Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

III Plenarne Posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego - 27.10.2016

W dniu 24 października 2016 roku odbyło się trzecie posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców. Zebranie otworzył Pan Piotr Gadzikowski - Prezes OZ PZD witając wszystkich przybyłych członków Okręgowego Zarządu, przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej – p. Janusza Pączkowskiego, zaproszonych gości oraz pracowników biura.

Tematyka obrad Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD skupiona była na omówieniu aktualnej sytuacji społeczno – politycznej w kraju, Związku i Okręgu Toruńsko – Włocławskim, ze szczególnym naciskiem na zagrożenia dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych. Pan Prezes OZ PZD Piotr Gadzikowski zapoznał zebranych ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich wobec PZD, uchwałą NSA z 3.10.2016 r., interpelacjami poselskimi oraz wystąpieniami organu nadzoru wobec PZD. Zebrani mieli możliwość odniesienia się do reportażu Pani Anity Gargas wyemitowanego w „Magazynie Śledczym”, który został wyświetlony dla wszystkich obecnych. Zarówno stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich jak i interpelacji oraz wspomnianego reportażu spotkały się wysoce ostrą krytyką. Poza tematyką zagrożeń zewnętrznych dla Związku, omówione zostały sprawy wewnętrzne dotyczące funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, a w szczególności występujące w niektórych ROD problemy formalno - prawne.

Zebrani zostali zapoznani z informacjami dotyczącymi przebiegu jubileuszu 35-lecia PZD obchodzonymi w ROD. Kolejnym omawianym punktem było podsumowanie projektu pn. „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek”. Członkowie Okręgowego Zarządu zostali zapoznani z materiałem dotyczącym podsumowania przeglądów oraz podjęli stosowną uchwałę w tym temacie. Pan Piotr Gadzikowski omówił również sprawy dotyczące możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla ROD. Szczególny nacisk w swoim wystąpieniu położył na problem ponadnormatywnego budownictwa i zamieszkiwania na działkach, wskazując zarazem na konieczność stosowania przez zarządy ROD, narzędzi prawnych, celem wyeliminowania takich przypadków.

Osobnym zagadnieniem podjętym podczas obrad Okręgowego Zarządu był temat inwestycji w ROD. Konieczne jest zmotywowanie zarządów ROD do podejmowania działań zmierzających do modernizacji i rozwoju ogrodów. Kolejnym punktem porządku obrad było omówienie Uchwały Prezydium KR PZD oraz wytycznych w sprawie GIODO. Następnie p. Maria Dąbrowska – Główna Księgowa OZ PZD zapoznała zebranych z sytuacją finansową Okręgowego Zarządu PZD.

Na zakończenie zebrani podjęli stanowisko w sprawie wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich podważającego zapisy Statutu PZD, list otwarty do działkowców w sprawie 35 – lecia Polskiego Związku Działkowców oraz skierowali podziękowanie dla Sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Zebranie zakończyło się po omówieniu wszystkich punktów, było bardzo merytoryczne i owocne, a zabierane głosy w dyskusji były pomocne w podjęciu uchwał oraz wymienionych powyżej dokumentów.

Dokumenty przyjęte podczas prac OZ PZD w dniu 24.10.2016 roku.

 

Łukasz Kozerski - Inspektor ds. terenowo-prawnych OZ PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio