Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

VIII posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu - 07.03.2017

W dniu 01 marca 2017r. odbyło się VIII-me posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu. Tematami zasadniczymi posiedzenia było podsumowanie działalności w 2016 roku oraz przyjęcie planu pracy na rok 2017 a także bilans i sprawozdania finansowe okręgu za rok 2016 oraz przyjęcie preliminarzy finansowych na 2017r.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Okręgowego Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mgr Henryk Tomaszewski, Z-ca Przewodniczącego Komisji – Pani Bronisława Mularczyk i Członek Okręgowej Komisji – Pani Zofia Zielińska, będąca równie ż członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej.   

Prezesa Polskiego Związku Działkowców reprezentował mgr Marek Pytka – Kierownik Wydziału Prezydialnego Krajowej Rady PZD.

Obrady VIII-go posiedzenia Okręgowego Zarządu zaszczyciła Pani Ewa Mańkowska – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, która w ciepłych słowach odnosiła się do dotychczasowych dokonań okręgu wrocławskiego Polskiego Związku Działkowców, zwracając uwagę na Jubileusz 35-lecia PZD, wzorowo zagospodarowane ogrody, na liczne zrealizowane inwestycje, na integralność działkowców oraz na sukcesy w konkursach. Poinformowała, że sama wychowała się w ogrodzie działkowym, gdzie działkę użytkowali jej rodzice. Ma dużo sentymentu do ogrodów i naszej Organizacji. Poinformowała, że Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan Paweł Wróblewski w uznaniu zasług oraz z okazji Jubileuszu 35-lecia  Związku nadał Okręgowi Wrocławskiemu  Polskiego Związku Działkowców Złotą  Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Uczestnicy obrad z dużym zadowoleniem i oklaskami podziękowali za wystąpienie i za odznaczenie  Okręgu Wrocławskiego, które Wicemarszałek przypięła do Sztandaru Okręgowego Zarządu.

W dalszej części obrad Prezes Okręgowego Zarządu poinformował o złożonej rezygnacji z dniem 01 marca 2017r. z  członka   Okręgowej Komisji Rewizyjnej Jej Przewodniczącego Pana mgr Henryka Tomaszewskiego. Rezygnacja została umotywowana złym stanem zdrowia. Prezes Okręgu stwierdził, że Pan Henryk Tomaszewski pełnił funkcję  Przewodniczącego Komisji przez blisko 19 lat i położył ogromne zasługi dla Związku i dla ogrodów działkowych. Jest ogromny żal , że choroba uniemożliwiła kontynuowanie tej owocnej działalności. Prezes Okręgu stwierdził, ze przez cały ten okres współpraca z Okręgową Komisją Rewizyjną układała się bardzo dobrze i wspólnie dążyli do sukcesów Związku, do sukcesów Okręgu i do rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, że zawsze stali wspólnie na gruncie przestrzegania prawa.

Z okazji zakończenia działalności Panu Henrykowi Tomaszewskiemu otrzymał piękny bukiet kwiatów.

Wzruszony Pan Henryk Tomaszewski w serdecznych słowach podziękował, za 19 lat owocnej współpracy, za słowa uznania. Podkreślił, że zawsze miał na względzie dobro Polskiego Związku Działkowców, dobro okręgu wrocławskiego, ogrodów ale przede wszystkim miał na uwadze działkowców. Złożył podziękowanie Prezesowi Okręgu mgr Januszowi  Moszkowskiemu za bardzo dobrą współpracę , wzajemne zrozumienie wskazując na osobisty wkład  Prezesa OZ w osiągnięcia okręgu wrocławskiego. Pan Henryk Tomaszewski serdecznie dziękował także wszystkim członkom  Okręgowego Zarządu i członkom Okręgowej Komisji Rewizyjnej, od której otrzymał podziękowanie i upominek.

Przy ogromnym aplauzie, na stojąco uczestnicy Plenum podziękowali Panu Henrykowi Tomaszewskiemu za wyrażone słowa i dotychczasową współpracę.

Zanim to nastąpiło – Pan Henryk Tomaszewski po raz ostatni przedstawił Protokół Okręgowej Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Okręgowego Zarządu w 2016r.

Po w/w wydarzeniach Prezes Okręgowego Zarządu wygłosił obszerne Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu w 2016r.wskazując na sukcesy w regulacji stanu prawnego ogrodów, w udzielaniu pomocy ze strony okręgu w realizacji inwestycji i remontów w ROD, w działalności oświatowej, konkursowej, prawnej i w wielu innych dziadzinach. Podkreślił przebieg Jubileuszu 35-lecia PZD i sukcesy Związku.

Zgodnie z porządkiem obrad Główny Księgowy  OZ mgr Bożena Każura w sposób bardzo szczegółowy przedstawiła bilans i sprawozdanie finansowe Okręgu wrocławskiego za 2016r. oraz preliminarze finansowe na rok 2017. Następnie Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej  Pani Bronisława Mularczyk – przedstawiła w sposób szczegółowy Protokół z kontroli badania Bilansu i Sprawozdań finansowych okręgu oraz przedstawiła Opinię do projektów preliminarzy finansowych.

Przedstawiciel Prezesa KR – mgr Marek Pytka podziękował za wzorową pracę Okręgowego Zarządu, za osiągnięcia podkreślając, że okręg wrocławski należy do najlepszych w kraju, zreferował najważniejsze problemy stojące przed Związkiem oraz zwrócił uwagę na zagrożenia ze strony  zwłaszcza mediów jak TVP-2, która w programie „Magazyn Ekspresu Reporterów” kilkakrotnie bez sprawdzenia , przy braku obiektywizmu w fałszywym świetle przedstawia Polski związek Działkowców. Zmusiło to do złożenia przez Związek kilku pozwów wobec osób szkalujących PZD. Nie do pogodzenia jest jak stwierdził, wypowiedź Senator – Pani Lidii Staroń w tym Programie o potrzebie zmiany ustawy o ROD, która przecież tak niedawno była niemal jednogłośnie uchwalona przez wszystkie ugrupowania parlamentarne. Zwrócił się do działkowców i działaczy o wyrażenie swojej opinii w tej sprawie, o obronę ustawy przesyłając wystąpienia do Prezesa TVP i osób prowadzących Program. Na zakończenie zwrócił uwagę na przypadający na rok 2017 Jubileusz 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz przekazał pozdrowienia i życzenia od Prezesa PZD mgr Eugeniusza Kondrackiego.

Po w/w wystąpieniach i po dyskusji Okręgowy Zarząd przyjął :

-   Uchwałę nr 1/VIII/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

                                          Okręgowego Zarządu w 2016r.,

-   Uchwałę nr 2/VIII/2017 w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdań

                                               finansowych okręgu wrocławskiego za 2016r.,

-   Uchwałę nr 3/VIII/2017 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Okręgowego

                                               Zarządu na 2017r.,

-   Uchwałę nr 4/VIII/2017 w sprawie zatwierdzenia preliminarzy finansowych

                                          Okręgowego Zarządu na 2017r.,

oraz

-   Uchwałę nr 5/VIII/2017 w sprawie wygaszenia mandatu członka Okręgowego          Zarządu – Panu Edwardowi Kopeć w związku ze

                                          złożona rezygnacją.

 

 

                                                                            Prezes OZ PZD we Wrocławiu

                                                                               mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.