Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko OZ Śląskiego w sprawie interpelacji - 09.09.2016


Stanowisko

Członków Okręgowego Zarządu

Polskiego Związku Działkowców OZ Śląskiego

z dnia 31 sierpnia 2016r. 

w sprawie interpelacji poselskich złożonych przez posłów Beatę Małecką – Liberę i Tomasza Cimoszewicza

 

Członkowie Polskiego Związku Działkowców, reprezentujący Rodzinne Ogrody Działkowe funkcjonujące w aglomeracji śląskiej, wyrażają swoje oburzenie i stanowczy protest wobec treści zawartych w interpelacjach poselskich złożonych przez posłów Beatę Małecką – Liberę (interpelacja nr 3797)  oraz Tomasza Cimoszewicza (interpelacja nr 3718).

Wczytując się w treść wspomnianych interpelacji zauważyć można silną sugestię, jakoby Ustawa z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz sposób jej stosowania przez Polski Związek Działkowców uniemożliwiały realizację idei wolności stowarzyszeń ogrodowych. Jest to wyłącznie skarga osób nieprzychylnych Związkowi na rzeczywistość, która nie jest po ich myśli i która pokazała że zdecydowana większość działkowców w Polsce wybrała Związek jako organizację reprezentującą ich interesy. 

Wskazać należy także, że na poparcie tychże nieprawdziwych sugestii nie został podany żaden wiarygodny argument. Tymczasem uszło uwadze Autorów interpelacji, iż Polski Związek Działkowców uchwalił szczegółowy regulamin przeprowadzania zebrań ustawowych w celu wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego rodzinny ogród działkowy. Z treści tego regulaminu wynika szczegółowo sposób w jaki należy zawiadamiać każdego z działkowców o zebraniu, tryb podejmowania uchwał czy sposób liczenia głosów. Regulamin został dostarczony do każdego z ogrodów. Przeprowadzono liczne szkolenia przygotowujące do zebrań ustawowych. Jeżeli zatem na poszczególnych ogrodach dochodziło do jakichkolwiek nieprawidłowości świadczyło to nie o tym że Polski Związek Działkowców oponował przeciwko wyłączeniu się ogrodu a jedynie o tym, że wspólnota konkretnego ogrodu nie „dorosła” jeszcze do w pełni samodzielnego funkcjonowania.

Absolutną nieprawdą jest stwierdzenie, że przepisy ustawy o rod uniemożliwiają wyłączenie się ogrodu. Twierdzenie takie świadczy o nieprzygotowaniu merytorycznym autorów interpelacji. Przypomnieć należy, że wymagane do wyłączenia kworum to nie bezwzględna większość o jakiej wspomina Pani Poseł Beata Małecka –Libera, ale zaledwie 3/10 uprawnionych do głosowania, bo taką wymaganą obecność przewiduje ustawa dla II terminu zebrania ustawowego.

Państwo posłowie nie dostrzegają subtelnej cechy jaka łączy tych, którzy zarzucają Związkowi oraz ustawie o rod nieprawidłowości a mianowicie to, że ci niedoszli „inicjatorzy” wyłączenia się ogrodów z Polskiego Związku Działkowców (bo te ogrody, które skutecznie się wyłączyły takich zarzutów nie potwierdzają) rozumieją wolność zbyt dosłownie. Uważają bowiem, ze wolność oznacza uwolnienie się od wszelkich reguł społecznych.

Tacy członkowie założyciele nowych stowarzyszeń już w chwili inicjowania wyodrębnienia nie zdają sobie sprawy z tego, że są całkowicie  nieprzygotowani do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za prowadzenie ogrodu działkowego.

Ruch ogrodnictwa działkowego w naszym regionie ma bogatą, ponad stuletnią tradycję. Ogrody działkowe na stałe wrosły w krajobraz naszych miast i osiedli, są nie tylko miejscem wypoczynku po pracy, ale stanowią również trwały element integracyjny dla lokalnych środowisk. Nie możemy pozwolić na to, aby ten wielopokoleniowy dorobek został zniszczony.

Ogrody nasze obecnie są terenami zielonymi, powstałymi na najgorszych gruntach, hałdach i wysypiskach, terenach zdegradowanych. Kosztem pracy działkowców zostały one przywrócone społeczeństwu i są przez nich utrzymywane.

Nie możemy i nie chcemy zostać obojętni w sytuacji, gdy nieodpowiedzialne działania osób wrogich Związkowi, mogą doprowadzić do nieodwracalnych w skutkach zmian w sprawdzonych i dobrze funkcjonujących rozwiązaniach prawnych.

Interpelacje złożone przez poseł Beatę Małecką - Liberę i Tomasza Cimoszewicza są jedynie wodą na młyn dla silnych ugrupowań biznesowych, które na gruncie lokalnym również mają interes w likwidacji Polskiego Związku Działkowców.

Szczególnie bolejemy nad postawą Pani Poseł. Razi nas treść interpelacji rdzennej mieszkanki tej ziemi świadomie prowokującej wojnę, której ofiarami będzie całe społeczeństwo.

Interpelacje te przypominają atmosferę sprzed 3 lat, towarzyszącą pracy nad przyjęciem projektu obecnie obowiązującej Ustawy z 13.12.2013 r. kiedy to mieliśmy do czynienia z próbami przeforsowania projektu ustawy o ogrodach działkowych posła PO Stanisława Huskowskiego. Wspomnieć należy, że już wówczas w projekcie tym forsowano likwidację Polskiego Związku Działkowców i odebranie wszystkich praw działkowcom. Zwyciężył jednak obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który został poparty przez ponad 900 tysięcy działkowców. To wola obywateli zadecydowała o kształcie obecnie obowiązującej ustawy. Kwestionowanie dzisiaj zapisów obowiązującej ustawy, w kontekście postulatów tzw. uwłaszczenia działkowców, musi być zatem odebrane nie tyle jako ochrona najsłabszych ogrodów, ale raczej jako działanie zmierzające do ponownego forsowania interesów biznesowych zmierzających do likwidacji ruchu działkowego oraz samych ogrodów.

W tej sytuacji, jedynym słusznym kierunkiem dla całego Związku, wszystkich działkowców jest obrona ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, odrzucenie wszelkich fałszywych idei wskazywanych na drodze rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego.

Uważamy że, prawo musi być stosowane w sposób właściwy, a interesy społeczne odnoszące się do ogrodów i działkowców winny być szanowane i zachowane.

Wszelkie próby mające na celu zmianę dotychczasowego prawa regulującego system funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, a więc Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013 r., należy uznać za nie służące społeczeństwu.

Interpelacje Państwa Posłów są zatem całkowicie nieuzasadnione i PZD Okręg Śląski w pełni przychyla się do stanowiska Sekretarza Stanu Kazimierza Smolińskiego, który nie dopatrzył się ani w działaniach Związku ani także w przepisach obowiązującej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych żadnych nieprawidłowości, za co składamy serdeczne podziękowania.

 

Uczestnicy posiedzenia

PZD OZ Śląskiego w Katowicach

 

ZOBACZ SKAN


Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio