Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Obradował Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu - 14.03.2017

Na pierwszym w bieżącym roku posiedzeniu obradował 13 marca br. Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu działalności w roku 2016 oraz zaplanowaniu działalności na rok 2017. W obradach obok członków zarządu uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Dorota Zerba oraz zaproszeni goście w osobach posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka oraz zastępcy dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Marka Stachowiaka, który reprezentował Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Krajową Radę PZD reprezentowała kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Mariola Kobylińska.
Obrady otworzył prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa, który omówił aktualną sytuacje stowarzyszenia ogrodowego PZD. Mocno wybrzmiały słowa o konieczności przeciwdziałania nagonce medialnej na PZD uprawianej przez telewizję publiczną dla której nie ważne są fakty i dokumenty źródłowe, ale pojedyncze wypowiedzi przeciwników Związku. Próbuje się też kształtować opinię publiczną wyciągając z poszczególnych ogrodów konflikty pojedynczych osób z zarządami ogrodów i na tej podstawie wygłaszać , także przy pomocy nieżyczliwych polityków (np. Lidia Staroń,) tezy o niekonstytucyjności ustawy o ROD. Zauważono, że nagonka na PZD nie ustała pomimo uchwalenia przez Sejm nowej ustawy, która dobrze służy działkowcom i ogrodom, ale która nie podoba się tym, którym doskwiera obowiązek przestrzegania zapisanego w niej prawa i tym , którzy chętnie widzieliby na terenach ogrodów miejsce dla swoich inwestycji. Zebrani wypowiedzieli się w tej sprawie przyjmując Stanowisko, które zostało przesłane do autorów nierzetelnych programów i ich organów nadzorczych. Ale mówiono także o prawdziwym obrazie naszego stowarzyszenia podając przykłady szeroko rozwiniętej i prowadzonej z sukcesami działalności Okręgu. Podkreślono uregulowanie spraw gruntowych dla 80 ROD, wykonanie 83 nowych planów zagospodarowania, przeprowadzenie powszechnego przeglądu ogrodów, który posłuży poprawie standardów zagospodarowania, by ogrody stawały się miejscami przyjaznymi ludziom i środowisku. Wiele uwagi poświecono współpracy z samorządami oraz pozyskiwaniu środków z funduszy samorządów oraz WFOŚ i GW na rozwój infrastruktury ogrodowej. Wszystkie te osiągnięcia zostały spisane w sprawozdaniu rocznym Okręgowego Zarządu.
W dalszej części posiedzenia przedstawiono sprawozdanie finansowe potwierdzające gospodarne i oszczędne działanie zakończone pełną realizacją założonych celów i uzyskaniem dodatniego wyniku finansowego. Przedstawione przez skarbnika Okręgu Zenona Brzozowskiego i główna księgową Małgorzatę Mrozik wyniki finansowe potwierdziły też dobra kondycję funduszu oświatowego Okręgu i kurczące się środki funduszu rozwoju. Tym bardziej wiec zasadnym jest ciągłe poszukiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji w ogrodach.
Podsumowanie roku minionego było też wstępem do przyjęcia planów na rok bieżący. Będzie on pod znakiem Jubileuszu 120-lecia polskiego ogrodnictwa działkowego. Ten znamienny Jubileusz będzie okazją do przedstawiania historii ogrodnictwa działkowego i jego znaczenia dla polskich rodzin, które na działkach mają swoje drugie domy i dla których działki są ważną częścią ich życia. Dalszy rozwój ogrodów, poprawa zarządzania ogrodami, działalność kulturalna, oświatowa i proekologiczna , pomoc prawna oraz fachowa biura Okręgu dla zarządów ROD i działkowców stanowią główne punkty przyjętego planu pracy . Uchwalono także preliminarz finansowy pozwalający na wykonanie nakreślonych zadań i co ważne bez podnoszenia obciążeń działkowców wydatkami związanymi z zarządzaniem Okręgiem.
Obok spraw rozliczania i planowania działalności merytorycznej i finansowej podczas posiedzenia omówiono także inne problemy. Wiceprezes OZ PZD Jerzy Kucznerowicz omówił kierunki działalności inwestycyjnej w ROD, wskazywał priorytety, sposoby przygotowania i prowadzenia inwestycji oraz jej finansowania i rozliczania. Z kolei dyrektor biura OZ Magdalena Klessa-Kiec przedstawiła przygotowanie Okręgu do kampanii sprawozdawczej w ROD oraz harmonogram zebrań i ich obsługi przez przedstawicieli Okręgu.
Zabierając głos w dyskusji Poseł Krzysztof Paszyk podkreślił znaczenie działalności prowadzonej przez Związek dla zaspokajania potrzeb społeczeństwa. Działalność ta przynosi konkretne rezultaty i jest potrzebna. Prowadzona jest przez ludzi angażujących swoje siły i wiedzę dla celów rozwoju ogrodnictwa działkowego. Tym bardziej niepokoić mogą ataki na ten rodzaj społecznej aktywności. PSL, którego jest reprezentantem , od lat wspiera działania Związku i będzie to nadal czynić. Sam Poseł przypomniał swoją interpelację w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o odpadach komunalnych, by zabezpieczyć oczekiwania działowców na sprawiedliwe obciążanie ich kosztami wywozu śmieci z ogrodów.
Dyrektor Stachowiak poinformował o prowadzonych przez Miasto działaniach mających na celu wsparcie inwestycji w ogrodach, który to program jest procedowany przez Radę Miasta. Zaprosił także do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu „Zielony Poznań”.
Obrady posumowała Mariola Kobylińska podkreślając dobre wykonania przez Okręg zadań roku 2016, ambitne plany na rok 2017 oraz przekazując pozdrowienia od Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego.
Obrady zakończono jednomyślnym przyjęciem przygotowanych sprawozdań, planów i preliminarzy finansowych oraz stanowiska, o którym mowa wyżej.
TAD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio