Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady szkoleniowo-instruktażowe w Okręgu Elbląg - 07.02.2017

W dniach 27.01 - 02 luty br. w siedzibie Okręgu Elbląg PZD w Elblągu odbyło się szereg narad szkoleniowo - instruktażowych m.in. dla Księgowych ROD, Przewodniczących Komisji Rewizyjnych, Prezesów ROD, Skarbników, Instruktorów SSI oraz Sekretarzy Zarządów ROD. Narady prowadzili w kolejności Prezes OZ p.Antoni DALAK, I Wiceprezes OZ/Dyrektor Biura p.Zygmunt Wójcik, Główna Księgowa biura Okręgu p.Jolanta Bryl, Przewodniczący Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej p.Zbigniew ŻYLUK, Sekretarz OZ p. Regina Pawlukowska oraz Instruktor Okręgowy SSI p. Teresa ŚWITALSKA. We wszystkich naradach uczestniczyło ponad 200 osób funkcyjnych z ROD Okręgu Elbląg.

W trakcie trwania wyżej wymienionych narad uczestnicy byli zapoznawani oraz wypowiadali się sami na tematy związane z aktualną sytuacja w Związku, szczególnie zaś w kontekście ostatnich ataków medialnych i prasowych na Polski Związek Działkowców. Poza tym celem wszystkich narad było zapoznanie uczestników z podstawowymi wymogami w zakresie pełnionych przez nich funkcji w ogrodach. Prowadzący omawiali zagadnienia związane z przygotowaniem i prowadzeniem kampani sprawozdawczej do walnych zebrań, planowaniem i realizacją inwestycji oraz remontów w ROD mając na uwadze możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla ROD w świetle otrzymanych propozycji wsparcia od samorządów lokalnych. Poruszano też sprawę najczęstszych problemów występujących w trakcie bieżącej realizacji zadań w zakresie funkcjonowania ogrodu i przebiegu walnych zebrań. Omawiano także najważniejsze sprawy z punktu widzenia okręgu, takie jak: regulacja stanu prawnego ROD, wnioski oraz zalecenia dla wymagających tego ROD wynikające z powszechnego przeglądu zagospodarowania ogrodów i działek, funkcjonowanie ROD w dokumentach planistycznych miast i gmin z terenu naszego okręgu, potrzeby posiadania planu zagospodarowania ogrodu na podkładzie geodezyjnym z naniesioną infrastukturą, zasad postępowania z zamieszkującymi na ogrodach oraz przebywaniem na nich bezdomnych. Przekazano również informacje na temat zbiorów przepisów związanych z funkcjonowaniem ROD oraz najnowsze wytyczne obowiązujące w zakresie wycinki drzew, zasad i opłat w systemie wywozu odpadów komunalnych oraz zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli w ROD. Ponadto omawiano zagadnienia związane z przygotowaniem sprawozdań finansowych za rok 2016, wskazując na najczęściej popełniane błędy w ich sporządzaniu i przekazywaniu terminowo do OZ, zmiany w przepisach regulujących kwestię wynagrodzeń umów zleceń i o dzieło, a także ich opodatkowania. Szczególną uwagę zwracano na właściwe opracowanie preliminarzy finansowych a także możliwości wynikające z planowanego wprowadzenia programu finansowo-księgowego dla ROD.

W trakcie szkoleń skarbników, księgowych oraz przewodniczących komisji rewizyjnych ROD Główna Księgowa Okręgu PZD oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej omawiali zadania i obowiązki stojące przed wyżej wymienionym osobami funkcyjnymi w ogrodach, szczególnie w kontekście zbliżającej się kampanii sprawozdawczej ROD. Na naradzie Komisji Rewizyjnych ROD poruszano tematy związane z prawami i obowiązkami, z regulaminem komisji, a także z bieżącymi kontrolami oraz z badaniem sprawozdań finansowych i ich opiniowaniem.

Warto nadmienić, że duże grupy np. Prezesów podzielono na mniejsze aby łatwiej było dotrzeć do szkolonych z tak obszernym zasobem wiedzy do przekazania. Na każdą z narad przygotowano pokaz audiowizualny oraz cały pakiet materiałów pomocniczych w postaci kserokopii dokumentów zawierających najważniejsze wytyczne, wzory oraz opracowania mówiące jak opisywać i opracowywać podstawowe dokumenty a cały proces dydaktyczny wspierano pokazami internetowymi ze stron KR PZD i OZ-ów wskazując je jako sprawdzone w praktyce przykłady skutecznego działania.Wszystkich uczestników poinformowano o uruchomieniu z dniem 01 marca dyżurów telefonicznych porad prawnych dla działkowców w naszym okręgu.

Uczestnicy narad w dyskusji przyznawali, że spotkania takie są przydatne i pomagają im w bieżacym funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych. Poruszana tematyka z zakresu przestrzegania norm prawnych w ramacha funkcjonowania ogrodu, spraw finansowo – księgowych ma swoje uzasadnienie biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania związane z wewnętrzną i zewnętrzną sytuacją naszego stowarzyszenia ogrodowgo.

Na zakończenie poszczególnych narad podkreślano sprawdzone przykłady jednoczące naszą wspólnotę i korzystając z tej okazji honorowano najbardziej aktywnych, wręczając dyplomy, wyróżnienia oraz wydawnictwa związkowe wszystkim, którzy brali udział w powszechnym przeglądzie a także tym, którzy wspierali czynnie struktury naszego okręgu i ogrodów w 2016 roku. Każdej z grup szkolonych złożono noworoczne życzenia wszelkiej pomyślności, podkreślając w ich treści wytrwałość i aktywność w społecznej pracy na rzecz naszego stowarzyszenia.


Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio