Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Cykl narad szkoleniowych dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych w Delegaturze Rejonowej w Rybniku - 17.02.2017

Delegatura Rejonowa w Rybniku rozpoczęła cykl narad szkoleniowych dla zarządów i Komisji Rewizyjnych. Tematem szkoleń będzie przygotowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego w 2017 roku zgodnie z prawem w PZD.

Dnia 04.02.2017 odbyła się pierwsza  narada szkoleniowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z miasta Żor przed Walnymi Zebraniami. Otwierając naradę sekretarz OZ ŚL Lucyna Cyrek przypomniała zebranym cel i kompetencje Walnego Zebrania wynikające z prawa w PZD. Uczestnikom narady zostali przedstawieni członkowie zespołu obsługującego Walne Zebrania dla Żorskich ogrodów: Lucyna Cyrek, Irena  Fijałkowska, Alojzy Kokociński, Zdzisław Skórzak, Katarzyna Nowicka. Członkom zespołu zostały przydzielone ogrody, z którymi  odbędą pierwsze spotkania z zarządem i Komisją Rewizyjna podczas wyłożenia dokumentacji dla działkowców w celu sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów jak i udzielenia porad w przypadku wątpliwości. Wszystkie żorskie ogrody podały terminy Walnych Zebrań.

Lucyna Cyrek przedstawiła zasady przygotowania i przeprowadzenia WZ :

- obowiązki zarządu przed Walnym Zebraniem:
- ustalenie terminu Walnego Zebrania i sposobu powiadomienia działkowców
- poprawne  zgodne z prawem w PZD, przygotowanie dokumentacji( w tym imienną  listę obecności członków PZD w ROD)
-wyłożenie dokumentacji dla działkowców ROD( rodzaj dokumentacji )
- przeprowadzenie Walnego Zebrania wg ustalonego porządku i Regulaminu zebrania)
- obowiązki zarządu po odbyciu Walnego Zebrania

Irena Fijałkowska członek Okręgowej Komisje Rewizyjne ROD   przedstawiła zasady :

- Wytyczne Krajowej  Komisji Rewizyjnej  
- Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD .

Pełny tekst tych dokumentów znajduje się  na stronie PZD Okręgu Śląskiego w Dokumentach (Komisja Rewizyjna)

Przekazała apel Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD , Komisje Rewizyjne w całym  Związku   ze szczególną  starannością  powinny  wykonywać swoje  obowiązki a w swojej pracy muszą   przestrzegać i działać zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie PZD, Regulaminie Komisji Rewizyjnych PZD i przepisach związkowych.

·         przypomina Przewodniczącym pionu rewizyjnego Związku o obowiązkach zbadania bilansu rodzinnego ogrodu działowego za 2016 rok. zbadania projektu preliminarza ROD na 2017 rok oraz projektów preliminarzy Funduszu Oświatowego ROD i Funduszu Rozwoju ROD na 2017 rok i wydanie opinii.

·         zbadania podejmowanych działań przez Zarząd ROD w zakresie prawidłowego zagospodarowania ogrodu i działek, w tym budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania (art.12 i art.13 ustawy o ROD z 13.12.2013 r.),

·         zbadania inwestycji i remontów prowadzonych w ROD,

·         zbadania czy Zarząd ROD wykonał postanowienie zawarte w art.33 ust.3 i 4 ustawy o ROD z 13.12.2013 r.( stowarzyszenie raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok)

·         przygotowania sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok celem przedstawienia go na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ROD.

·         skierowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD wniosków  wynikających z działalności Zarządu ROD w 2016 roku celem ich zatwierdzenia.

W czasie dyskusji omówiono również inne zagadnienia:

- 2017 rok , jako rok jubileuszowy 120-lecia  powstania ogrodów działkowych

 - planowanie opłat ogrodowych i wydatków, przestrzeganie zasad gospodarki kasowej.

- ochrona mienia ( ubezpieczenie mienia ROD w firmie ubezpieczeniowej oraz ubezpieczenie od NW).

- krajowe konkursy:  „Wzorowa działka roku 2017” oraz „ROD rok 2017”

 

Lucyna Cyrek  sekretarz OZŚL

Irena Fijałkowska Okręgowa Komisja Rewizyjna

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio