Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Prezydium OZ Małopolskiego w sprawie interpelacji poselskiej w przedmiocie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez stowarzyszenie ogrodowe - 20.10.2016

STANOWISKO

PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU MAŁOPOLSKIEGO

PZD W KRAKOWIE

z dnia 17 października 2016 roku

w sprawie interpelacji poselskiej Pana Posła Jerzego Gosiewskiego skierowanej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez stowarzyszenie ogrodowe

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie stanowczo nie zgadzają się z treścią interpelacji poselskiej Pana Posła Jerzego Gosiewskiego skierowanej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przez stowarzyszenie ogrodowe.

Zdarzenia opisywane w interpelacji nie mają miejsca w rzeczywistym stanie rzeczy. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych w art. 36 ust 3 jasno wskazuje w jakich sytuacjach możliwe jest wypowiedzenie działkowcowi umowy dzierżawy działkowej. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego zamierzając dokonać wypowiedzenia musi wdrożyć procedurę opisaną przepisami. Praktycznie w każdym przypadku działkowiec jest wzywany do stosownego zachowania, w szczególności do uregulowania zaległych opłat ogrodowych czy też do uporządkowania swojej działki. Wskazać należy, iż głównym celem Rodzinnego Ogrodu Działkowego jest zapewnienie działkowcowi i jego rodzinie możliwości wypoczynkowych i rekreacyjnych. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego jest zobowiązany do przestrzegania zapisów Regulaminu ROD i to on odpowiada za odpowiednie zagospodarowanie działek. Decyzja o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej musi znajdować solidne oparcie w rzeczywistości. Bowiem ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zawiera uprawnienie dla działkowca do wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej. Zatem wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej przez stowarzyszenie ogrodowe, w przypadku nieakceptacji ze strony działkowca, podlega badaniu i ocenie przez niezawisły Sąd.

Jak pokazuje miniony okres obowiązywania ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcy polemizujący z decyzją Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w przedmiocie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, korzystają z przewidzianego ustawą prawa do wniesienia sprawy do Sądu. Wobec czego w ocenie Prezydium OZM PZD w Krakowie, ustawodawca zagwarantował działkowcowi najsilniejsze prawo obrony – wniesienie sprawy do Sądu.

Należy mieć również na uwadze, że pozbawienie stowarzyszenia ogrodowego uprawnienia do wypowiadania umów dzierżawy działkowej w przypadkach przewidzianych ustawą, prowadziłoby do zakłócenia funkcjonowania ogrodu. Opłaty uiszczane przez działkowców z tytułu opłat ogrodowych są przeznaczane na funkcjonowanie i zarządzenie ogrodu. Uchybienie w zapłacie nie jest tolerowane przez innych działkowców, a przez to nie może być tolerowane przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Z kolei dopuszczanie utrzymywania działki zaniedbanej, często zagrażającej zdrowiu i życiu innych działkowców, doprowadziłoby do zaprzestania korzystania z działek przez innych działkowców.

Wiele osób oczekuje na przydzielenie działki i zgłasza chęć dbania o działki. Zatem Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych muszą posiadać możliwość prowadzenia funkcjonalnego i celowego ogrodu. Tym samym muszą posiadać aparat umożliwiający podjęcie odpowiednich działań w przypadkach uzasadniających wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej.

Interpelujący zarzuca również naruszanie zasad przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego podczas postępowań wewnątrzzwiązkowych.

Tutejsze Prezydium OZM PZD w Krakowie podziela w całości stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pana Jerzego Szmita, udzielającego odpowiedzi interpelującemu, w zakresie braku podstaw do zastosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach prowadzonych w ramach Polskiego Związku Działkowców. Polski Związek Działkowców jest stowarzyszeniem ogrodowym ale nie powierzono mu wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji publicznej. Prezydium OZM PZD w Krakowie podziela również w pozostałym zakresie stanowisko odpowiadającego.

Prezydium OZM PZD w Krakowie pragnie podkreślić, iż regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie wypowiadania umów dzierżawy działkowej są wystarczające. Chronią obie strony umowy, zarówno pozwalają na stosowne działanie Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jak i uprawniają działkowca do wyrażenia sprzeciwu wobec tych działań łącznie z możliwością skierowania sprawy do Sądu.

 

Prezydium

Okręgowego Zarządu Małopolskiego w Krakowie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio