Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD - 16.03.2017

VIII Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD odbyło się przy udziale Prezesa Polskiego Związku Działkowców – Eugeniusza Kondrackiego w dniu 15.03.2017r. Głównymi tematami posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdań merytorycznych i finansowych z pracy Okręgu Śląskiego za 2016 rok oraz ustalenie nowego planu pracy na 2017r. w tym preliminarzy finansowych.
Obrady otworzył Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD – Józef Noski, który na wstępie przywitał wszystkich uczestników obrad, a także Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Prezes OZ w swoim wystąpieniu omówił pracę Okręgu w minionym roku, która ze względu na ilość problemów, stopień ich skomplikowania, a także kolejne ataki na Związek, nie należała do najłatwiejszych. Ciągłe zamiary likwidacji Związku, zniesienia naszej ustawy, kierowanie roszczeń do gruntów to wszystko przykłady realnych problemów jakie miały miejsce, a podobnych zapewne nie zabraknie w najbliższej przyszłości – co podkreślił Prezes OZ. Mimo wszystko udało się osiągnąć zamierzone cele za zeszły rok oraz dokonać usprawnienia i poprawy pracy na rzecz ROD, co zawdzięczamy dużemu zaangażowaniu aktywu Związku i całej kadrze. Następnie przypomniał sprawę interpelacji poselskiej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczącej nowelizacji ustawy o ROD, którą skierowała posłanka Beata Małecka – Libera. Odbyte spotkanie z Panią poseł miało uświadomić jak licznie ROD zdecydowały się pozostawić PZD jako podmiot odpowiedzialny za ich prowadzenie, czego niestety Pani poseł wcześniej nie rozumiała. Prezes OZ wskazał, także na liczne ataki medialne z jakimi w ostatnim czasie boryka się Związek oraz na konieczność obrony wizerunku PZD wśród społeczeństwa, bowiem materiały oparte na pomówieniach i przekłamaniach przedstawiają w negatywnym świetle cały Związek. Odniósł się także do konieczności pogłębiania współpracy z samorządami lokalnymi i społecznością mieszkańców, zwłaszcza na terenie miast. Natomiast aby nasze ogrody były jeszcze piękniejsze zachęcił Zarządy ROD do podejmowania starań o pozyskanie środków finansowych z różnych źródeł w tym budżetów obywatelskich i środków z funduszy europejskich. Na zakończenie omówił bieżące działania Okręgu związane z usprawnieniem pracy na rzecz ROD.
W dalszej kolejności posiedzenia zebrani członkowie OZ Śląskiego wysłuchali szczegółowych danych dotyczących sprawozdania finansowego OZ za 2016r. jak i preliminarza finansowego na 2017r., co do których pozytywną ocenę wyraziła Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD, której przewodniczy Zenon Jabłoński – członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.
Otwarcie dyskusji stało się okazją do poruszenia istotnych kwestii z jakimi członkowie OZ spotykają się w swojej pracy. Pytania dotyczyły m.in. funkcjonowania delegatur rejonowych, ośrodków finansowo księgowych oraz zadań i problemów w pracy w delegaturach, a także altan i ataków medialnych na Związek.
Po przedstawieniu wszystkich problemów głos zabrał Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki, który odniósł się do omówionych tematów oraz przedstawił najbliższe plany Krajowej Rady PZD mające usprawnić funkcjonowanie struktur PZD. W kwestii działania delegatur podziękował działaczom za pracę na rzecz ROD, ponieważ bez nich w tak dużym okręgu nie byłoby możliwe ich prawidłowe funkcjonowanie. Ostatnie kontrole w delegaturach potwierdziły potrzebę ich działania oraz wkład na rzecz dobrej współpracy z ROD. Poinformował wszystkich, że Krajowa Rada przygotowuje nowe zasady dla funkcjonowania delegatur mające usprawnić ich działania, zwiększyć uprawnienia oraz tam gdzie to możliwe także środki na ich funkcjonowanie. Ogólnie Prezes PZD bardzo dobrze ocenił pracę delegatur. Następnie poinformował, że na bazie ostatnich 2 lat obowiązywania nowego Statutu PZD i zdobytych doświadczeń planuje się wprowadzić do niego zmiany, które mają usprawnić funkcjonowanie Związku. Jednocześnie zachęcił wszystkich do opracowywania własnych propozycji zmian w Statucie PZD. Ważnym punktem przemówienia było nawiązanie do 120-lecia ogrodnictwa działkowego, które wypada w tym roku. Prezes PZD wskazał, że jest to idealna okazja do pokazania pięknych ogrodów i działek, które tak licznie występują w naszym środowisku. Będzie to także okazja do pokazania zasad funkcjonowania Związku i jego pracy rzecz ROD. W dalszej kolejności wyjaśnił sprawę ataków medialnych na Związek, które w ostatnim czasie nagminnie się pojawiają w telewizji i prasie. Wracając do przykładu reportażu Anity Gargas jaki został wyemitowany pod koniec zeszłego roku odczytał list Prezesa TVP Jacka Kurskiego, z którego treści wynika, iż dziennikarze opisujących sprawę likwidacji jednego z ogrodów nie naruszali przepisów prawa prasowego. My wiemy, że jest to nieprawda ponieważ wyemitowany reportaż niesie wiele kłamstw ze strony dziennikarzy jak i byłych działkowców. W takiej sytuacji w celu obrony dobrego imienia PZD sprawa została skierowana do Sądu – o czym poinformował Prezes PZD. Zaznaczył, że toczona od wielu lat walka z PZD zawsze wskazuje na ukryty cel jakim są grunty na których znajdują się ogrody działkowego, o które walczą grupy interesów. Na zakończenie podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę i zachowanie jedności jaka daje siłę Związkowi przed wszelkimi atakami z zewnątrz.
Po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi, Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła swój protokół. Następnie członkowie OZ jednogłośnie przyjęli dokumenty sprawozdawcze jak i plan pracy i preliminarz finansowy na 2017r. Przegłosowano także treść listu do Pani Senator Lidii Staroń w sprawie ataków medialnych na PZD, którego treść prezentujemy poniżej. Na tym zakończono VIII posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD.
Mateusz Macianty – St. Inspektor ds. terenowo – prawnych

 

     

  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.