Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Sukces PZD w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości ROD „Chemik” w Żorach - 22.09.2016

Z zadowoleniem odnotowaliśmy fakt zakończenia prowadzonego przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój postępowania administracyjnego o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej na terenie ROD „Chemik” w Żorach, w którym PZD Okręg Śląski uczestniczył od marca 2013 roku. W dniu 10 sierpnia 2016r. Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój w decyzji kończącej postępowanie orzekł  o odmowie zwrotu na rzecz spadkobierców  prawa własności dwóch nieruchomości na których znajduje się ROD.

Sprawa miała swój początek w 2013 roku, kiedy PZD Okręg Śląski został powiadomiony o prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój sprawie w celu przedstawienia swojego stanowiska  oraz  informacji dotyczących funkcjonowania ROD „Chemik” w Żorach na nieruchomościach  objętych postępowaniem. W celu zabezpieczenia interesów ROD i Polskiego Związku Działkowców przystąpiono od razu do sprawy. Po analizie dokumentacji okazało się, że sprawa dotyczy terenu dwóch nieruchomości o łącznej  powierzchni  5 000 m2, które pechowo znajdują się w centralnej części ROD na których funkcjonują 22 działki rodzinne.  Jedynym pozytywnym aspektem w całej sprawie był fakt, że PZD posiadał decyzję na mocy której przekazano teren w użytkowanie. Niemniej jednak na tym etapie postępowania nie miała ona znaczenia, bowiem najpierw badano przesłanki do ewentualnego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Decyzja miałaby ogromne znaczenie gdyby zaszła konieczność skorzystania z art. 26 ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z jego treścią w przypadku likwidacji ROD w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości Gmina zobowiązana jest do odtworzenia ROD i wypłaty działkowcom odszkodowania za utracone mienie. Na nasze szczęście nie było potrzeby skorzystania z tego zapisu.

W toku postępowania ustalono, że nieruchomość stanowiąca przedmiot wniosku o zwrot została nabyta przez Skarb Państwa – Okręgową Dyrekcję Inwestycji Miejskich w Rybniku w trybie wywłaszczenia od byłych właścicieli pod budowę Zakładu Tworzyw Sztucznych „Krywałd Erg” w Żorach. Zakład ten został później zlikwidowany, a teren po Zakładzie kilkukrotnie zmieniał właściciela - co utrudniało organowi prowadzącemu  sprawę zgromadzenie materiału dowodowego.

W tym czasie podjęliśmy  działania w celu odszukania jakiejkolwiek dokumentacji, która potwierdzałaby fakt, że na przedmiotowej nieruchomości zrealizowano cel wywłaszczenia, a tym samym zwrot nieruchomości spadkobiercom nie przysługuje. Dzięki aktywnej pracy Zarządu ROD z Panią Prezes Ireną Fijałkowską na czele udało się odszukać dokumenty dotyczące powstawania ROD.  Udało się nawet dotrzeć do byłego Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji  w Zakładzie Tworzyw Sztucznych „Krywałd Erg”. Po organizacji spotkania i rozmowie z byłym Dyrektorem Zakładu dowiedzieliśmy się istotnych faktów z których wynikało, że teren wokół Zakładu na którym powstały później ogrody, miał stanowić strefę ochronną Zakładu. Wszystkie dokumenty i informacje przekazano do organu prowadzącego postępowanie, który w toku postępowania podejmował liczne próby zgromadzenia innych dowodów.

Z uwagi na skomplikowany charakter  sprawy postępowanie wielokrotnie przedłużano i zawieszano m.in. z uwagi na śmierć osoby będącej jednym z wnioskodawców. W czasie postępowania organ gromadził dokumentację oraz przesłuchiwał świadków do których udało się dotrzeć, a którzy mogli posiadać informacje mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. W czerwcu br. odbyła się ostatnia rozprawa administracyjna  w przedmiotowej sprawie. Uczestnicząc w rozprawie dowiedzieliśmy się, że była to bardzo trudna sprawa, a sam organ prowadzący postępowanie wahał się  co do ostatecznego rozstrzygnięcia. Należy mieć na uwadze, że w tego tupu sprawach materiał dowodowy nie zawsze w 100 % przemawia za danym rozstrzygnięciem. Organ działając zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy podjął decyzję o odmowie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Na rozprawie wnioskodawczyni zgodziła się z przedstawioną argumentacją i poinformowała, że nie będzie się od decyzji odwoływać. Tak też się stało, bowiem wydanej decyzji nadano już klauzulę ostateczności.

Cieszymy się z pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, bowiem działkowcy już bez obaw mogą dalej użytkować swoje działki, a my uniknęliśmy kolejnej częściowej likwidacji ROD. Nie pozostaje nic innego jak dalej kontynuować swoje działania w obronie ROD w innych, podobnych prowadzonych przez PZD Okręg Śląskich sprawach z nadzieją na równie pozytywne rozstrzygnięcie.

Mateusz Macianty  - St. Inspektor ds. terenowo – prawnych

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio