Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Poznańskie obrady Okręgowego Zarządu - 20.12.2016

Na ostatnim zebraniu w bieżącym roku obradował w Poznaniu Okręgowy Zarząd PZD. Z racji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia spotkanie miało bardziej uroczysty charakter. Wzięli w nim udział także członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Bardzo serdecznie zgromadzeni powitali dawno nie widzianą na obradach posłankę  do Parlamentu Europejskiego Krystynę Łybacką. Oprócz niej na obrady przybyli Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Waldemar Witkowski, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Zdzisław Szkutnik, Zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Marek Stachowiak, a na zakończenie obrad przybył także równie gorąco powitany Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski. Prezesa Polskiego Związku Działkowców reprezentowała Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami KR PZD Mariola Kobylińska. Pomimo świątecznego charakteru spotkania program obrad był wypełniony tematami merytorycznymi podsumowującymi działalność Okręgu w kończącym się roku. Wiele uwagi poświęcono omówieniu aktualnej sytuacji Związku atakowanego kłamliwymi reportażami medialnymi emitowanymi w Gazecie Wyborczej i Telewizji Polskiej. Problem ten omówił prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa, który wskazał na groźbę przedstawiania w mediach o szerokim zasięgu fałszywego obrazu Związku, który cieniem kładzie się na postrzeganie naszego stowarzyszenia przez część działkowców nie mających dostępu do prawdziwej wiedzy oraz przez społeczeństwo. Tym bardziej więc należy zadbać, by prawda o Związku i rzekomych przestępstwach organizacji docierała do wszystkich naszych działkowców nie przez te media, które za cel obrały sobie atak na Związek, w podtekście którego jest rozbicie jedności działkowców i atak na ogrody. Wszak Anita Gargas wypowiedziała w zapowiedzi programu „Magazyn śledczy” zdanie wiele mówiące o intencji autorki cyt. „…Do tego atrakcyjne tereny w najlepszych lokalizacjach polskich miast. To wszystko składa się na obraz Polskiego Związku działkowców”. Komentarz do tej wypowiedzi wydaje się zbędny. Przed takimi oszczerczymi materiałami prasowymi i telewizyjnymi Związek musi się bronić i czyni to żądając sprostowań i kierując sprawy na drogę sądową. Ale przysłowiowe mleko już się rozlało. Stąd Okręg Poznański przyjął program działania w aktualnej sytuacji, który ma zapewnić prawdziwy przekaz o naszym stowarzyszeniu, który musi dotrzeć  do wszystkich działkowców.  Struktury Związku i nasi działkowcy nie powinni tez pozostać obojętni na ataki medialne i w swoich stanowiskach i listach zaświadczać prawdę o naszej działalności. Wiele uwagi poświecono potrzebie prezentowania dorobku Okręgu w mijającym roku w różnych dziedzinach działalności: regulacji spraw gruntowych  dzięki której 79 ROD uzyskało tytuły prawne do gruntów, aktualizacji planów zagospodarowania, działalności inwestycyjnej, społecznej, ogrodniczej i ekologicznej, doradztwa i instruktażu. Zgromadzeni wysłuchali też w tym punkcie wystąpienia Pani Marioli Kobylińskiej, która odniosła się do przedstawionego obrazu działalności naszego Okręgu pozytywnie oceniając przyjęte działania i podkreślając wagę skutecznego przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom kształtowania fałszywego obrazu Związku oraz potrzebę starań o przestrzeganie przez wszystkie zarządy ogrodów działkowych postanowień ustawy o rod, statutu PZD i regulaminu ROD. Przez szacunek dla prawa i jego egzekwowanie dowiedziemy, że organizacja troszczy się o dobro wspólne i szanuje prawa każdego działkowca. Brak przestrzegania prawa jest źródłem konfliktów w niektórych naszych ogrodach, zwłaszcza dotkniętych zjawiskiem zamieszkiwania i budownictwa ponadnormatywnego. Działkowcy tych ogrodów łudzeni obietnicami powoływanych stowarzyszeń, że po wyłączeniu się z PZD będą mogły zalegalizować swoje zamieszkiwanie i samowolę budowlaną, a może nawet wykupić za przysłowiowa złotówkę swoje działki na własność podejmują inicjatywy wyjścia z PZD. Działkowcy tych ogrodów nie przyjmują do wiadomości, że w świetle obowiązującego prawa takie przekształcenie ogrodów nie jest możliwe. Niestety także media w tym przypadku nie pomagają naszemu stowarzyszeniu biorąc w obronę rzekomo eksmitowanych z ogrodów działkowców, gdy w rzeczywistości takich eksmisji nie ma. Ale nie ma tez zgody na bezkarne i bezkrytyczne łamanie prawa. Zarządy ROD muszą każdy przypadek łamania prawa rozpatrywać indywidualnie i podejmować działania adekwatne do zaistniałej sytuacji. Osobom w trudnej sytuacji życiowej należy pomagać, innych należy rozliczać zgodnie z obowiązującym prawem. A działkowcom z wyłączonych ogrodów należy życzyć, by wkrótce nie żałowali podjętej decyzji, gdy stery rządów w ogrodzie przejmą mieszkańcy i oni będą kreować politykę zarządów oraz decydować o wysokości opłat ogrodowych.

W trosce o wizerunek Związku nękanego niesprawiedliwymi atakami medialnymi Okręgowy Zarząd przyjął Apel do Działkowców w sprawie przeciwdziałania próbom rozbijania jedności naszej organizacji w obliczu ataku medialnego oraz Stanowisko w sprawie ataków medialnych kierowanych na Polski Związek Działkowców i rodzinne ogrody działkowe.

W  dalszej części obrad dyr. Biura OZ Magdalena Klessa – Kiec przedstawiła wnioski do działania ROD na podstawie wyników Powszechnego przeglądu ROD i działek, inspektor ds. terenowo-prawnych Anna Socha dokonała oceny dotychczas wykonanej aktualizacji planów zagospodarowania ROD i zaproponowała zadania do wykonania w tym zakresie na rok następny. Inspektor ds. inwestycji Jerzy Kucznerowicz omówił możliwości unowocześniania infrastruktury ogrodów i przedstawił możliwości wspierania inwestycji ze środków budżetów miast oraz z pozyskiwanych środków unijnych i z pożyczek z Funduszu Samopomocowego oprocentowanego na 2017r w wysokości 1%. Specjalista ds. ogrodniczych Agata Wróbel przedstawiła  program oświatowy Okręgu nakierowany na szkolenia nowych działkowców, instruktorów SSI, pokazy i szkolenia oraz udzielanie porad ogrodniczych.

Bogaty program zebrania przełożył się na dyskusję. Krystyna Łybacka odniosła się do możliwości pozyskiwania środków unijnych zwracając uwagę, że możliwość skorzystania z nich w dużym stopniu zależy od decyzji zapadających w naszym kraju, gdzie opracowywane są projekty finansowane z tych środków. Posłanka prosiła, by sygnalizować problemy, które mogą być wywołane przez niewłaściwe interpretowanie przez dysponentów środków zasad korzystania z nich, a które wykluczałyby z nich działkowców stowarzyszonych w organizacji pozarządowej. Posłanka złożyła życzenia działkowcom podkreślając sympatie dla środowiska, z którym jest związana od 25 lat.  Prezes OZD podziękował Pani Poseł także za przyjecie w Brukseli delegacji poznańskich działkowców, którzy mogli zapoznać się z pracami Komisji Europejskiej. Waldemar Witkowski poparł działania Okręgu w przeciwdziałaniu łamania prawa przez część działkowców, Zwrócił uwagę na negatywny wpływ zamieszkiwania na ogrodach na środowisko naturalne, zatruwane dymem z kopcących się kominków, przenoszenie kosztów bytowania na ogrodzie na barki innych działkowców. Stwierdził także, że problem braku mieszkań jest częstą przyczyną łamania prawa i że rozwiązanie tego problemu leży w gestii samorządów miast, choć nie można oczekiwać, że nastąpi to szybko i bezboleśnie.

Przewodniczący MRS Zdzisław Szkutnik pozytywnie odniósł się do działań Okręgu na niwie społecznej. Podkreślił potrzebę dalszej integracji i koordynacji działań oraz przedstawił propozycje rozszerzenia działań przy współpracy z Miejską Radą Seniorów na takie sfery jak edukacja internetowa seniorów, platforma edukacyjna działkowców oraz zwracał uwagę, by w aktualnej sytuacji Związku i ogrodów zadbać o właściwą promocję naszych działań przez zastosowanie technik PR.

Dyrektor Marek Stachowiak podziękował za świetną współpracę zwłaszcza przy uczestnictwie działkowców w konkursie „Zielony Poznań” i deklarował  dalszą pomoc w rozwiązywaniu problemów leżących w gestii jego urzędu.

Przybyły w końcowej części obrad Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski przekazał działkowcom zapowiedź pomocy finansowania inwestycji w ogrodach podnoszących standardy ogrodów otwierających się na potrzeby lokalnych społeczności i zadeklarował, że pomoc ta ma wynieść 250 tys. zł. Ogrody będą mogą się ubiegać o nią składając wnioski zgodnie z opracowanym projektem regulaminu ich przyznawania. Przekazał również informacje o wspieraniu przez miasto przedsięwzięć kulturalnych, w tym złożył obietnice przyznania granów na ten cel. Przewiduje się tu m.in. organizacje wspólnie z MRS kolejnego „Pikniku Senioralnego” oraz cyklu koncertów w ogrodach w wykonaniu poznańskich zespołów muzycznych i solistów. Na koniec złożył podziękowania za dobrą współpracę i życzył działkowcom wszelkiej pomyślności na zbliżające się święta i na Nowy Rok.

Życzenia złożyli sobie także wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się wigilijnym opłatkiem. Życzenia zostały przkazane również od prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego.

TAD

 

Apel OZ PZD w Poznaniu w sprawie przeciwdziałania próbom rozbijania jedności naszej organizacji w obliczu ataku medialnego

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.