Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady szkoleniowo-instruktażowe w okręgu łódzkim w 2017 r. - 06.02.2017

Mając na uwadze wsparcie merytoryczne i organizacyjne zarządów ogrodów  w zakresie prawidłowego stosowania zapisów ustawy o rod, statutu PZD i przepisów związkowych w działalności ogrodów i ich organów, Okręgowy Zarząd  Łódzki PZD w Łodzi w 2017r. przygotował cykl  narad szkoleniowo-instruktażowych dla ROD i aktywu Okręgu Łódzkiego.

27 stycznia br. w biurze Okręgu Łódzkiego zostało przeprowadzone pierwsze z ośmiu  szkoleń w sprawie gospodarowania finansami ROD.  Uczestnikami byli skarbnicy zarządów oraz księgowe ROD. Szkolenia prowadziła Główna Księgowa OZŁ PZD. Tematyka dotyczyła spraw związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowcy  oraz problemów, które wystąpiły w sprawozdaniach finansowych za 2015 rok. Omówione zostały wytyczne dotyczące opracowania preliminarzy finansowych  na 2017r., gospodarka finansowa ROD. Omówiono zmiany związane z  wypłacaniem wynagrodzeń ROD m.in. wypłacanie świadczeń pieniężnych i nagród z tytułu pracy społecznej.

W trakcie spotkania uczestnikom przekazano druki do sporządzania bilansów i sprawozdań oraz preliminarzy finansowych.

Kolejne szkolenia zostały zaplanowane w dniach  2 i 3 lutego w Łodzi,
4 lutego w Kutnie, 11 lutego w Skierniewicach oraz 15 i 16 lutego w Łodzi.

28 stycznia 2017 r. odbyła się narada instruktażowo- szkoleniowa dla członków zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych w ogrodach Okręgu Łódzkiego, w skład, którego z wchodzą członkowie Okręgowego Zarządu Łódzkiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, pracownicy Biura Okręgu Łódzkiego oraz prezesi ROD.

Prezes Okręgu otwierając szkolenie przypomniała obowiązki jakie ciążą na zarządach ogrodów w zakresie przygotowania , zwołania i przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w roku 2017r.Ponadto wspomniała, że członkowie zespołu mają również zadania. Do ich obowiązków należą nawiązywanie kontaktów z podporządkowanymi do obsługi zarządami ROD i uzgodnienia kalendarza zebrań, udzielenie pomocy fachowej w zakresie merytorycznego przygotowania dokumentów. Nadzór nad przygotowaniem przez dany zarząd ROD na piśmie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za 2016 r., pisemnego sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej ROD oraz oceny działalności zarządu ROD za rok 2016 r. Czuwanie nad przebiegiem zebrania zgodnym z zatwierdzonym regulaminem porządkiem obrad oraz statutem PZD. Program narady obejmował również inne zagadnienia,
a mianowicie :

 • aktualną sytuację działkowców, ROD i Związku.
 • wnioski, ocena i zalecenia dla ROD po przeprowadzonym powszechnym przeglądzie zagospodarowania ROD i działek.
 • regulację stanów prawnych ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o rod. 
 • dostępu do informacji publicznej w odniesieniu do ROD
 • wyrok NSA w Bydgoszczy w sprawie obowiązku podatkowego przy przeniesieniu  praw do działki i jego możliwe konsekwencje dla działkowców.

Ponadto na naradzie wszyscy uczestnicy otrzymali materiały pomocne przy obsłudze walnych zebrań sprawozdawczych oraz dane kontaktowe do każdego ROD.

Szkolenia dla prezesów zarządów ROD Okręgu Łódzkiego w zakresie przygotowania materiałów sprawozdawczych, zwołania, przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczego, omówienia aktualnej sytuacji PZD
w związku z atakami medialnymi i interpelacjami poselskimi odbędą się w dniach:

 • 13 lutego 2017r.- w Skierniewicach zorganizowane dla ogrodów
  z powiatów skierniewickiego, łowickiego oraz rawskiego.
 • 14 lutego 2017- w Kutnie zorganizowane dla ogrodów z powiatu kutnowskiego
 • 17 lutego 2017- w Łodzi o zorganizowane dla ogrodów z powiatów łódzkiego wschodniego, oraz zgierskiego
 • 18 lutego 2017 w Łodzi zorganizowane dla ogrodów  z powiatów łęczyckiego, brzezińskiego, pabianickiego i zgierskiego.
 • 20-21 lutego 2017 w Łodzi zorganizowane dla ogrodów z powiatu łódzkiego
 • 23 lutego 2017 w Sieradzu zorganizowane dla ogrodów z powiatów sieradzkiego, zduńskowolskiego wieruszowskiego, wieluńskiego oraz 
  z łaskiego
 • 24 lutego 2017 w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowane dla ogrodów powiatu piotrkowskiego, radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego.

We wszystkich naradach uczestniczyć będą osoby obsługujące tegoroczne walne  zebrania sprawozdawcze w ogrodach.

Na zakończenie cyklu szkoleń w Okręgu Łódzkim, Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD planuje  zorganizowanie narad dla ogrodowych komisji rewizyjnych w dniach od 27 lutego do 3 marca 2017r.

                                                                  Nowakowska Anna 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio