Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Prezydium OZ Pomorskiego wobec rządowych prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym - 20.12.2016

Rząd informuje opinię publiczną o pracach nad „Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym”, w którym zamierza nadać prymat interesowi publicznemu przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego gmin, województw i kraju.

Działkowcy Okręgu Pomorskiego PZD w swojej praktyce współpracy z samorządem terytorialnym w wielu przypadkach byli zmuszeni poświęcać interes społeczny działkowców na rzecz interesu ekonomicznego miast przeznaczających tereny deweloperom pod zabudowę, nawet wtedy gdy nie gwarantowali racjonalnego zagospodarowania pozyskanych terenów.

Trójmiasto nie ma rażących problemów z zanieczyszczeniem powietrza, tak jak na przykład Kraków, ze względu na sąsiedztwo morza i zalesionych wzgórz morenowych. Ale również w tak korzystnych warunkach coraz liczniejsze są tereny nadmiernie zurbanizowane bez skrawka zieleni niezbędnej do stworzenia człowiekowi przyjaznych warunków do życia w sąsiedztwie przyrody.

Dlatego też postulujemy, aby nowe regulacje prawne dotyczące zagospodarowania przestrzennego zawierały nakazy przeznaczenia części terenów, szczególnie w miejscach osiedli mieszkaniowych, ale również w otoczeniu zakładów przemysłowych i dużych skupisk ludności, na zazielenione obszary w formie parków i ogrodów działkowych.

Te oazy zieleni należy tak zagospodarować, aby były miejscami wypoczynku, ale również aktywizacji fizycznej okolicznych mieszkańców i pracowników oraz gwarancją, aby warunki życia człowieka odpowiadały standardom prozdrowotnym.

Jeżeli jest możliwym, aby w centrum jednego z największych miast świata, jakim jest Nowy Jork, był znaczny obszar przeznaczony na park, to wydaje się, że jest możliwe takie zagospodarowanie przestrzenne Gdańsk, Gdyni i wielu innych miast w Polsce aby zagwarantować ich mieszkańcom prozdrowotne otoczenie przyrody, również w miejscach zamieszkania.

Rodzinne Ogrody Działkowe umożliwiają zagospodarowanie przyrodnicze siłami samych mieszkańców zarówno z uwzględnieniem standardów estetycznych ustalonych z władzami samorządowymi jak i wspierania edukacji ekologicznej kierowanej przede wszystkim do młodzieży szkolnej i przedszkolnej.

Stąd wydaje się celowym, aby normą zapewnienia parytetu społecznego w planach zagospodarowania przestrzennego miast było zapewnienie terenów na obszary zieleni, w tym na organizację rodzinnych ogrodów działkowych.

Treść stanowiska w wersji PDF:

Stanowisko Prezydium OZ Pomorskiego w sprawie prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.