Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Po raz kolejny zostaliśmy uraczeni nieprawdziwymi informacjami" - 27.02.2017

S T A N O W I S K O

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie reportażu przedstawionego w programie „Magazyn Ekspresu Reporterów” wyemitowanego w TVP-2, a dotyczącego sporu w rodzinnym ogrodzie działkowym w Białej Podlaskiej.
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z oburzeniem odnosi się do sposobu przedstawionej w programie „Magazyn Ekspresu Reporterów” sprawy dotyczącej konfliktu w rodzinnym ogrodzie działkowym w Białej Podlaskiej.
Po raz kolejny zostaliśmy uraczeni nieprawdziwymi informacjami jakoby Zarząd Ogrodu „dręczył” kilku działkowców. Autorom reportażu zarzucamy przede wszystkim jednostronne przedstawienie konfliktu, bez możliwości wypowiedzenia się drugiej strony. Subiektywne wypowiedzi skonfliktowanych działkowców, wprowadzają w błąd opinię publiczną, gdyż pomijają fakt naruszania przez nich obowiązujących w Związku przepisów zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, Statucie PZD i w Regulaminie ROD.
W rodzinnym ogrodzie działkowym, gdzie sami działkowcy wybierają społecznie działający Zarząd, powinna dominować atmosfera spokoju i współpracy nacechowana na realizację zadań uchwalonych na walnym zebraniu. Tymczasem dowiadujemy się, że walne zebranie za sprawą uczestniczących w Programie Telewizyjnym osób zostało przez nich zakłócone co spowodowało sprzeciw zdecydowanej większości działkowców opowiadających się po stronie Zarządu ROD. W tej sytuacji podjęcie uchwały o pozbawieniu działkowca członkostwa PZD wydaje się uzasadnione. Działkowcy, którzy nie respektują związkowego prawa nie muszą być członkami stowarzyszenia PZD, zachowując jednak prawo do użytkowania działki. W programie przemilcza się, że działkowiczki od wielu lat pozostają w konflikcie z powodu nie przestrzegania przez nich prawa, w tym terminowych płatności uchwalonych na walnym zebraniu, czy zwabianiem i dokarmianiem sporej ilości kotów co w samej istocie jest działaniem humanitarnym, jednakże nie bierze się pod uwagę skarg innych użytkowników działek na zanieczyszczenie przez koty ich grządek, rozgrzebywanie i niszczenie zasiewów. Również nie do pogodzenia jest postepowanie działkowca, grożącego użyciem siły wobec Prezesa Zarządu.
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu nie pierwszy już raz obserwuje przekłamania, brak obiektywizmu i tendencyjne prowadzenie programów, przedstawiających w niekorzystnym świetle społecznie działających członków organów Polskiego Związku Działkowców a w tym przypadku członków Zarządu ROD. Należy pamiętać, że członkowie Zarządu zostali obdarzeni zaufaniem przez większość działkowców ogrodu na walnym zebraniu wyborczym i zadaniem ich jest zwracanie uwagi na przestrzeganie przez działkowców prawa.
To, że podjęli się pracy społecznej, absorbującej ich czas, chcący zrealizować zadania dla dobra ogrodu i całej społeczności działkowej powinno być docenione i nagrodzone a nie stanowić podstawę do nieuzasadnionych napaści i szkalowania.
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu stwierdza, że Telewizja Polska, a w szczególności „Magazyn Ekspresu Reporterów” prezentując sprawy niezgodne z faktami przy braku obiektywizmu, w fałszywym świetle przedstawia Nasze stowarzyszenie - Polski Związek Działkowców, który cieszy się poparciem i uznaniem niemal wszystkich działkowców w Polsce. Bowiem działkowcy 95% rodzinnych ogrodów działkowych na zebraniach ustawowych w 2014 roku wybrali właśnie Polski Związek Działkowców jako te Stowarzyszenie, które powinno prowadzić rodzinne ogrody działkowe, wskazując na dotychczasowe i powszechnie znane dokonania.
Zastanawiąjąca jest w tym kontekście postawa senator Lidii Staroń, która krytykuje władze PZD, twierdząc, że działkowcy bezwolnie podporządkowują się panującym „układom”. Twierdzenie Jej o niekonstytucyjności ustawy o ROD, która została przyjęta przez niemal cały Sejm, przez wszystkie Kluby Parlamentarne wskazuje na zamierzony atak na PZD, z czym senator Lidia Staroń się nie kryje, prezentując jednocześnie swoją ignorancję w temacie ogrodów i Związku.
Prezydium Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu wzywa Redaktorów przygotowujących „Magazyn Ekspres Reporterów” do rzetelnego i obiektywnego przedstawiania tematów a do Prezesa Telewizji Polskiej zwraca się o właściwy nadzór nad Redakcją tego Programu.


I Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu Prezes OZ PZD we Wrocławiu
mgr Barbara Korolczuk mgr Janusz Moszkowski

Sekretarz OZ PZD we Wrocławiu Wiceprezes OZ PZD we Wrocławiu
Karol Pacanowski Jerzy Karpiński

Skarbnik OZ PZD we Wrocławiu Członek Prezydium OZ PZD we Wrocławiu
Inż. Zbigniew Knapek Władysława Lech

Członek Prezydium OZ PZD we Wrocławiu
Czesław Warych

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.