZ PZD jednak nie podjęto żadnej kluczowej decyzji w stosunku do ROD. Na dzień dzieiejszy pozostaje nam czekać na decyzję GPAP - u.

W dniu 27 marca 2017 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP uchwaliło nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Szczegóły znajdują się poniżej:

 

Odpady na ROD według nowego regulaminu GOAP 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są gromadzić odpady komunalne zmieszane w pojemnikach wyłącznie  do tego celu przeznaczonych, o pojemności i w ilości dostosowanej do masy wytwarzanych odpadów, tak aby nie doprowadzić do przepełniania pojemnika, przy uwzględnieniu minimalnych normatywów dostosowanych do dwutygodniowego cyklu odbioru. Dla rodzinnych ogrodów działkowych - pojemnik zbiorczy o pojemności uwzględniającej minimalny normatyw 20 l na każdą działkę w okresie sezonu (tj. od 1 marca do 31 października każdego roku) i 5 l na każdą działkę poza tym okresem.

UWAGA!!! W przypadku działek zamieszkałych zastosowanie mają przepisy dotyczące nieruchomości zamieszkałych. Norma poglądowa wynosi 60 l na mieszkańca (przy częstotliwości odbioru raz na 2 tygodnie), jednak nie mniejszej niż jeden pojemnik o pojemności od 120 l na każdą nieruchomość, z zastrzeżeniem, że ilość pojemników przeznaczona do gromadzenia odpadów komunalnych winna uwzględniać :

1)liczbę osób korzystających z pojemników, stanowiących wyposażenie nieruchomości;

2)częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;

3)średnią ilość odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych w gospodarstwach domowych przypadającą na jednego mieszkańca

 

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania, wielomateriałowe, szkło) należy gromadzić na terenie rodzinnych ogrodów działkowych -w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, opróżnianych w miejscu gromadzenia odpadów, o pojemności od 120 l do3500 l. Dopuszcza się również gromadzenie odpadów zbieranych w sposób selektywny w pojemnikach podziemnych o pojemności od 1300 l do 5000 l.

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy gromadzić na terenie rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek rekreacyjnych odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 240 l do 1100 l, z zastrzeżeniem, że do gromadzenia odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji należy stosować pojemniki o pojemności od 240 l do 33000 l.

Częstotliwość odbioru odpadów:

  1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym  odbywa się zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, zgodnie ze złożoną deklaracją przez właściciela nieruchomości.
  2. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) z terenu rodzinnych ogrodów działkowych realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym powinien odbywać się  w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie.
  3. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny (odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych odbywa się w systemie pojemnikowym, nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. Odbiór odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji w okresie od 1 kwietnia do 30listopada odbywa się w systemie pojemnikowym w ilości odpowiadającej iloczynowi ilości działek będących w zasobach ROD oraz normatywu wynoszącego 60 l na działkę na miesiąc, przy częstotliwości odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W okresie od 1 grudnia do31 marca odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów realizowany jest przez podmiot uprawniony w zależności od potrzeb.
  4. Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa § 4 ust. 2 pkt 8) Regulaminu  (odpadów problemowych) z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych odbywa się  raz na pół roku.

Nowy Regulamin  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Uchwała w sprawie nowego Regulaminu - do pobrania

 

AW

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.