Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie informacyjne w okręgu pilskim ws. możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje w ROD - 19.10.2016

W dniu 17 października 2016 r. w Sali Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach odbyło się spotkanie informacyjne ws. możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. W spotkaniu organizowanym z inicjatywy Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka oraz Prezesów Okręgowych Zarządów w Pile Mariana Praczyka i w Poznaniu Zdzisława Śliwy - uczestniczyli Prezesi ROD okręgu pilskiego i poznańskiego.

Spotkanie otworzył poseł Krzysztof Paszyk, który powitał Prezesów OZ, Marię Fojt Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i Wiceprezes okręgu pilskiego, prezesów i przedstawicieli ROD oraz Marka Baumgarta Zastępcę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Konrada Wojciechowskiego Zastępcę Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. w Poznaniu, Irenę Wojciechowską Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Puszcza Notecka reprezentującą Lokalną Grupę Działania i Piotra Waszczyka Zastępcę Burmistrza Obornik.

Prezes okręgu pilskiego Marian Praczyk - w swoim wystąpieniu zapoznał z aktualną sytuacją w PZD oraz przedstawił problemy i potrzeby występujące w naszych ogrodach. Wymienił między innymi potrzeby inwestycje w zakresie konserwacji i modernizacji cieków wodnych i rowów przebiegających przez ogrody działkowe, modernizacji sieci elektrycznej i kosztownej wymiany przestarzałych transformatorów w ogrodach oraz potrzeby dofinansowania innych elementów infrastruktury ogrodowej. Zwrócił uwagę na problemy i koszty związane z wywozem odpadów komunalnych, szkody wyrządzane przez bobry i inną zwierzynę oraz problem zamieszkiwania na działkach. Podkreślił coraz bardziej widoczną pomoc ze stron władz samorządowych szczególnie w tych gminach, w których radni przyjęli uchwały w celu możliwości realizacji art. 17 ustawy rod dot. udzielania dotacji celowych.

Marek Baumgart Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - przedstawił informację o działalności WFOŚiGW oraz ustosunkował się do możliwości udzielenia wsparcia dla ROD. Te możliwości dla ogrodów są bardzo ograniczone, a dotyczą w szczególności dofinansowania wspólnego z władzami samorządowymi demontażu i transportu elementów z eternitu. Ponadto istnieje możliwość uzyskania niskooprocentowanej pożyczki z możliwością 10% umorzenia na modernizację sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków. Nie można natomiast uzyskać wsparcia na inwestycje w zakresie sieci energetycznej i melioracji. Można natomiast uzyskać dotację na przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej o charakterze lokalnym np. zaopatrzenie w pojemniki na odpady komunalne, tablice na informacje ekologiczne, ścieżki ekologiczne itp. Do dnia 3 listopada 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie. Szczegóły na stronie tutaj.

Konrad Wojciechowski Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. w Poznaniu – przedstawił sprawy związane z promocją i wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020, a strategie działania określają lokalne środowiska w ramach Lokalnych Grup Działania.

Irena Wojciechowska z Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Notecka" – poinformowała, że na terenie wielkopolski działa ponad 30 Lokalnych Grup Działania (czytaj tutaj). LGD przygotowują Lokalną Strategię Rozwoju i mogą korzystać ze środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Beneficjentami tych środków mogą być także, choć w ograniczonym zakresie ROD.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Zdzisław Śliwa Prezes OZ PZD, który podsumował spotkanie i zwrócił się do Prezesów ROD o podjęcie inicjatywy celem skorzystania z przedstawionych dzisiaj możliwości w zakresie pozyskania środków finansowych. Podziękował posłowi Krzysztofowi Paszykowi za zorganizowanie spotkania, prelegentom i wszystkim uczestnikom za udział.

MB

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio