Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Narady szkoleniowe dla ROD i aktywu w Okręgu Sudeckim PZD - 01.02.2017

Realizując zadania wynikające z programu PZD na kadencję 2015-2019, uchwalonego przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD oraz obowiązki wynikające z uchwały programowej IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Szczawnie-Zdroju, Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w 2017 r. kontynuuje narady szkoleniowe dla ROD i  aktywu Okręgu Sudeckiego.

W pierwszej kolejności szkoleniami objęto prezesów zarządów i osoby prowadzące sprawy finansowe oraz księgowe ROD. W dniach od 10-23 stycznia br. przeprowadzono narady szkoleniowe w 4 rejonach. Szkolenia prowadziła Gł. Księgowa OZS PZD z udziałem księgowych Ośrodka Finansowo Księgowego przy OZ Sudeckim. Tematem szkoleń były sprawy  sporządzania sprawozdań finansowych za 2016 r. i preliminarzy finansowych na  2017 r. Uczestnikom przekazano druki do sporządzania bilansów i sprawozdań oraz preliminarzy finansowych, a także inne wzory dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia spraw finansowo- księgowych.

Następnie w dniu 31 stycznia br. odbyła się narada szkoleniowa dla powołanego przez Prezydium OZS PZD członków zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych w ROD Okręgu Sudeckiego w 2017 r., w skład którego wchodzą członkowie organów statutowych OZ Sudeckiego PZD oraz pracownicy Biura Okręgu Sudeckiego.

Otwierając naradę Sekretarz OZS PZD przypomniała zebranym cel i kompetencje walnego zebrania. Podkreśliła, że zgodnie ze statutem PZD istnieje obowiązek zwołania raz w roku walnego zebrania działkowców będących członkami PZD  celem dokonania rozliczenia się przed członkami PZD w ROD z wykonania planu pracy i planu finansowego  oraz  przedstawienia propozycji w tym zakresie na rok następny. Zaakcentowała, iż walne zebranie jest jedynym organem, który posiada uprawnienia do zatwierdzania wysokości opłat ogrodowych ponoszonych przez działkowców, natomiast Zarząd ogrodu spełnia rolę wykonawczą i nie ma uprawnień do podejmowania decyzji   w zakresie przekraczającym zadania uchwalone w planie pracy na walnym zebraniu (w tym celu można jedynie zwołać nadzwyczajne walne zebranie).

Na naradzie przekazano uczestnikom materiały pomocne przy obsłudze walnych zebrań oraz dane kontaktowe do każdego ROD a także przekazano aktualne druki zawiadomień o walnych zebraniach. 

Przewodniczący Okręgowej Komisji PZD w Szczawnie-Zdroju omówił sprawy związane ze stosowaniem zasad rachunkowości i planu kont w zakresie działania Zarządu ROD.

W czasie dyskusji omówiono również inne zadania statutowe organów w ROD, a mianowicie:

  • realizację ustawy o rod i wypełnianie obowiązków statutowo organizacyjnych przez zarządy ROD w zakresie ustanawiania tytułu prawnego do działki, 
  • wygaśnięcie i dokooptowanie członka organu ROD oraz przypadki powołania zarządu komisarycznego i jego uprawnienia,
  • planowanie opłat ogrodowych i wydatków, przestrzeganie zasad gospodarki kasowej i materiałowo- magazynowej,
  • zasady krótkotrwałego wynajmu świetlicy ogrodowej,
  • ochrona mienia ( ubezpieczenie mienia ROD w firmie ubezpieczeniowej).

W odniesieniu do stawianych w dyskusji pytań, odpowiedzi udzielali zarówno działacze Okręgu Sudeckiego tj. Sekretarz OZS PZD wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, jak i uczestniczący w naradzie pracownicy Okręgu Sudeckiego.

W sprawie planów dotyczących inwestycji i remontów w ROD  przekazano  informację o terminach narad szkoleniowych dla aktywu ROD, które odbędą się na przełomie lutego i marca br., poświęconych wyłącznie tym zagadnieniom.

Na zakończenie narady Sekretarz OZS PZD podziękowała obecnym za uczestnictwo. Zachęciła wszystkich do wspólnej i owocnej pracy (nie tylko w zakresie obsługi walnych zebrań), a w przypadku wątpliwości w interpretacji prawa zachęciła do jeszcze większego kontaktu z radcą prawnym w Biurze Okręgu Sudeckiego, który służy  pomocą w każdym temacie.

Szkolenia członków zarządów ROD i ogrodowych komisji  rewizyjnych ROD Okręgu Sudeckiego zakresie przygotowania materiałów sprawozdawczych, zwołania i przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczego odbędą w dniach  8-14 lutego 2017 r.

 

Lidia Miszta

St. inspektor

PZD - Okręg Sudecki

 

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio