Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku - 20.03.2017

W dniu 14 marca 2017r. obradował Okręgowy Zarząd PZD w Słupsku. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu działalności w roku 2016 oraz zaplanowaniu działalności na rok 2017r. W obradach obok członków zarządu uczestniczyła Okręgowa Komisja Rewizyjna oraz zaproszeni prezesi zarządów ROD z terenu okręgu słupskiego. W posiedzeniu udział wzięło 23 członków Okręgowego Zarządu PZD na 25 członków OZ co stanowi 92% oraz 17 Prezesów Zarządów ROD, Krajową Radę PZD reprezentowała Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Maria Fojt.
Obrady otworzył prezes OZ PZD Wiesław Boratyński, który omówił aktualną sytuację w Związku oraz przedstawił ważne sprawy dotyczące bieżących spraw jakimi zajmuje się biuro okręgowego zarządu. Przedstawiono problemy jakie występują w sprawie uregulowanie spraw gruntowych dla niewielkich powierzchni ROD na terenie miasta Słupska, a wynikające z likwidacji wydziału zajmującego się tymi sprawami. Mimo trudności w dniu 15 marca br. odbędzie się spotkanie z Prezydentem Miasta Słupska Panem Robertem Biedroniem dot: regulacji gruntów zgodnie z art.75 ustawy o ROD. Omówiono również potrzebę przeprowadzenia powszechnego przeglądu ogrodów 2016r., który posłużył większemu poznaniu ogrodów i działek oraz zapoznania się z ich problemami, co w konsekwencji pozwala podjąć działania mające na celu poprawę w ich zagospodarowania. W 2016 r. inwestycje zaplanowane na terenie ROD były na kwotę 606 tys. złotych. Wręczono dyplomy członkom komisji dokonujących przeglądów zagospodarowania w ramach „Powszechnego przeglądu ROD przyznane przez Prezesa Związku.
W dalszej części posiedzenia przedstawiono sprawozdanie finansowe potwierdzające gospodarne i oszczędne działanie zakończone pełną realizacją założonych celów i uzyskaniem dodatniego wyniku finansowego. Przedstawione przez Główną Księgową Okręgu Panią Danutę Hasulak wyniki finansowe potwierdziły dobrą kondycję funduszy Okręgu, a zwłaszcza środków znajdujących się funduszu rozwoju. Pozytywną opinię o pracy okręgowego zarządu za 2016 r. wyraziła w swoim protokole również Okręgowa Komisja Rewizyjna, protokół komisji odczytał Pan Przewodniczący Zdzisław Tokarek.
Uczestnicząca w zebraniu Pani Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej w swojej wyczerpującej wypowiedzi poruszała sprawy związane m.in. z :
• nagonką na PZD, która nie ustała pomimo uchwalenia przez Sejm nowej ustawy o ROD
• z przygotowywanym programem komputerowym dla ROD przez Krajową Radę PZD
• Jubileuszem 120 – lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz ustosunkowała się do przedstawionej na posiedzeniu Uchwały Krajowej Rady w sprawie Programu obchodów Jubileuszu.
Zaapelowała również do uczestników zebrania, aby wyrażali swoją opinię w postaci stanowisk, listów w sprawie nieprzychylnych i obrażających działkowców programów telewizyjnych emitowanych w ostatnim czasie w TVP na temat ogrodnictwa działkowego. Przekazała również pozdrowienia od Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego.
Zebranie Okręgowego Zarządu podjęło Stanowisko w sprawie nieprzychylnych i obrażających działkowców programów telewizyjnych emitowanych w ostatnim czasie w TVP na temat ogrodnictwa działkowego z cyklu „Expres Reporterów” i Magazyn Śledczy, które zostało skierowane do Prezesa TVP Pana Jacka Kurskiego.
Obrady zakończono jednomyślnym przyjęciem przygotowanych sprawozdań, planów i preliminarzy finansowych oraz stanowiska, o którym mowa wyżej.

Longina Ciesielska
Członek Prezydium OZ PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.