Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD - 17.03.2017

W dniu 13.03.2017 r. odbyło się VIII posiedzenie Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie. Obrady prowadzone były pod przewodnictwem Prezesa OZM PZD w Krakowie, pani Ewy Błachut, natomiast Krajowa Rada PZD reprezentowana była przez panią Monikę Pilzak. W posiedzeniu wzięła udział Zastępca Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej pani Ewa Sugier. 

Obrady poświęcone były podsumowaniu 2016 roku w Okręgu Małopolskim. Głównym punktem posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdań: z działalności i finansowego za 2016 r. oraz przyjęcie preliminarzy finansowych i planu pracy na 2017 r. Wszystkie przedłożone dokumenty zostały pozytywnie ocenione przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Dało to możliwość zatwierdzenia dokumentów a zarazem zamknięcia minionego roku i wdrożenia działań zaplanowanych na rok bieżący.

Podczas posiedzenia dokonano zmian w składzie Okręgowego Zarządu Małopolskiego. Na skutek złożonych rezygnacji, postanowiono dokooptować dwóch nowych członków.

Dużą uwagę podczas posiedzenia zwrócono na ostatnie ataki medialne pod adresem Polskiego Związku Działkowców. Pani Prezes przypomniała zebranym o emisji materiału „Działkowa Wojna” w audycji „Magazyn Expresu Reporterów” w TVP 2. Pani Prezes zwróciła uwagę na wypowiedź senator Lidii Staroń mogącej wzbudzić obawy o ingerencję w naszą ustawę o ROD. W tym temacie zabrała głos także pani Monika Pilzak. Przyznała, że we wszystkich materiałach medialnych przedstawiany jest krytycznie wizerunek Związku, w sposób wypaczony i nie odzwierciedlający stanu rzeczywistego. Pani Pilzak przypomniała, że senator Lidia Staroń od początku podjęcia prac nad nową ustawą o ROD była nieprzychylna projektowi obywatelskiemu popierając działania wówczas posła Stanisława Huskowskiego, którego projekt ustawy zakładał likwidację PZD. Wobec powyższych faktów, obecni na posiedzeniu członkowie OZM PZD w Krakowie postanowili podjąć stanowiska w tej sprawie: do prezesa TVP i do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Pani Prezes OZM PZD w Krakowie nawiązała do obchodzonego w bieżącym roku 120-lecia ruchu działkowego w Polsce, zachęcając do celebracji tego jubileuszu przy okazji obchodzonych Dni Działkowca w ROD. Pani Monika Pilzak poinformowała o podjęciu przez KR PZD uchwały w tej sprawie, która określa założenia mające na celu uświetnić ten jubileusz. Na tę okoliczność zostaną wydane albumy, dyplomy dla najbardziej zasłużonych dla ruchu ogrodnictwa działkowego, pamiątkowe medale, znaczki, oraz szereg materiałów promocyjnych.

Radca prawny OZM PZD przedstawiła aktualny stan roszczeń wskazując etapy spraw, ilość postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Podała rodzaje prowadzonych spraw.

Sytuację prawną gruntów w Okręgu Małopolskim przedstawiła inspektor ds. terenowo-prawnych OZM PZD w Krakowie. Omówiła szczegółowo sprawy regulacji gruntów na podstawie art. 75 i 76 ustawy o ROD oraz wskazała ilość wydanych decyzji.

Kolejnym punktem obrad było omówienie kierunków działań dla zarządów ROD w sprawie wolnych działek i wolnych terenów oraz w sprawie zwiększenia ilości zadań inwestycyjno-remontowych w ROD.

Podczas dyskusji poruszono temat inwestycji i remontów w ROD. Omówiono sposoby zintensyfikowania działań w tej kwestii. Dyskutowano o pomocy w finansowaniu zadań inwestycyjno-remontowych w przypadku niewystarczającej ilości środków własnych. W zakresie inwestycji i remontów wyjaśniono wszystkie wątpliwości, o których była mowa.

Prezes OZM PZD w imieniu Prezesa PZD przekazała członkom zespołu dokonującym „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” podziękowania wyrażone dyplomami uznania za zaangażowanie i wkład pracy w ten projekt.

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie podjął stosowne uchwały i stanowiska.

Opracował: Krzysztof Fall, p.o. dyrektor biura OZM PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.