Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Konferencja szkoleniowa w Zabrzu - 28.02.2017

23 lutego 2017 r. w Domu Działkowca ROD „Biała Róża” w Zabrzu odbyła się konferencja szkoleniowa dla zespołu  obsługującego  walne zebrania sprawozdawcze w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Śląskiego w bieżącym roku. Organizatorem spotkania był Polski Związek Działkowców Okręg Śląski w Katowicach.

                Konferencję otworzył Prezes Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców Pan Józef Noski od krótkiego omówienia programu szkolenia. Następnie przytoczył najważniejsze zagadnienia z działalności związkowej okręgu w roku minionym oraz nakreślił plany na 2017 r. Wskazał, iż dla umocnienia pozycji Związku należy wzmóc działania dotyczące polityki finansowej, inwestycyjnej, oświatowej, kadrowej, a także oprócz przygotowania zawodowego, aktyw PZD powinien przede wszystkim wykazać się zapałem do pracy. Nawiązując  do zbliżających się obchodów jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, Pan Prezes w kilku zdaniach przypomniał o długiej historii śląskich ogrodów. W dalszej części swojego wystąpienia odniósł się do ataków na PZD w mediach, m. in. w programie „Magazyn ekspresu reporterów” emitowanym 14 lutego bieżącego roku. Kolejnym tematem, który poruszył były skargi działkowców oraz metody działań zarządów ROD umożliwiające powstrzymywanie pojawiania się konfliktów w ogrodach. Ponadto omówił program przeglądu delegatur rejonowych przez zespół powołany uchwałą Prezydium Krajowej Rady do opracowania nowych zasad ich funkcjonowania. Wspomniał również o wynikach „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”, który przyniósł ogromną wiedzę o stanie zagospodarowania ogrodów oraz potrzebach i kierunkach dalszego rozwoju. Pan Prezes zwrócił uwagę na konieczność dobrej współpracy struktur PZD z miastami i gminami, celem uzyskania różnych form wsparcia dla ogrodów działkowych. Przypomniał także o ważnej roli szkoleń dla kandydatów na działkowców, które gwarantują że nowi użytkownicy działek staną się w pełni świadomi swoich praw, obowiązków i przywilejów. Następnie poruszył kwestię zmiany ustawy o ochronie przyrody i jej konsekwencji dla działkowców. Na zakończenie Pan Prezes podkreślił istotną rolę obchodów świąt działkowych. Zaznaczył, iż jubileusze i Dni Działkowca stanowią wspaniałą okazje integracji społeczeństwa działkowego oraz organizacji spotkań działkowców z władzami samorządowymi.

 

                W dalszej kolejności głos zabrał Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego w Katowicach Pan Krzysztof Tekla, który omówił wytyczne i druki niezbędne do przeprowadzenia walnych zebrań. Szczególną uwagę zwrócił na wzór uchwały w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydium Krajowej Rady. Pan Dyrektor przypomniał także o obowiązkach dla walnych zebrań sprawozdawczych, które wynikają  z ustawy o ROD i statutu PZD. Podkreślił również istotną rolę prawidłowego podejmowania uchwał, na właściwych, aktualnych drukach oraz bez skreśleń.

                Następnym prelegentem był I Wiceprezes Okręgu Śląskiego Pan Jan Radoła, który również wgłębił się w temat dokumentów potrzebnych do walnego zebrania sprawozdawczego. Przywołał najczęściej pojawiające się błędy zarówno w projektach uchwał, jak i w samym przebiegu zebrania.

 Kolejną osobą, która referowała była Główna Księgowa Okręgu Śląskiego Pani Joanna Lis. Przedstawiła sposób wyliczania opłat ogrodowych oraz kosztów funkcjonowania i zarządzania ROD.

 

Radca prawny Okręgu Śląskiego Pani Monika Deorowicz omówiła przepisy prawne obowiązujące w PZD oraz  prawidłową interpretację przepisów związkowych. Podkreśliła wagę rozważnego postępowania zarządów ROD w kwestiach ustanawiania prawa do działek, a także pozbawiania członkostwa w Związku. Pani mecenas przytoczyła sposoby postępowania w sytuacji zamieszkiwania na działce oraz odniosła się do wynajmu majątku Związku i konsekwencji z niego wynikających w  oparciu o przepisy podatkowe.

Kwestie dotyczące działalności inwestycyjnej w ROD przedstawił Pan Artur Olczyk – pracownik Działu Inwestycyjnego Okręgu Śląskiego. Dokładnie omówił zasady i kryteria przeprowadzania inwestycji i remontów w 2017 roku. Dodatkowo zaznaczył, iż każda dotacja udzielona ogrodom jest zwrotna, w razie nie dotrzymania warunków jej otrzymania.

Następnie Pan Mateusz Macianty z Działu Terenowo – prawnego Okręgu Śląskiego przekazał informacje dotyczące regulacji prawnej gruntów i roszczeń do gruntów ROD. Przedstawił m. in. sytuację nabycia prawa użytkowania do nieruchomości zajmowanych przez ogrody w  poszczególnych delegaturach rejonowych.

Ostatnim mówcą był przewodniczący okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Jabłoński, który przypomniał o zadaniach komisji rewizyjnych w ogrodach.

Na zakończenie Pan Prezes J. Noski przekazał wszystkim zebranym w imieniu Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego podziękowania za zaangażowanie i wkład w rozwój Związku, a także życzenia dalszej owocnej współpracy na rzecz integracji społeczności działkowej.

Natalia Szyszko – Instruktor ds. ogrodniczych

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio